Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s tillsyn av mindre betydande institut

Vad är mindre betydande institut?

Mindre betydande institut är banker som inte uppfyller något av de kriterier för betydande institut som specificeras i SSM-förordningen, till skillnad från betydande institut som uppfyller minst ett av kriterierna. Kriterierna baseras bl.a. på en banks storlek, dess betydelse för sitt lands ekonomi eller EU som helhet, samt hur betydande dess gränsöverskridande verksamhet är. I praktiken är de flesta mindre betydande institut mindre banker vars tillgångar inte överskrider 30 miljarder euro.

Vem utövar tillsyn över mindre betydande institut?

Mindre betydande institut står under tillsyn av tillsynsmyndigheten i sina respektive länder, inom ramen för ECB:s tillsyn. Betydande institut står under direkt tillsyn av ECB.

I ECB:s förteckning över tillsynsobjekt finns information om huruvida en bank anses vara ett betydande eller ett mindre betydande institut och om vem som utövar tillsyn. ECB genomför en översyn av betydelsen av varje bank minst en gång per år.

Vilken roll har ECB?

ECB ansvarar för att hela systemet för den europeiska banktillsynen, vilket består av ECB och de nationella banktillsynsmyndigheterna i de deltagande länderna, fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt. I sin övervakningsfunktion samarbetar ECB nära med nationella tillsynsmyndigheter för en mer harmoniserad implementering av bestämmelserna om banktillsyn, och säkerställer att tekniska genomförandestandarder tillämpas konsekvent i systemet. Detta bidrar till mer lika konkurrensvillkor för alla banker. ECB kan vid behov, i exceptionella fall, ta över den direkta tillsynen av mindre betydande institut (se artikel 6.5 b i SSM-förordningen) för att säkerställa en enhetlig tillämpning av höga tillsynsstandarder.

Alla sidor i detta avsnitt

Whistleblowing