Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Očekávání v rámci 2. pilíře

Očekávání v rámci 2. pilíře je doporučení pro jednotlivé banky, které uvádí úroveň základního kapitálu, jejíž udržování ECB od bank očekává nad rámec jejich závazných kapitálových požadavků, aby bylo zajištěno, že budou schopny absorbovat potenciální ztráty vyplývající z nepříznivých scénářů.

Očekávání v rámci 2. pilíře se stanoví jako součást procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu. Na rozdíl od požadavku v rámci 2. pilíře není právně závazné. Nepokrývá riziko nadměrného využívání finanční páky – to je zahrnuto v očekáváních pákového poměru v rámci 2. pilíře.

Jak orgány dohledu stanovují očekávání v rámci 2. pilíře pro jednotlivé banky?

Základem pro určení úrovně očekávání v rámci 2. pilíře jsou pro každou banku její výsledky v pravidelných celoevropských zátěžových testech, které se zabývají dopadem ekonomického šoku na kapitálové ukazatele bank (tj. úroveň jejich základního kapitálu v poměru k rizikově váženým aktivům).

Ke stanovení očekávání v rámci 2. pilíře pro jednotlivé banky používá bankovní dohled ECB od roku 2021 dvoustupňový přístup s rozdělením do skupin. Tento přístup zajišťuje rovné podmínky, zlepšuje konzistentnost a zohledňuje specifické podmínky bank a jeho koncepce zároveň zůstává jednoduchá.

Krok 1

Pracovníci dohledu nejprve banku přiřadí do jedné ze čtyř skupin podle vyčerpání jejich kapitálových ukazatelů v zátěžovém testu. Každé skupině odpovídá určité rozpětí očekávání v rámci 2. pilíře, které se částečně překrývá se sousedními skupinami s cílem zamezit útesovým efektům.

Krok 2

Poté pracovníci dohledu stanoví pro každou banku očekávání v rámci 2. pilíře, a to v rámci rozpětí dané skupiny, výjimečně i mimo něj, přičemž zohlední individuální podmínky bank, jako je jejich rizikový profil a rok, kdy jejich kapitálový ukazatel dosáhl během zátěžového testu nejnižší úroveň. Je tak zajištěno, aby tento proces zůstal specifický pro danou banku a jeho výsledkem bylo v případě bank s velmi vysokým vyčerpáním kapitálových ukazatelů přiměřené očekávání v rámci 2. pilíře.

Rozpětí očekávání v rámci 2. pilíře v každé skupině (2023)

* Maximální hodnota očekávání v rámci 2. pilíře není stanovena.
Pozn.: P2G znamená očekávání v rámci 2. pilíře.

Zdroj: Bankovní dohled ECB

Přístup s rozdělením do skupin stanoví jasnou vazbu mezi úrovněmi očekávání v rámci 2. pilíře a výsledky zátěžových testů. Jak ukazuje graf, očekávání v rámci 2. pilíře však nejsou totožná s vyčerpáním kapitálového ukazatele banky. Například banka, jejíž kapitálový ukazatel klesne o 8 procentních bodů, je zařazena do třetí skupiny, a proto její očekávání v rámci 2. pilíře pravděpodobně nebude přesahovat 2,75 %.

Skupiny a odpovídající rozpětí očekávání v rámci 2. pilíře se od roku 2021 nezměnily.

U bank, které nejsou součástí zátěžového testu, pracovníci dohledu stanovili očekávání v rámci 2. pilíře na základě výhledového posouzení odolnosti banky a potenciálního dopadu nepříznivých scénářů na její solventnost.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)