Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Očekávání v rámci 2. pilíře (P2G)

Očekávání v rámci 2. pilíře je doporučení týkající se jednotlivých bank, které označuje úroveň kapitálu, jejíž udržování nad rámec závazných kapitálových požadavků očekává ECB od bank. Bankám slouží jako rezerva, aby překonaly období napětí.

P2G se stanoví jako součást procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Na rozdíl od požadavku v rámci 2. pilíře není očekávání v rámci 2. pilíře právně závazné.

Jak orgány dohledu stanovují P2G pro jednotlivé banky?

Počínaje rokem 2021 uplatňuje bankovní dohled ECB dvoustupňový přístup s rozdělením do skupin, jehož pomocí bankám určuje jednotlivé úrovně P2G. Tato nová metodika vychází z nového právního předpisu EU (směrnice o kapitálových požadavcích – CRD) a z příspěvku Evropského orgánu pro bankovnictví. Zajišťuje rovné tržní podmínky, zvyšuje konzistentnost a při stanovování úrovně P2G zohledňuje specifické podmínky každé banky, zároveň je však jednoduchá.

Základem pro určení úrovní P2G bank je, jak si banky vedou v pravidelných zátěžových testech prováděných v celé EU, jež posuzují dopad, který by měl hospodářský šok na kapitálovou přiměřenost bank (tj. na úroveň jejich kapitálu v poměru k jejich rizikově váženým aktivům).

Naši pracovníci dohledu uplatňují dvoustupňovou metodiku:

  1. Nejprve banku přiřadí do jedné ze čtyř skupin podle vyčerpání jejich kapitálových ukazatelů v zátěžovém testu. Každé skupině odpovídá určité rozpětí P2G, které se částečně překrývá se sousedními skupinami s cílem zamezit útesovému efektu.
  2. Poté pracovníci dohledu stanoví pro každou banku konečné P2G v rámci rozpětí dané skupiny, výjimečně i mimo něj, přičemž zohlední individuální podmínky bank, jako jsou jejich rizikové profily a rok, kdy jejich kapitálová přiměřenost dosáhla během zátěžového testu nejnižší úrovně. Každá banka je tedy stále posuzována individuálně a bankám s velmi vysokým vyčerpáním kapitálových ukazatelů je stanoveno přiměřené P2G.

Skupiny s rozpětím P2G (2021)

* Maximální P2G v roce 2021 se očekává ve výši 4,5 %.

Zdroj: Bankovní dohled ECB

Přístup s rozdělením do skupin zavádí jednoznačnou spojitost mezi úrovní P2G a výsledky zátěžového testu. Přesto však není P2G rovno vyčerpání kapitálových ukazatelů bank, jak je vidět na grafu výše. Znamená to například, že banka s poklesem své kapitálové přiměřenosti o 8 procentních bodů bude umístěna do třetí skupiny a její P2G tak pravděpodobně nepřevýší 2,75 %. Nová metodika dále odstraňuje prahové hodnoty, které byly na P2G uplatňovány v předchozích cyklech SREP.

Revize metodiky nemá vliv na závazek ECB povolit bankám fungovat pod úrovní P2G a pod hodnotou požadované kombinované kapitálové rezervy nejméně do konce roku 2022. ECB má v úmyslu poskytnout bankám dostatečný čas na doplnění kapitálu, pokud bude úroveň jejich P2G zvýšena. ECB zavedla toto opatření na snížení kapitálových požadavků v roce 2020, aby bankám umožnila absorpci ztrát a podpořila ekonomiku poskytnutím úvěrů domácnostem a malým a velkým podnikům.

V případě bank, které nebyly součástí zátěžového testu 2021, určí pracovníci dohledu ECB P2G na základě hodnocení budoucího vývoje odolnosti dané banky a potenciálního dopadu nepříznivých scénářů na její solventnost.

Whistleblowing