ECB vykdoma mažiau svarbių įstaigų priežiūros stebėsena

Mažiau svarbios įstaigos – kas tai?

Mažiau svarbios įstaigos (MSĮ) yra euro zonos bankai, kurie neatitinka nė vieno iš BPM reglamente nurodytų svarbos kriterijų (svarbios įstaigos, priešingai, atitinka bent vieną iš jų). Svarbos kriterijai, be kita ko, yra susiję su banko dydžiu, jo svarba konkrečios euro zonos šalies ar visos ES ekonomikai ir jo tarpvalstybinės veiklos svarba. Praktiškai dauguma MSĮ yra mažesni euro zonos bankai, kurių turto vertė neviršija 30 mlrd. eurų.

Kas prižiūri mažiau svarbias įstaigas?

MSĮ prižiūri nacionalinės priežiūros institucijos, ECB vykdant šios priežiūros stebėseną (svarbias įstaigas ECB prižiūri tiesiogiai).

Jei norite sužinoti, ar tam tikras euro zonos bankas yra priskiriamas prie svarbių ar mažiau svarbių įstaigų, ir taip nustatyti, kas jį prižiūri, informacijos ieškokite ECB sudarytame prižiūrimų subjektų sąraše. ECB peržiūri kiekvieno euro zonos banko svarbą bent kartą per metus.

Koks ECB vaidmuo?

ECB yra atsakingas už tai, kad visa Europos bankų priežiūros sistema – ją sudaro ECB ir euro zonos šalių nacionalinės priežiūros institucijos – veiktų veiksmingai ir nuosekliai. Vykdydamas priežiūros stebėseną ECB glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, kad bankų priežiūrą reglamentuojančių taisyklių įgyvendinimas būtų dar labiau suderintas ir kartu būtų užtikrinta, kad bendri priežiūros standartai būtų nuosekliai taikomi visoje sistemoje. Tai padeda užtikrinti vienodas sąlygas visiems euro zonos bankams. Išimtiniais atvejais ECB gali prireikus perimti tiesioginę MSĮ priežiūrą, kad užtikrintų aukštų priežiūros standartų nuoseklų taikymą (žr. BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies b punktą).