Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Odporúčania druhého piliera
(Pillar 2 Guidance – P2G)

Odporúčania druhého piliera sú konkrétne odporúčania adresované jednotlivým bankám, ktoré indikujú hladinu kapitálu, ktoré majú podľa ECB udržiavať nad rámec záväzných kapitálových požiadaviek. Pre banky predstavujú rezervu na prekonanie prípadných ťažkostí.

Odporúčania P2G sa určujú v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Na rozdiel od požiadaviek druhého piliera nie sú právne záväzné.

Ako pracovníci dohľadu pri určovaní P2G pre jednotlivé banky postupujú?

Od roku 2021 bankový dohľad ECB pri určovaní výšky P2G jednotlivých bánk používa dvojfázové triedenie. Ide o novú metodiku, ktorá vychádza z novej legislatívy EÚ (smernice o kapitálových požiadavkách CRD) a podkladov Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Pri určovaní výšky P2G zaručuje rovnaké podmienky, väčšiu konzistentnosť a zohľadnenie špecifík každej banky, pričom koncepčne zostáva jednoduchá.

Základom určovania výšky P2G sú výsledky bánk dosiahnuté v pravidelnom celoúnijnom záťažovom teste, ktorý posudzuje vplyv potenciálneho hospodárskeho šoku na koeficienty kapitálovej primeranosti bánk (t. j. výšku ich kapitálu vo vzťahu k rizikovo váženým aktívam).

Postup našich pracovníkov dohľadu je rozdelený do dvoch krokov:

  1. V prvej fáze banky roztriedia do štyroch skupín podľa úbytku kapitálu v záťažovom teste. Každej skupine je priradený zodpovedajúci interval P2G, ktorý sa čiastočne prekrýva so susednými skupinami, aby nedochádzalo k náhlym zlomom.
  2. V druhej fáze pracovníci dohľadu každej banke na základe jej individuálnej situácie (napr. rizikových profilov a roku, v ktorom jej koeficient kapitálovej primeranosti počas záťažového testu klesol na najnižšiu úroveň) stanovia konečnú výšku P2G v rámci intervalu príslušnej skupiny, vo výnimočných prípadoch za jeho hranicami. Vďaka tomu je uplatňovaný postup naďalej individuálny a jeho výsledkom sú primerané hodnoty P2G pre banky s veľmi výrazným poklesom koeficientu kapitálovej primeranosti.

Skupiny a zodpovedajúce intervaly P2G (2021)

* maximálna výška P2G na rok 2021 má predstavovať 4,5 %
Zdroj: Bankový dohľad ECB

Rozdelenie do skupín vytvára jasnú spojitosť medzi hladinami P2G a výsledkami záťažových testov. Ako však vidieť v grafe, výška P2G sa nerovná poklesu koeficientu kapitálovej primeranosti bánk. To znamená, že napr. banka s poklesom kapitálovej primeranosti o 8 percentuálnych bodov bude zaradená do tretej skupiny a výška jej P2G pravdepodobne neprekročí 2,75 %. Nová metodika zároveň ruší spodné hranice, ktoré sa pri určovaní P2G uplatňovali v predchádzajúcich cykloch SREP.

Revízia metodiky nijakým spôsobom nemení zámer ECB umožniť bankám pokračovať v činnosti, aj keď nedosahujú požadovanú výšku P2G a kombinovanej rezervy, a to najmenej do konca roka 2022. V prípade zvýšenia hladiny P2G ECB bankám mieni poskytnúť dostatok času na doplnenie kapitálu. ECB túto kapitálovú úľavu poskytla v roku 2020, aby bankám umožnila absorbovať vzniknuté straty a podporovať ekonomiku poskytovaním úverov domácnostiam a malým i veľkým podnikom.

V prípade bánk, ktoré do záťažového testu v roku 2021 neboli zahrnuté, bankový dohľad ECB výšku P2G určí na základe výhľadového hodnotenia ich odolnosti a potenciálneho vplyvu nepriaznivých scenárov vývoja na ich platobnú schopnosť.

Whistleblowing