Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорно наблюдение на ЕЦБ над по-малко значимите институции

Какво представляват по-малко значимите институции?

По-малко значимите институции са банки, които не изпълняват никой от критериите за значимост, посочени в Регламента за ЕНМ – за разлика от значимите институции, които изпълняват поне един от тези критерии. Критериите за значимост са свързани например с размера на банката, нейната значимост за икономиката на държавата или за ЕС като цяло и значимостта на трансграничната ѝ дейност. На практика повечето по-малко значими институции са по-малки банки, чиито активи не надхвърлят 30 млрд. евро.

Кой извършва надзора над по-малко значимите институции?

По-малко значимите институции са под надзора на националните си надзорни органи, като ЕЦБ изпълнява ролята на наблюдател, докато значимите институции са под прекия надзор на ЕЦБ.

За да проверите дали дадена банка е класифицирана като значима или по-малко значима институция и да научите кой упражнява надзор над нея, вижте списъка на ЕЦБ на поднадзорните лица. ЕЦБ преразглежда значимостта на всяка банка най-малко веднъж годишно.

Каква роля изпълнява ЕЦБ?

ЕЦБ отговаря за ефикасното и последователно функциониране на цялата система на европейския банков надзор, която обхваща ЕЦБ и националните органи за банков надзор в участващите държави. Във функцията си за надзорно наблюдение ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с националните надзорни органи за по-нататъшното хармонизиране на прилагането на правилата, на които е подчинен банковият надзор, като същевременно се грижи съвместните надзорни стандарти да бъдат прилагани по един и същи начин в цялата система. Това допринася за осигуряването на условия на равнопоставеност за всички банки. Когато е необходимо, в извънредни случаи, ЕЦБ може да поеме прекия надзор над по-малко значими институции (вж. Член 6, параграф 5, буква б) от Регламента за ЕНМ), за да осигури последователното прилагане на високи надзорни стандарти.

Всички страници в този раздел

Whistleblowing