Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Pelare 2-vägledning

Pelare 2-vägledningen är en bankspecifik rekommendation som anger vilken kapitalnivå som ECB förväntar sig att banker ska hålla utöver de bindande kapitalkraven för att säkerställa att de kan absorbera potentiella förluster till följd av negativa scenarier.

Pelare 2-vägledning fastställs som del av översyns- och utvärderingsprocessen. Till skillnad från pelare 2-kravet är det inte juridiskt bindande. Det omfattar inte heller risken för alltför hög skuldsättning, som i stället täcks av pelare 2-vägledningen för bruttosoliditetsgrad.

Hur fastställer tillsynsmyndigheter pelare 2-vägledningen för enskilda banker?

Basen för att fastställa nivån på bankers pelare 2-vägledning är deras performans i de EU-omfattande stresstesterna, i vilka undersöks vilken effekt en ekonomisk chock skulle få på bankernas kapitalkvoter (dvs. för deras nivå av kapital i relation till riskvägda tillgångar).

Sedan 2021 använder ECB:s banktillsyn en metod med två steg och olika spann för att fastställa pelare 2-vägledning för enskilda banker. Detta tillvägagångssätt säkerställer lika villkor och bättre konsekvens samt även bankernas särskilda omständigheter samtidigt som det är ett enkelt upplägg.

Steg 1

I steg 1 placerar tillsynsmyndigheterna bankerna i ett av fyra spann utifrån hur de har förbrukat sina kapitalkvoter i stresstestet. Varje spann har ett motsvarande pelare 2-vägledningsintervall som överlappar bredvidliggande spann för att undvika tröskeleffekter.

Steg 2

I steg 2 fastställer tillsynsmyndigheterna pelare 2-vägledningen för respektive bank inom, eller undantagsvis utanför, spannet. I samband med detta beaktas bankens enskilda omständigheter, t.ex. riskprofil och det år då dess kapitalkvot varit som lägst under stresstestet. Därigenom säkerställs att förfarandet fortfarande är bankspecifikt, samtidigt som det ger en rimlig pelare 2-vägledning för banker med en mycket hög grad av förbrukning av av kapitalkvoten.

Pelare 2-vägledningsintervall inom varje spann (2023)

* Högsta pelare 2-väglednig har inget tak.
Anmärkning: P2G står för pelare 2-vägledning.

Källa: ECB:s banktillsyn

Metoden med olika spann gör att det blir ett tydligt samband mellan pelare 2-vägledningsnivåer och stresstestresultat. Som framgår av bilden motsvarar pelare 2-vägledningen dock inte förbrukningen av bankernas kapitalkvoter. Exempel: en bank vars kapitalkvot minskar med 8 procentenheter placeras i det tredje spannet och därmed sannolikt tilldelas en pelare 2-vägledning på högst 2,75 procent.

Spannen och de motsvarande pelare 2-vägledningsintervallen har inte ändrats sedan 2021.

För banker som inte ingår i stresstestet fastställer tillsynsmyndigheter pelare 2-vägledningen baserat på en framåtblickande bedömning av bankens motståndskraft och hur negativa scenarier skulle kunna påverka dess soliditet.

Visselblåsning