Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vähemmän merkittävien pankkien valvonta

Suurin osa pienistä ja keskisuurista pankeista on kansallisten valvontaviranomaisten suorassa valvonnassa, eli EKP valvoo niitä vain välillisesti, sillä niitä pidetään vähemmän merkittävinä koko euroalueen pankkijärjestelmän toiminnan kannalta.

Tälle sivulle on koottu tärkeimmät tiedot vähemmän merkittävien pankkien valvonnasta.

Englanninkielisessä valvontaraportissa kerrotaan tarkemmin vähemmän merkittävistä pankeista Euroopassa, niiden riskeistä sekä kansallisten valvontaviranomaisten ja EKP:n valvontatoimista.

Valvontaraportti 2022

Miten määritetään, mitkä pankit ovat merkittäviä?

Valvottavia pankkeja ei pidetä automaattisesti merkittävinä.

Ne otetaan EKP:n suoraan valvontaan vain, jos ne täyttävät jonkin YVM-asetuksessa määritetyistä merkittävyyskriteereistä.

Kenen valvonnassa vähemmän merkittävät pankit ovat?

Jos pankkia pidetään vähemmän merkittävänä, se on maansa valvontaviranomaisen suorassa valvonnassa, eli EKP valvoo sitä vain välillisesti. Jos pankkia pidetään merkittävänä, se otetaan EKP:n suoraan valvontaan.

EKP pitää listaa merkittävistä ja vähemmän merkittävistä pankeista ja arvioi kunkin pankin merkittävyyden vuosittain.

Mitä suhteellisuusperiaatteella tarkoitetaan?

Valvontaodotukset ja pankeille asetettavat vaatimukset mitoitetaan suhteessa pankin kokoon ja riskeihin, ja lisäksi otetaan huomioon sen merkitys koko pankkijärjestelmän toiminnan kannalta. Suhteellisuusperiaatteen avulla ohjataan valvontaresursseja sinne, missä niillä pystytään edistämään järjestelmän vakautta tehokkaimmin.

Suhteellisuusperiaatteen noudattaminen pankkivalvonnassa perustuu useampaan eri luokitukseen. Jos pankeilla arvioidaan olevan suuret riskit tai suuri vaikutus maansa rahoitusjärjestelmän vakauteen, niille asetetaan tiukemmat raportointivaatimukset ja valvontaodotukset. Niiden hallintojärjestelyihin ja lupiin kiinnitetään enemmän huomiota, ja niiden jatkuva valvonta on tiukempaa. EKP ei julkaise tietoja siitä, mitkä pankit se luokittelee suuririskisiksi. Osa pankeista luokitellaan pieniksi ja rakenteeltaan yksinkertaisiksi vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen kriteerien pohjalta. 

Miten määritellään, mitkä pankit ovat pieniä ja rakenteeltaan yksinkertaisia?

Vakavaraisuusasetuksen päivityksen myötä pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten pankkien valvontaa on kevennetty.

Arviointi perustuu vakavaraisuusasetuksen artiklan 4 kohdan 1 alakohtaan 145. Kaikkien yhdeksän ehdon on täytyttävä.

Pankkien odotetaan seuraavan ehtojen täyttymistä jatkuvasti ja ilmoittavan maansa valvontaviranomaisille, kun niiden tilanne muuttuu (kaikki ehdot täyttyvät tai jokin ehto ei enää täyty). Kansalliset valvonta­viranomaiset voivat myös itse todeta jonkin valvonnassaan olevan pankin täyttävän ehdot (tai että ehdot eivät enää täyty jossakin pankissa) ja ilmoittaa siitä pankille.

Toimiluvat ja muut lupa-asiat

Sekä merkittävät että vähemmän merkittävät pankit tarvitsevat toimiluvan. EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset hoitavat yhdessä lupa-asioita yhteisessä pankkivalvonnassa.

Pankkitoiminnan luvat

Miten pankkien valvontamaksut määritellään?

Kaikilta pankeilta peritään valvontamaksu riippumatta siitä, ovatko ne EKP:n suorassa vai välillisessä valvonnassa. Pankin merkittävyys ja riskit vaikuttavat maksun suuruuteen.

Valvontamaksut

Työnjako

Organisaatio

EKP:n pankkivalvonta on jaettu seitsemään pääosastoon. Sitä johtaa valvontaelin.

Pankkivalvonnan rakenne
Päätöksen­teko

EKP voi antaa valvottavia pankkeja sitovia valvontapäätöksiä.

Päätöksenteko
Lupa-asiat

EKP vastaa lupa-asioista yhteisessä pankki­valvonnassa.

Pankkitoiminnan luvat
Raportointi

Kansalliset viranomaiset toimittavat EKP:lle pankkien raportointitietoja lainsäädännön mukaisesti.

Raportointiohjeet
Pankkivalvonta

Merkittävät laitokset ovat EKP:n ja vähemmän merkittävät kansallisten pankkivalvojien suorassa valvonnassa.

Päätöksenteko
Väärinkäytös­epäilyt

EU:n pankkivalvonta­säädösten rikkomisesta voi ilmoittaa EKP:lle. Ilmoitukset tulisi aina tehdä sille viranomaiselle, jonka suorassa valvonnassa laitos on.

Väärinkäytösten ilmoituspalvelu

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä