Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB veiktā mazāk nozīmīgo iestāžu pārraudzība

Kas ir mazāk nozīmīgās iestādes?

Mazāk nozīmīgās iestādes (MNI) ir bankas, kas neizpilda nevienu no VUM regulā noteiktajiem nozīmīguma kritērijiem – atšķirībā no nozīmīgajām iestādēm (NI), kas izpilda vismaz vienu no tiem. Nozīmīguma kritēriji cita starpā saistīti ar bankas lielumu, tās lomu attiecīgās valsts vai visas ES tautsaimniecībā un ar tās pārrobežu darbības nozīmīgumu. Praksē lielākā daļa no MNI ir mazākas bankas, kuru aktīvi nepārsniedz 30 mljrd. eiro.

Kas uzrauga mazāk nozīmīgās iestādes?

MNI uzrauga valstu uzraudzības iestādes ECB pārraudzībā, kamēr nozīmīgās iestādes tieši uzrauga ECB.

Lai pārbaudītu, vai banka klasificēta kā nozīmīga vai mazāk nozīmīga iestāde, un noteiktu, kas to uzrauga, ielūkojieties ECB uzraudzīto iestāžu sarakstā. ECB pārskata katras bankas nozīmīgumu vismaz reizi gadā.

Kāda ir ECB loma?

ECB ir atbildīga par iedarbīgu un konsekventu visas Eiropas banku uzraudzības sistēmas darbību, kas ietver ECB un iesaistīto valstu banku uzraudzības iestādes. Pildot savu pārraudzības funkciju, ECB cieši sadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm, lai turpinātu saskaņot banku uzraudzību regulējošo noteikumu īstenošanu, vienlaikus nodrošinot, ka kopīgi uzraudzības standarti tiek konsekventi piemēroti visā sistēmā. Tas palīdz nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus visām bankām. Ja nepieciešams, izņēmuma gadījumos ECB var pārņemt mazāk nozīmīgās iestādes tiešu uzraudzību (sk. VUM regulas 6. panta 5. punkta b) apakšpunktu), lai nodrošinātu augstu uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu.

Visas šīs sadaļas lapas

Whistleblowing