Dohled ECB nad méně významnými institucemi

Co jsou to méně významné instituce?

Méně významné instituce jsou banky v eurozóně, které nesplňují žádná z kritérií významnosti stanovených v nařízení o SSM. Oproti tomu významné instituce splňují alespoň jedno z nich. Kritéria významnosti se mimo jiné týkají velikosti banky, její důležitosti pro hospodářství konkrétní země eurozóny nebo EU jako celku a významu jejích přeshraničních činností. Ve skutečnosti tvoří většinu méně významných institucí menší banky v eurozóně, jejichž aktiva nepřesahují hodnotu 30 mld. EUR.

Kdo nad méně významnými institucemi dohlíží?

Nad méně významnými institucemi dohlížejí vnitrostátní orgány dohledu pod dohledem ECB, zatímco nad významnými institucemi dohlíží přímo ECB.

Informace o tom, zda se určitá banka v eurozóně řadí mezi významné nebo méně významné instituce a kdo nad ní dohlíží, naleznete v seznamu dohlížených subjektů ECB. ECB provádí přezkum významnosti každé banky v eurozóně alespoň jednou ročně.

Jaká je úloha ECB?

ECB odpovídá za efektivní a konzistentní fungování celého systému evropského bankovního dohledu, který tvoří ECB a vnitrostátní orgány dohledu zemí eurozóny. Při plnění svých funkcí dohledu ECB úzce spolupracuje s vnitrostátními orgány dohledu s cílem dále harmonizovat provádění pravidel upravujících bankovní dohled a zároveň zajistit, že jsou v celém systému konzistentně uplatňovány společné standardy dohledu. To napomáhá zabezpečit rovné podmínky pro všechny banky v eurozóně. Podle potřeby – ve výjimečných případech – může ECB převzít přímý dohled nad méně významnými institucemi (viz čl. 6 odst. 5 písm. b) nařízení o SSM), aby bylo zajištěno konzistentní uplatňování vysokých standardů dohledu.