Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Dohled ECB nad méně významnými institucemi

Co jsou to méně významné instituce?

Méně významné instituce jsou banky, které nesplňují žádné z kritérií významnosti stanovených v nařízení o SSM. Oproti tomu významné instituce splňují alespoň jedno z nich. Kritéria významnosti se mimo jiné týkají velikosti banky, její důležitosti pro hospodářství domovské země nebo EU jako celku a významu jejích přeshraničních činností. Ve skutečnosti tvoří většinu méně významných institucí menší banky, jejichž aktiva nepřesahují hodnotu 30 mld. EUR.

Kdo na méně významné instituce dohlíží?

Na méně významné instituce dohlížejí vnitrostátní orgány dohledu pod dohledem ECB, zatímco na významné instituce dohlíží přímo ECB.

Informace o tom, zda se určitá banka řadí mezi významné nebo méně významné instituce a kdo na ni dohlíží, naleznete v seznamu dohlížených subjektů ECB. ECB provádí přezkum významnosti každé banky alespoň jednou ročně.

Jaká je úloha ECB?

ECB odpovídá za efektivní a konzistentní fungování celého systému evropského bankovního dohledu, který tvoří ECB a vnitrostátní orgány dohledu zúčastněných zemí. Při plnění svých funkcí dohledu ECB úzce spolupracuje s vnitrostátními orgány dohledu s cílem dále harmonizovat provádění pravidel upravujících bankovní dohled a zároveň zajistit, že jsou v celém systému konzistentně uplatňovány společné standardy dohledu. To napomáhá zabezpečit rovné podmínky pro všechny banky. Podle potřeby – ve výjimečných případech – může ECB převzít přímý dohled nad méně významnými institucemi (viz čl. 6 odst. 5 písm. b) nařízení o SSM), aby bylo zajištěno konzistentní uplatňování vysokých standardů dohledu.

Všechny stránky v této části

Whistleblowing