Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Насоки по Стълб ІІ (P2G):

Насоките по Стълб ІІ представляват специфична за всяка банка препоръка за равнището на капитал, което следва да поддържат банките съгласно очакванията на ЕЦБ в допълнение към задължителните капиталови изисквания. Те служат като буфер, позволяващ на банките да устояват на сътресения.

Насоките по Стълб II се определят в рамките на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). За разлика от изискването по Стълб II насоките по Стълб ІІ не са правно обвързващи.

Как се определят P2G за отделните банки от надзорните органи?

Считано от 2021 г. банковият надзор в ЕЦБ определя равнищата на P2G за отделните банки посредством двуетапен подход на групиране. Тази нова методология се основава на нов правен акт на ЕС (Директивата за капиталовите изисквания, ДКИ) и информация от Европейския банков орган. Тя осигурява условия на равнопоставеност, подобрява последователността и отчита особеностите на всяка банка при определянето на равнището на P2G, като същевременно остава просто устроена.

Равнищата на P2G за банките се определят въз основа на резултатите им от редовно провежданите стрес тестове за целия ЕС, с които се изпитва въздействието на евентуално икономическо сътресение върху капиталовото съотношение на банките (т.е. равнището на капитала спрямо рисковопретеглените активи).

Нашите надзорници следват двуетапна методология:

  1. На първия етап те разпределят банките в една от четири групи в зависимост от намалението на капиталовото им съотношение в стрес теста. На всяка група съответства диапазон на P2G, който се застъпва със съседните групи, за да се избегнат ефекти на рязък срив.
  2. На втория етап надзорниците определят окончателното равнище на P2G за всяка банка в рамките на диапазона на групата или над него в извънредни случаи, като вземат предвид положението на съответната банка, например рисковия ѝ профил и годината, в която капиталовото ѝ съотношение е достигнало най-ниската си точка в стрес теста. Така се гарантира индивидуализирането на процеса и се осигуряват разумни равнища на P2G за банките с много голямо намаление на капиталовото съотношение.

Групи с диапазони за P2G (2021 г.)

*очаква се максималните равнища на P2G през 2021 г. да бъдат 4,5%

Източник: Банков надзор в ЕЦБ

Подходът с групиране установява ясна връзка между P2G и резултатите от стрес тестовете. Въпреки това P2G не се равняват на намалението на капиталовите съотношения на банките, както се вижда на графиката по-горе. Това означава например, че банка с намаление на капиталовото съотношение от 8 процентни пункта ще бъде разпределена в третата група и следователно вероятно ще има равнище на P2G от не повече от 2,75%. Новата методология освен това премахва долните прагове, които се прилагаха за насоките по Стълб ІІ в предишните цикли на ПНПО.

Преразглеждането на методологията не засяга ангажимента на ЕЦБ да разреши на банките да функционират под равнището на P2G и комбинираното изискване за буфер най-малко до края на 2022 г. ЕЦБ възнамерява да даде на банките достатъчно време да увеличат капитала си, ако равнищата на P2G се повишат. ЕЦБ въведе тази мярка за капиталово облекчение през 2020 г., за да могат банките да поемат загуби и да подпомагат икономиката, като предоставят кредити на домакинства, малки предприятия и корпорации.

За банките, които не са участвали в стрес теста за 2021 г., надзорниците на ЕЦБ определят равнището на P2G въз основа на перспективно ориентирана оценка на устойчивостта на банката и потенциалното въздействие на неблагоприятни сценарии върху платежоспособността ѝ.