Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Pelare 2-vägledning (P2G)

Pelare 2-vägledningen är en bankspecifik rekommendation som anger vilken kapitalnivå som ECB förväntar sig att banker ska hålla utöver de bindande kapitalkraven. Detta tjänar som en stressbuffert för bankerna.

P2G fastställs som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Pelare 2-vägledningen är, till skillnad från pelare 2-kravet, inte juridiskt bindande.

Hur fastställs i tillsynen P2G för enskilda banker?

Från och med 2021 använder ECB:s banktillsyn en tvåstegsmetod med olika spann för att fastställa bankernas enskilda P2G-nivåer. Denna nya metod baseras på ny EU-lagstiftning (kapitalkravsdirektivet – CRD) och synpunkter från Europeiska bankmyndigheten (EBA). Så även om metoden har en enkel utformning säkerställer den likvärdiga förutsättningar och bättre enhetlighet samt leder till att särdrag för varje bank beaktas när P2G-nivån fastställs.

Basen för att fastställa P2G är hur det har gått för bankerna i de EU-omfattande stresstesterna, i vilka undersöks vilken effekt en ekonomisk chock skulle få på bankernas kapitalkvoter (dvs. för deras kapitalnivå i relation till riskvägda tillgångar).

I vår tillsyn tillämpas en metod i två steg:

  1. Vid tillsynen placeras i ett första steg de banker som står under tillsyn i ett av fyra spann utifrån hur de har förbrukat sina kapitalkvoter i stresstestet. Varje spann har ett motsvarande P2G-intervall som överlappar intilliggande spann i syfte att undvika tröskeleffekter.
  2. I ett andra steg fastställs vid tillsynen slutligt P2G för respektive bank inom, eller undantagsvis utanför, spannet. Här beaktas bankernas enskilda situation, t.ex. riskprofil och det år då kapitalkvoten varit som lägst under stresstestet. Så säkerställs ett tillvägagångssätt som är bankspecifikt och som samtidigt ger en rimlig P2G för banker med en till stor del förbrukad kapitalkvot.

Spann med P2G-intervall (2021)

* maximalt P2G för 2021 förväntas vara 4,5 procent.

Källa: ECB:s banktillsyn

En metod med olika spann etablerar en tydlig länk mellan P2G-nivåer och stresstestresultat. Som bilden ovan visar är dock P2G inte detsamma som att bankernas kapitalkvoter har förbrukats. Detta innebär t.ex. att en bank vars kapitalkvot minskat med 8 procentenheter hamnar i det tredje spannet med en P2G på sannolikt högst 2,75 procent. Med den nya metoden avlägsnas också de P2G-golv som tillämpats under tidigare ÖUP-cykler.

Metodöversynen påverkar inte ECB:s åtagande att låta banker bedriva verksamhet som understiger P2G och det kombinerade buffertkravet åtminstone till slutet av 2022. ECB kommer att låta bankerna få tillräckligt med tid på sig för att fylla på sitt kapital om P2G-nivåerna skulle höjas. ECB godkände denna kapitallättnad 2020 för att göra det möjligt för banker att absorbera förluster och stödja ekonomin genom att erbjuda lån till hushåll, småföretag och större bolag.

För banker som inte ingick i 2021 års stresstest fastställer ECB:s tillsynspersonal P2G baserat på en framåtblickande bedömning av bankens återhämtningsförmåga och hur negativa scenarier skulle kunna påverka bankens soliditet.