Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Odporúčania druhého piliera

Odporúčania druhého piliera (Pillar 2 guidance – P2G) sú konkrétne odporúčania adresované jednotlivým bankám, ktoré indikujú hladinu kapitálu, ktorú podľa ECB majú udržiavať nad rámec záväzných kapitálových požiadaviek s cieľom zabezpečiť, aby dokázali absorbovať potenciálne straty vyplývajúce zo záťažových scenárov.

Odporúčania P2G sa stanovujú v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Na rozdiel od požiadaviek druhého piliera nie sú právne záväzné. Odporúčania druhého piliera nezahŕňajú riziko nadmerného využívania finančnej páky. Krytie tohto rizika zabezpečujú odporúčania druhého piliera týkajúce sa ukazovateľa finančnej páky.

Ako orgány dohľadu stanovujú jednotlivým bankám odporúčania P2G?

Úroveň P2G pre jednotlivé banky vychádza z ich výsledkov dosiahnutých v pravidelnom celoúnijnom záťažovom teste, ktorý posudzuje vplyv hospodárskeho šoku na ich koeficienty kapitálovej primeranosti (t. j. výšku ich kapitálu vo vzťahu k ich rizikovo váženým aktívam).

Od roku 2021 bankový dohľad ECB pri stanovovaní odporúčaní P2G jednotlivým bankám uplatňuje dvojfázový postup na základe skupín. Tento postup zabezpečuje rovnaké podmienky, zvyšuje konzistentnosť a zohľadňuje konkrétne okolnosti bánk, pričom si zachováva jednoduchú koncepciu.

Fáza 1

V prvej fáze orgány dohľadu banky roztriedia do štyroch skupín podľa miery poklesu ich koeficientu kapitálovej primeranosti v záťažovom teste. Každej skupine je priradený zodpovedajúci interval P2G, ktorý sa čiastočne prekrýva so susednými skupinami, aby nedochádzalo k náhlym zlomom.

Fáza 2

V druhej fáze pracovníci dohľadu každej banke stanovia výšku P2G v rámci intervalu príslušnej skupiny, vo výnimočných prípadoch za jeho hranicami, so zreteľom na jej konkrétne okolnosti, napríklad jej rizikový profil a rok, v ktorom jej koeficient kapitálovej primeranosti počas záťažového testu klesol na najnižšiu úroveň. Vďaka tomu je uplatňovaný postup naďalej individuálny a jeho výsledkom sú primerané hodnoty P2G pre banky s veľmi vysokou mierou poklesu koeficientu kapitálovej primeranosti.

Intervaly P2G v rámci jednotlivých skupín (2023)

* Maximálna výška P2G nie je obmedzená.
Poznámka: P2G = Pillar 2 guidance (odporúčania druhého piliera).

Zdroj: Bankový dohľad ECB.

Rozdelenie do skupín vytvára jasnú spojitosť medzi hladinami P2G a výsledkami záťažových testov. Ako však vyplýva z grafu, odporúčania P2G sa nerovnajú poklesu koeficientu kapitálovej primeranosti banky. Napríklad banka, ktorej koeficient kapitálovej primeranosti klesne o 8 percentuálnych bodov, je zaradená do tretej skupiny, preto jej odporúčania P2G pravdepodobne nepresiahnu 2,75 %.

Skupiny a zodpovedajúce intervaly odporúčaní P2G sa od roku 2021 nezmenili.

V prípade bánk, ktoré nie sú zapojené do záťažového testu, orgány dohľadu odporúčania P2G stanovujú na základe výhľadového posúdenia odolnosti banky a potenciálneho vplyvu nepriaznivých scenárov na jej platobnú schopnosť.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)