Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Насоки по Стълб ІІ

Насоките по Стълб II представляват специфична за всяка банка препоръка за равнището на капитал, което ЕЦБ очаква банките да поддържат в допълнение на наложените им задължителни капиталови изисквания, за да се гарантира способността им да поемат потенциални загуби при утежнени сценарии.

Насоките по Стълб II са установени като част от процеса по надзорен преглед и оценка. За разлика от изискването по Стълб II те не са правно обвързващи. Те не обхващат риска от прекомерен ливъридж, който попада под обхвата на насоките за съотношението на ливъридж по Стълб ІІ.

Как надзорните органи определят насоките по Стълб II за отделните банки?

Равнището на насоките по Стълб II за всяка банка се определя въз основа на резултатите за нея в редовните стрес тестове за целия ЕС, в които се разглежда въздействието на дадено икономическо сътресение върху капиталовите съотношения на банките (т.е. равнището на капитала им спрямо рисковопретеглените им активи).

От 2021 г. насам банковият надзор в ЕЦБ използва двуетапен подход на групиране, за да определи насоките по Стълб II за отделните банки. Този подход е прост и в същото време осигурява условия на равнопоставеност, подобрява последователността и отчита специфичните обстоятелства на банките.

Етап 1

В Етап 1 надзорните органи разпределят банките в четири групи в зависимост от намалението на капиталовото им съотношение в стрес теста. На всяка група съответства диапазон от насоки по Стълб II, който се застъпва със съседните групи, за да се избегнат ефекти на рязък срив.

Етап 2

В Етап 2 надзорните органи определят окончателните насоки по Стълб II за всяка банка в рамките на диапазона на групата или, в извънредни случаи, извън него, като вземат предвид конкретните обстоятелства на съответната банка, например рисковия ѝ профил и годината, в която капиталовото ѝ съотношение е достигнало най-ниската си точка в стрес теста. По този начин се гарантира индивидуализиране на процеса, като се осигуряват разумни насоки по Стълб ІІ за банките с много голямо намаление на капиталовото съотношение.

Диапазон на насоките по Стълб II по групи (2023 г.)

* Няма горна граница на насоките по Стълб II.
Забележка: P2G означава насоки по Стълб II.

Източник: Банков надзор в ЕЦБ

Подходът на групиране установява ясна връзка между нивата на насоките по Стълб II и резултатите от стрес теста. Както показва графиката обаче, насоките по Стълб II не са равни на намалението на капиталовото съотношение на дадена банка. Например банка, чието съотношение на капиталова адекватност намалява с 8 процентни пункта, се причислява към третата група и поради това е вероятно да има насоки по Стълб II от не повече от 2,75%.

Групите и съответните диапазони на насоките по Стълб II не са променяни от 2021 г. насам.

За банките, които не участват в стрес теста, надзорните органи определят насоките по Стълб II въз основа на перспективно ориентирана оценка на устойчивостта им и потенциалното въздействие на утежнените сценарии върху тяхната платежоспособност.

Подайте сигнал