Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзор и наблюдение над по-малко значимите институции

По-малко значимите институции са малки и средни банки под прекия надзор на съответните национални компетентни органи (НКО), осъществяван под наблюдението на ЕЦБ.

По-долу ще намерите отговори на някои от най-често задаваните въпроси за надзора и наблюдението над по-малко значимите институции, които ще Ви ориентират в темата.

Докладът за надзора и наблюдението над по-малко значимите институции съдържа резюме на организацията на тази дейност, работата на ЕЦБ и НКО, както и на структурата и рисковете в сектора на по-малко значимите институции в Европа.

Доклад за надзора над по-малко значимите институции – 2022 г.

Как се определя значимостта на дадена банка?

Всички поднадзорни лица по подразбиране се класифицират като по-малко значими.

Те стават значими, и по този начин попадат под прекия надзор на ЕЦБ, само ако изпълняват поне един от критериите, изброени в Регламента за единния надзорен механизъм (ЕНМ). Повече информация за тези критерии ще намерите на следните връзки:

Кой упражнява надзор над по-малко значимите институции?

По-малко значимите институции са под прекия надзор на националните си компетентни органи, а ЕЦБ упражнява непряк надзор, докато значимите институции са под прекия надзор на ЕЦБ.

Можете да проверите дали дадена банка е класифицирана като значима или по-малко значима институция (и съответно да видите кой отговаря за надзора ѝ) в списъка на ЕЦБ на поднадзорните лица. ЕЦБ преразглежда значимостта на всяка банка най-малко веднъж годишно.

Как се прилага принципът на пропорционалност в надзора?

С принципа на пропорционалност се гарантира, че очакванията и изискванията на надзорния орган са съобразени с размера, системното значение и рисковия профил на поднадзорните банки и че надзорните ресурси са ефективно разпределени.

ЕНМ осигурява по няколко начина пропорционалност при надзора и наблюдението. Неговата система за класификация е основно средство за осигуряване на действителна пропорционалност, а това на свой ред гарантира пропорционални подходи в надзорната отчетност и надзорните очаквания (например свързани с правилата за управление и лицензионните процедури), както и в интензивността и обхвата на текущите надзорни дейности и оценки. Системата за класификация на ЕЦБ разграничава по-малко значими институции с голямо въздействие и такива с висок риск, но вторите се използват само за вътрешни цели, при определяне на степента на надзорното внимание. Критериите за малки и несложни институции, посочени в Регламента за капиталовите изисквания (РКИ), също са от възлово значение за осигуряване на пропорционалност. 

Какво представляват малките и несложни институции?

С РКИ II беше въведено понятието за малка и несложна институция.

За да се смята за такава, институцията трябва да отговаря на деветте критерия, изброени в съответния член на РКИ (член 4, параграф 1, точка 145).

Банките сами определят дали са малки и несложни институции и по правило следва да извършват тази оценка на текущ принцип. Очаква се по-малко значимите институции да уведомят съответните НКО за всяка промяна в статута си, т.е. когато започнат да отговарят на условията за малки и несложни институции и когато вече не отговарят на всички критерии в РКИ. Това не пречи на НКО да определят дали банки под техния надзор следва да се смятат за малки и несложни институции по критериите в РКИ, както и да съобщават резултата от тези решения на въпросните банки.

Какво е нужно за издаване на лиценз?

ЕЦБ отговаря за лицензирането на всички банки в ЕНМ – тоест както значимите, така и по-малко значимите институции – в сътрудничество със съответните НКО.

Повече за лицензирането

Трябва ли моята банка да плаща надзорни такси?

Всички банки под надзора на ЕЦБ, независимо дали е пряк или непряк, трябва да плащат годишни надзорни такси, които се изчисляват според значението и рисковия профил на банката.

Всичко за надзорните такси

Кой отговаря за...?

Организация

Банковият надзор в ЕЦБ се състои от седем генерални дирекции, а съответният орган за вземане на решения е неговият Надзорен съвет.

Организационна структура
Вземане на решения

В качеството си на европейски орган за банков надзор ЕЦБ може да приема редица надзорни решения, които са правно обвързващи за банките в ЕНМ.

Вземане на решения
Лицензиране

В европейския банков надзор ЕЦБ е органът, който отговаря за процедурите по лицензиране на банките.

Лицензиране
Отчетност

ЕЦБ публикува таксономията, която следва да използват НКО при предоставяне на ЕЦБ на данни от надзорното финансово отчитане, в съответствие с правилата за надзорна отчетност.

Отчетност
Надзор над по-малко значимите институции

По-малко значимите институции са под надзора на НКО, като ЕЦБ изпълнява ролята на наблюдател, докато значимите институции са под прекия надзор на ЕЦБ.

Вземане на решения
Подаване на сигнали за нарушения

Нарушения на законодателството на ЕС, свързани с пруденциалния надзор над банките, могат да се съобщават чрез платформата на ЕЦБ за докладване на нарушения. Ако въпросното лице е по-малко значима институция или не е поднадзорно на ЕЦБ, например застрахователно дружество, свържете се направо с националния компетентен орган.

Платформа за докладване на нарушения

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал