Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Επίβλεψη των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων από την ΕΚΤ

Τι είναι τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα;

Τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (ΛΣΙ) είναι τράπεζες που δεν πληρούν κανένα από τα κριτήρια σημασίας τα οποία ορίζονται στον κανονισμό ΕΕΜ – σε αντίθεση με τα σημαντικά ιδρύματα (ΣΙ) που πληρούν τουλάχιστον ένα από αυτά τα κριτήρια. Τα κριτήρια σημασίας αφορούν, μεταξύ άλλων, το μέγεθος μιας τράπεζας, τη σημασία της για την οικονομία της αντίστοιχης χώρας ή της ΕΕ συνολικά, καθώς και τη σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων της. Στην πράξη, η πλειονότητα των ΛΣΙ είναι μικρότερες τράπεζες των οποίων το ενεργητικό δεν υπερβαίνει τα 30 δισεκ. ευρώ.

Ποιος εποπτεύει τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα;

Τα ΛΣΙ εποπτεύονται από τις αντίστοιχες εθνικές εποπτικές αρχές, υπό την επίβλεψη της ΕΚΤ, ενώ τα σημαντικά ιδρύματα εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ.

Για να ελέγξετε αν μια τράπεζα χαρακτηρίζεται σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό ίδρυμα – και να προσδιορίσετε ποιος την εποπτεύει – μπορείτε να ανατρέξετε στον κατάλογο των εποπτευόμενων οντοτήτων που δημοσιεύει η ΕΚΤ. Η ΕΚΤ αναθεωρεί τη σημασία κάθε τράπεζας τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ;

Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία ολόκληρου του συστήματος ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, το οποίο περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές αρχές τραπεζικής εποπτείας των συμμετεχουσών χωρών. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της όσον αφορά την επίβλεψη, η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις εθνικές εποπτικές αρχές με σκοπό να εναρμονίσει περαιτέρω την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την τραπεζική εποπτεία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνεπή εφαρμογή κοινών εποπτικών προτύπων σε όλο το σύστημα. Έτσι, διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις τράπεζες. Όπου χρειάζεται, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η ΕΚΤ μπορεί να αναλάβει την άμεση εποπτεία των ΛΣΙ (βλ. άρθρο 6 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΕΜ) προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή υψηλών εποπτικών προτύπων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Whistleblowing