SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Søjle 2-vejledning (P2G)

Søjle 2-vejledningen er en bankspecifik anbefaling, som viser, hvilket kapitalniveau ECB forventer, at bankerne fastholder ud over det bindende kapitalkrav. Det tjener som buffer for bankerne, så de har modstandskraft over for stress.

P2G bestemmes som led i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). I modsætning til Søjle 2-kravet er Søjle 2-vejledningen ikke juridisk bindende.

Hvordan fastsætter tilsynsmyndighederne P2G for den enkelte bank?

Fra og med 2021 anvender ECB Banktilsyn en model med en undergruppeinddeling i to trin til at fastsætte bankernes individuelle PSG-niveau. Den nye metode er baseret på ny EU-ret (kapitalkravsdirektivet – CRD) og input fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed. Metoden sikrer lige vilkår, forbedrer konsistensen og afspejler den enkelte banks særlige karakteristika, når P2G-niveauet fastsættes, samtidig med at den er enkel i sin udformning.

Bankernes P2G-niveau fastsættes på grundlag af, hvordan de klarer sig i de regelmæssige EU-dækkende stresstest, som undersøger effekten af et økonomisk stød på bankernes kapitalprocent (dvs. deres kapitalniveau i forhold til deres risikovægtede aktiver).

Vores tilsynsførende anvender en metode med to trin:

  1. Det første trin består i, at de tilsynsførende placerer bankerne i én af fire undergrupper i henhold til forringelsen af deres kapital i stresstesten. Hver undergruppe har et tilsvarende P2G-interval, som overlapper med naboundergrupperne for at undgå cliff-effekter.
  2. Det andet trin indebærer, at de tilsynsførende fastsætter den endelige P2G for den enkelte bank inden for intervallet for undergruppen, eller exceptionelt uden for dette interval, idet der tages højde for bankernes individuelle forhold, fx deres risikoprofil og det år, hvor deres kapitalprocent befandt sig på det laveste punkt under stresstesten. Dette sikrer, at processen forbliver bankspecifik, og at den også resulterer i en rimelig P2G for banker med en meget stor forringelse af kapitalprocenten.

Undergrupper med P2G-intervaller (2021)

*den maksimale P2G i 2021 forventes at være 4,5 pct.

Kilde: ECB Banktilsyn

Modellen med en undergruppeinddeling skaber en klar forbindelse mellem P2G-niveauer og stresstestresultater. P2G svarer dog ikke til forringelsen af bankernes kapitalprocent, som det fremgår af ovenstående. Det betyder fx, at en bank med et fald på 8 procentpoint i kapitalprocenten placeres i den tredje undergruppe, og at den derfor sandsynligvis ikke vil have en P2G på mere end 2,75 pct. Den nye metode fjerner også de mindstekrav, der blev anvendt til P2G i de seneste SREP-cykler.

Metodeændringen påvirker ikke ECB's tilsagn om at tillade bankerne at undlade at opfylde P2G og det kombinerede bufferkrav i hvert fald indtil udgangen af 2022. ECB har til hensigt at give bankerne tilstrækkelig tid til at genopbygge deres kapital, hvis P2G-niveauerne øges. ECB vedtog denne kapitallettelsesforanstaltning i 2020 for at gøre det muligt for bankerne at absorbere tab og understøtte långivningen til husholdninger, små virksomheder og selskaber.

ECB's tilsynsførende fastsætter PSG for banker, der ikke deltog i 2021-stresstesten, på baggrund af en fremadrettet vurdering af bankernes modstandskraft og den potentielle effekt af hårde scenarier på bankernes solvens.

Whistleblowing