ECB veiktā mazāk nozīmīgo iestāžu pārraudzība

Kas ir mazāk nozīmīgās iestādes?

Mazāk nozīmīgās iestādes (MNI) ir euro zonas bankas, kas neizpilda nevienu no VUM regulā noteiktajiem nozīmīguma kritērijiem – atšķirībā no nozīmīgajām iestādēm (NI), kas izpilda vismaz vienu no tiem. Nozīmīguma kritēriji cita starpā saistīti ar bankas lielumu, tās lomu atsevišķas euro zonas valsts vai visas ES tautsaimniecībā un ar tās pārrobežu darbību nozīmīgumu. Praksē lielākā daļa no MNI ir mazākas euro zonas bankas, kuru aktīvi nepārsniedz 30 mljrd. eiro.

Kas uzrauga mazāk nozīmīgās iestādes?

MNI uzrauga valstu uzraudzības iestādes ECB pārraudzībā, kamēr nozīmīgās iestādes tieši uzrauga ECB.

Lai pārbaudītu, vai euro zonas banka klasificēta kā nozīmīga vai mazāk nozīmīga iestāde, un noteiktu, kas to uzrauga, ielūkojieties ECB uzraudzīto iestāžu sarakstā. ECB pārskata katras euro zonas bankas nozīmīgumu vismaz reizi gadā.

Kāda ir ECB loma?

ECB ir atbildīga par iedarbīgu un konsekventu visas Eiropas banku uzraudzības sistēmas darbību, kas ietver ECB un euro zonas valstu banku uzraudzības iestādes. Pildot savu pārraudzības funkciju, ECB cieši sadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm, lai turpinātu saskaņot banku uzraudzību regulējošo noteikumu īstenošanu, vienlaikus nodrošinot, ka kopīgi uzraudzības standarti tiek konsekventi piemēroti visā sistēmā. Tas palīdz nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus visām euro zonas bankām. Ja nepieciešams, izņēmuma gadījumos ECB var pārņemt mazāk nozīmīgās iestādes tiešu uzraudzību (sk. VUM regulas 6. panta 5. punkta b) apakšpunktu), lai nodrošinātu augstu uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu.