Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ktoré banky sú významné?

Kritériá určujúce, či sú banky významné, a teda či podliehajú priamemu dohľadu ECB, sú stanovené v nariadení o SSM a v nariadení o rámci SSM. Banka je klasifikovaná ako významná, ak spĺňa aspoň jedno z daných kritérií.

ECB sa zároveň môže kedykoľvek rozhodnúť banku klasifikovať ako významnú, ak je to v záujme konzistentného uplatňovania vysokých štandardov dohľadu.

Kritériá významnosti
Veľkosť celková hodnota aktív dohliadaného subjektu presahuje 30 mld. €
Hospodárska dôležitosť pre danú krajinu alebo hospodárstvo EÚ ako celok
Cezhraničné činnosti celková hodnota aktív subjektu presahuje 5 mld. € a pomer jeho cezhraničných aktív/pasív vo viac ako jednom inom zúčastnenom členskom štáte k jeho celkovým aktívam/pasívam je vyšší ako 20 %
Priama finančná pomoc z verejných zdrojov dohliadaný subjekt si vyžiadal alebo získal financovanie prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu alebo Európskeho nástroja finančnej stability
Dohliadaná banka môže byť považovaná za významnú aj vtedy, ak je jednou z troch najvýznamnejších bánk usadených v danej krajine.

Zmena úrovne významnosti

ECB pravidelne prehodnocuje úroveň významnosti všetkých bánk autorizovaných v zúčastnených krajinách. Úroveň významnosti bánk sa môže zmeniť, či už v dôsledku bežnej činnosti alebo jednorazových udalostí ako napríklad fúzií alebo akvizícií. V takýchto prípadoch ECB a príslušné vnútroštátne orgány dohľadu koordinujú prevod zodpovednosti za dohľad.

Zmena dohľadového statusu môže zároveň znamenať zmenu vo výške ročného poplatku za dohľad ECB.

Dohľadový status a poplatky

Zmena statusu inštitúcie z menej významnej na významnú

Ak menej významná banka splní niektoré zo stanovených kritérií, bude zaradená medzi významné. Vnútroštátny orgán dohľadu v takom prípade zodpovednosť za priamy dohľad postúpi ECB.

Zmena statusu inštitúcie z významnej na menej významnú

Ak významná banka nebude spĺňať kritériá tri roky po sebe, môže byť preradená medzi menej významné inštitúcie. Zodpovednosť za priamy dohľad nad ňou potom opäť pripadne príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)