Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτεία και επίβλεψη των ΛΣΙ

Τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (ΛΣΙ) είναι οι τράπεζες μικρού και μεσαίου μεγέθους που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία των οικείων εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ), υπό την επίβλεψη της ΕΚΤ.

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε ορισμένες από τις πιο συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την εποπτεία και την επίβλεψη των ΛΣΙ, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με το θέμα.

Μια σύνοψη της οργάνωσης της επίβλεψης και της εποπτείας των ΛΣΙ, των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ, καθώς και της δομής και της κατάστασης κινδύνου του τομέα των ΛΣΙ στην Ευρώπη μπορεί να ανακτηθεί από την έκθεση σχετικά με την εποπτεία και την επίβλεψη των ΛΣΙ.

Έκθεση εποπτείας των ΛΣΙ για το 2022

Πώς προσδιορίζεται η σημαντικότητα μιας τράπεζας;

Όλες οι εποπτευόμενες οντότητες ταξινομούνται εξ ορισμού ως λιγότερο σημαντικές.

Καθίστανται σημαντικές – και, ως εκ τούτου, υπάγονται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ – μόνον εφόσον πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα κριτήρια.

Ποιος εποπτεύει τα ΛΣΙ;

Τα ΛΣΙ εποπτεύονται άμεσα από τις οικείες ΕΑΑ και έμμεσα από την ΕΚΤ, ενώ τα σημαντικά ιδρύματα (ΣΙ) υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ.

Για να μάθετε αν μια τράπεζα ταξινομείται ως ΣΙ ή ΛΣΙ – και επομένως ποιος την εποπτεύει – μπορείτε να συμβουλευθείτε τον κατάλογο των εποπτευόμενων οντοτήτων που δημοσιεύει η ΕΚΤ. Η ΕΚΤ επανεξετάζει τη σημαντικότητα κάθε τράπεζας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Πώς αντικατοπτρίζεται η αναλογικότητα στην εποπτεία;

Η αρχή της αναλογικότητας εξασφαλίζει ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις της εποπτικής αρχής αντιστοιχούν στο μέγεθος, τη συστημική σημασία και το προφίλ κινδύνου των εποπτευόμενων τραπεζών και ότι οι εποπτικοί πόροι κατανέμονται αποτελεσματικά.

Ο ΕΕΜ λαμβάνει υπόψη την αναλογικότητα στο πλαίσιο της εποπτείας και της επίβλεψης με διάφορους τρόπους. Το σύστημα ταξινόμησης αποτελεί βασικό μέσο για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αναλογικότητα, και αυτό με τη σειρά του μεταφράζεται σε αναλογικές προσεγγίσεις όσον αφορά την υποβολή εποπτικών δεδομένων και τις εποπτικές προσδοκίες (π.χ. όσον αφορά τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τις διαδικασίες εποπτικών εγκρίσεων), καθώς και την ένταση και το πεδίο εφαρμογής των καθημερινών εποπτικών δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων. Το σύστημα ταξινόμησης της ΕΚΤ κάνει διάκριση μεταξύ ΛΣΙ υψηλής επίδρασης και ΛΣΙ υψηλού κινδύνου, αλλά ο τελευταίος τύπος χρησιμοποιείται μόνον εσωτερικά για σκοπούς εποπτικής έντασης. Τα κριτήρια για τα μικρά και μη πολύπλοκα ιδρύματα (small and non-complex institutions - SNCI) που ορίζονται στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation — CRR) είναι επίσης καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της αναλογικότητας.  

Τι είναι ένα SNCI;

Ο CRR II εισήγαγε την έννοια του μικρού και μη πολύπλοκου ιδρύματος.

Για να χαρακτηριστεί ένα ίδρυμα ως μικρό και μη πολύπλοκο πρέπει να πληροί τα εννέα κριτήρια που απαριθμούνται στο σχετικό άρθρο του CRR (άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 145).

Εναπόκειται στις τράπεζες να προσδιορίσουν εάν συγκαταλέγονται στα SNCI, και κατά κανόνα αυτό θα πρέπει να το κάνουν σε συνεχή βάση. Τα ΛΣΙ θα πρέπει να ενημερώνουν τις οικείες ΕΑΑ για τυχόν μεταβολή του καθεστώτος τους, δηλ. πότε αρχίζουν να χαρακτηρίζονται SNCI ή πότε δεν πληρούν πλέον όλα τα κριτήρια που ορίζονται στον CRR. Αυτό δεν εμποδίζει τις ΕΑΑ να προσδιορίζουν κατά πόσον οι τράπεζες που υπόκεινται στην εποπτεία τους θα πρέπει να θεωρούνται SNCI, σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια του CRR, και να κοινοποιούν το αποτέλεσμα αυτών των προσδιορισμών στις εν λόγω τράπεζες.

Τι απαιτείται για την αδειοδότηση;

Η ΕΚΤ είναι αρμόδια για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σε όλες τις τράπεζες στον ΕΕΜ – δηλ. ΣΙ και ΛΣΙ – σε συνεργασία με τις οικίες ΕΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αδειοδοτήσεις

Πρέπει η τράπεζά μου να καταβάλλει εποπτικά τέλη;

Όλες οι τράπεζες που εποπτεύονται από την ΕΚΤ, άμεσα ή έμμεσα, πρέπει να καταβάλλουν ετήσια εποπτικά τέλη, τα οποία υπολογίζονται με βάση τη σπουδαιότητα και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας.

Πληροφορίες για τα εποπτικά τέλη

Ποιος είναι αρμόδιος για...;

Οργάνωση

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ περιλαμβάνει επτά διαφορετικές γενικές διευθύνσεις, ενώ το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων είναι το Εποπτικό Συμβούλιο.

Οργανωτική δομή
Λήψη αποφάσεων

Ως η ευρωπαϊκή αρχή εποπτείας, η ΕΚΤ μπορεί να λαμβάνει εποπτικές αποφάσεις οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές για τις τράπεζες στο πλαίσιο του ΕΕΜ.

Λήψη αποφάσεων
Αδειοδότηση

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, η ΕΚΤ είναι η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση εποπτικών εγκρίσεων σε τράπεζες.

Αδειοδοτήσεις
Υποβολή δεδομένων

Η ΕΚΤ δημοσιεύει την ταξινόμηση που χρησιμοποιούν οι ΕΑΑ κατά την παροχή σημείων δεδομένων για την υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών στην ΕΚΤ, σύμφωνα με τους κανονισμούς για την υποβολή εποπτικών δεδομένων.

Υποβολή δεδομένων
Εποπτεία των ΛΣΙ

Τα ΛΣΙ εποπτεύονται από τις οικείες ΕΑΑ, υπό την επίβλεψη της ΕΚΤ, ενώ τα ΣΙ εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ.

Λήψη αποφάσεων
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων

Για κάθε παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προληπτική εποπτεία των τραπεζών μπορεί να γίνεται καταγγελία μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος της ΕΚΤ. Εάν η καταγγελία αφορά οντότητα που είναι ΛΣΙ ή οντότητα που δεν υπόκειται στην εποπτεία της ΕΚΤ, όπως ασφαλιστική επιχείρηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την αρμόδια ΕΑΑ.

Πλατφόρμα πληροφοριοδοτών

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων