SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

ECB's overvågning af mindre signifikante institutter

Hvad er mindre signifikante institutter?

Mindre signifikante institutter er banker, der ikke opfylder nogen af de signifikanskriterier, der er fastsat i SSM-forordningen – i modsætning til de signifikante institutter, som opfylder mindst et af dem. Signifikanskriterierne vedrører bl.a. bankens størrelse, betydning for økonomien i et hjemlandet eller i EU som helhed samt betydningen af dens grænseoverskridende aktiviteter. I praksis er størstedelen af de mindre signifikante institutter banker, hvis aktiver ikke overskrider 30 mia. euro.

Hvem fører tilsyn med mindre signifikante institutter?

De nationale tilsynsmyndigheder fører tilsyn med de mindre signifikante institutter under overvågning af ECB. De signifikante institutter derimod er under ECB's direkte tilsyn.

I ECB's fortegnelse over enheder under tilsyn kan man se, om en bank er klassificeret som signifikant eller mindre signifikant – og dermed fastslå, hvem der fører tilsyn med den. Mindst en gang om året gennemgår ECB signifikansen af de enkelte banker.

Hvilken rolle spiller ECB?

ECB er ansvarlig for, at hele systemet bag det europæiske banktilsyn, der omfatter ECB og de kompetente nationale banktilsynsmyndigheder i deltagerlandene, fungerer effektivt og ensartet. ECB arbejder i sin egenskab af overvågningsmyndighed tæt sammen med de nationale tilsynsmyndigheder om yderligere at harmonisere implementeringen af reglerne for banktilsyn, samtidig med at det sikres, at fælles tilsynsstandarder anvendes på samme måde inden for hele systemet. På denne måde sikres lige vilkår for alle banker. Om nødvendigt kan ECB i særlige tilfælde overtage det direkte tilsyn med mindre signifikante institutter (se artikel 6, stk. 5, litra b), i SSM-forordningen) for at sikre en konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing