Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

MNI uzraudzība un pārraudzība

Mazāk nozīmīgas iestādes (MNI) ir mazas un vidējas bankas, kuras ECB pārraudzībā tieši uzrauga attiecīgās valsts kompetentās iestādes (NKI).

Turpmāk tekstā atradīsiet atbildes uz dažiem biežāk uzdotajiem jautājumiem par MNI uzraudzību un pārraudzību, kam vajadzētu jums palīdzēt iepazīties ar šo tematu.

Kopsavilkums par MNI pārraudzības un uzraudzības organizāciju, ECB un NKI veiktajām darbībām, kā arī MNI sektora struktūru un riska situāciju Eiropā pieejams ziņojumā par MNI uzraudzību un pārraudzību.

2022. gada MNI uzraudzības ziņojums

Kā nosaka bankas nozīmīgumu?

Visas uzraudzītās iestādes pēc noklusējuma klasificētas kā mazāk nozīmīgas iestādes.

Tās kļūst nozīmīgas – un tāpēc nonāk ECB tiešā uzraudzībā – tikai tad, ja tās atbilst vismaz vienam no Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) regulā noteiktajiem kritērijiem. Izmantojiet saites, lai uzzinātu vairāk par šiem kritērijiem.

Kas uzrauga MNI?

MNI tieši uzrauga attiecīgās NKI, bet netiešā veidā – ECB, savukārt nozīmīgās iestādes (NI) tieši uzrauga ECB.

Lai uzzinātu, vai banka klasificēta kā NI vai MNI un noskaidrotu, kas to uzrauga, varat iepazīties ar ECB uzraudzīto iestāžu sarakstu. ECB vismaz reizi gadā pārbauda katras bankas nozīmīgumu.

Kā uzraudzībā atspoguļota proporcionalitāte?

Proporcionalitātes princips nodrošina, ka uzraudzības iestādes gaidas un prasības atbilst uzraudzīto banku lielumam, sistēmiskajam nozīmīgumam un riska profilam un ka uzraudzības resursi tiek sadalīti efektīvi.

Proporcionalitāti uzraudzības un pārraudzības jomā VUM atspoguļo vairākos veidos. Tā klasifikācijas sistēma ir galvenais līdzeklis, lai nodrošinātu efektīvu proporcionalitāti, un tas savukārt izpaužas kā proporcionāla pieeja uzraudzības pārskatu sniegšanai un uzraudzības gaidām (piemēram, saistībā ar pārvaldības kārtību un atļauju piešķiršanas procedūrām), kā arī ikdienas uzraudzības darbību un novērtējumu intensitāte un tvērums. ECB klasifikācijas sistēmā nošķir lielas ietekmes MNI un augsta riska MNI, tomēr augsta riska klasifikāciju izmanto tikai iekšēji uzraudzības intensitātes nolūkā. Proporcionalitātes nodrošināšanas nolūkā svarīgi ir arī mazu un nesarežģītu iestāžu (SNCI) kritēriji, kas noteikti Kapitāla prasību regulā (CRR)

Kas ir SNCI?

Ar CRR II tika ieviests jēdziens "maza un nesarežģīta iestāde".

Lai iestādi varētu uzskatīt par SNCI, tai jāatbilst deviņiem kritērijiem, kas uzskaitīti attiecīgajā CRR pantā (4. panta 1. punkta 145) apakšpunkts).

Pašām bankām ir jānosaka, vai tās ir SNCI, un principā tām tas būtu jādara pastāvīgi. Tiek sagaidīts, ka MNI informē NKI, kad mainās to statuss, t.i., kad tās sāk kvalificēties kā SNCI vai kad tās vairs neatbilst visiem CRR noteiktajiem kritērijiem. Tas neliedz NKI noteikt, vai to uzraudzībā esošās bankas būtu jāuzskata par SNCI saskaņā ar attiecīgajiem CRR kritērijiem, un informēt attiecīgās bankas par šo konstatējumu rezultātiem.

Kas ir nepieciešams atļaujas saņemšanai?

ECB ir atbildīga par visu VUM banku, t.i., gan NI, gan MNI, licencēšanu sadarbībā ar attiecīgajām NKI.

Plašāka informācija par atļauju izsniegšanu

Vai manai bankai jāmaksā uzraudzības maksa?

Visām bankām, kuru tiešo vai netiešo uzraudzību veic ECB, jāmaksā gada uzraudzības maksas, ko aprēķina, pamatojoties uz bankas nozīmīgumu un riska profilu.

Viss par uzraudzības maksām

Atbildības jomas

Organizācija

ECB banku uzraudzību īsteno septiņi dažādi ģenerāldirektorāti, bet attiecīgā lēmējinstitūcija ir Uzraudzības valde.

Organizatoriskās struktūras
Lēmumu pieņemšana

Kā Eiropas banku uzraugs ECB var pieņemt virkni uzraudzības lēmumu, kas ir juridiski saistoši VUM iesaistītajām bankām.

Lēmumu pieņemšana
Atļaujas izsniegšana

ECB ir iestāde, kas Eiropas banku uzraudzības ietvaros atbild par atļauju izsniegšanu bankām.

Atļauju izsniegšana
Pārskatu sniegšana

ECB publicē taksonomiju, kas jāizmanto NKI, iesniedzot ECB uzraudzības finanšu pārskatu sniegšanas datu punktus (SFRDP) saskaņā ar regulām par uzraudzības pārskatu sniegšanu.

Pārskatu sniegšana
MNI uzraudzība

MNI uzrauga attiecīgās NKI ECB pārraudzībā, savukārt NI tieši uzrauga ECB.

Lēmumu pieņemšana
Trauksmes celšana

Par visiem ar banku prudenciālo uzraudzību saistīto ES tiesību aktu pārkāpumiem var ziņot ECB trauksmes cēlēju platformā. Ja attiecīgā iestāde ir MNI vai iestāde, ko neuzrauga ECB, piemēram, apdrošināšanas sabiedrība, lūdzam tieši sazināties ar attiecīgo NKI.

Trauksmes cēlēju platforma
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Kas ir "mazāk nozīmīgās iestādes"?

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana