Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zwierzchnia kontrola EBC nad instytucjami mniej istotnymi

Instytucje mniej istotne to małe i średnie banki, nad którymi nadzór sprawują właściwe organy krajowe pod zwierzchnią kontrolą EBC.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat nadzoru i zwierzchniej kontroli nad takimi bankami.

Zwięzły opis organizacji zadań w tym obszarze, działań EBC i właściwych organów krajowych oraz struktury i ryzyk europejskiego sektora banków mniej istotnych można znaleźć w raporcie z nadzoru.

Raport z nadzoru nad instytucjami mniej istotnymi za 2022

Od czego zależy status istotności banku?

Wszystkie nadzorowane banki domyślnie uznaje się za mniej istotne.

Uzyskują one status istotnych – i zostają objęte bezpośrednim nadzorem EBC – gdy spełniają przynajmniej jedno z kryteriów istotności określonych w rozporządzeniu SSM. Więcej informacji o tych kryteriach można znaleźć pod poniższymi linkami.

Kto nadzoruje instytucje mniej istotne?

Instytucje mniej istotne są nadzorowane bezpośrednio przez właściwe organy krajowe, a pośrednio przez EBC. Nad instytucjami istotnymi EBC sprawuje bezpośredni nadzór.

Na publikowanej przez EBC liście nadzorowanych podmiotów można sprawdzić, czy dany bank został zakwalifikowany jako istotny czy mniej istotny i kto go w związku z tym nadzoruje. EBC weryfikuje status wszystkich banków co najmniej raz w roku.

Jak stosuje się zasadę proporcjonalności w nadzorze?

Zasada proporcjonalności gwarantuje, że oczekiwania i wymogi nadzorcze odpowiadają wielkości, znaczeniu systemowemu i profilowi ryzyka nadzorowanych banków, a zasoby organów nadzoru są wykorzystywane efektywnie.

W jednolitym mechanizmie nadzorczym proporcjonalność nadzoru i kontroli zwierzchniej jest realizowana na kilka sposobów. Jednym z najważniejszych pod tym względem elementów jest stosowany system klasyfikacji, który przyczynia się do proporcjonalnego podejścia do sprawozdawczości nadzorczej i oczekiwań nadzorczych (np. dotyczących zasad zarządzania wewnętrznego i procedur udzielania zezwoleń), a także intensywności i zakresu bieżących działań i ocen nadzorczych. W systemie klasyfikacji przyjętym przez EBC rozróżnia się instytucje mniej istotne o wysokim wpływie i wysokim ryzyku, przy czym ta druga kategoria jest stosowana tylko wewnętrznie na potrzeby ustalenia intensywności nadzoru. Istotne znaczenie dla zapewnienia proporcjonalności mają także kryteria dotyczące małych i niezłożonych instytucji określone w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR).

Co to jest mała i niezłożona instytucja?

Rozporządzeniem CRR II wprowadzono pojęcie małej i niezłożonej instytucji.

Żeby mieć taki status, bank musi spełniać dziewięć kryteriów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia CRR II.

To same banki na bieżąco ustalają, czy są takimi instytucjami. Powinny informować właściwe organy krajowe, gdy zmieniają swój status, czyli gdy zaczynają lub przestają spełniać wszystkie kryteria dla małych i niezłożonych instytucji określone w rozporządzeniu CRR II. Właściwe organy krajowe zachowują jednak możliwość sprawdzenia, czy banki pod ich nadzorem spełniają te kryteria, oraz powiadamiania zainteresowanych banków o swoich ustaleniach.

Wymogi dotyczące zezwoleń

EBC odpowiada za udzielanie licencji wszystkim – istotnym i mniej istotnym – bankom objętym SSM i realizuje to zadanie we współpracy z właściwymi organami krajowymi.

Więcej informacji o zezwoleniach

Czy mój bank ponosi opłaty nadzorcze?

Wszystkie banki nadzorowane bezpośrednio lub pośrednio przez EBC muszą wnosić roczne opłaty nadzorcze obliczane na podstawie znaczenia i profilu ryzyka danego banku.

Opłaty nadzorcze

Podział zadań

Organizacja

Nadzór Bankowy EBC składa się z siedmiu dyrekcji generalnych, a właściwym organem decyzyjnym jest Rada ds. Nadzoru.

Struktury organizacyjne
Proces decyzyjny

Jako instytucja sprawująca nadzór nad bankami w Europie EBC może podejmować różne decyzje, które są prawnie wiążące dla banków objętych SSM.

Proces decyzyjny
Zezwolenia

W systemie europejskiego nadzoru bankowego EBC jest organem odpowiedzialnym za wydawanie bankom zezwoleń.

Zezwolenia
Sprawozdawczość

EBC publikuje systematykę, którą stosują właściwe organy krajowe przy przekazywaniu EBC punktów danych nadzorczej sprawozdawczości finansowej, zgodnie z rozporządzeniami w tej sprawie.

Sprawozdawczość
Nadzór nad instytucjami mniej istotnymi

Nadzór nad instytucjami mniej istotnymi sprawują krajowe organy nadzoru pod zwierzchnią kontrolą EBC (instytucje istotne są nadzorowane bezpośrednio przez EBC).

Proces decyzyjny
Zgłaszanie naruszeń

Naruszenia prawa UE w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad bankami można zgłaszać w portalu EBC dla demaskatorów. W przypadku instytucji mniej istotnych lub podmiotów nienadzorowanych przez EBC, np. instytucji ubezpieczeniowych, należy zwrócić się bezpośrednio do właściwego organu krajowego.

Portal dla demaskatorów
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Co to są instytucje mniej istotne?

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości