Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πότε χαρακτηρίζεται μια τράπεζα σημαντική;

Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι τράπεζες χαρακτηρίζονται ως σημαντικές –και συνεπώς υπάγονται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ– προβλέπονται στον κανονισμό ΕΕΜ και στον κανονισμό για το πλαίσιο ΕΕΜ. Σημαντικές θεωρούνται οι τράπεζες που πληρούν τουλάχιστον ένα από αυτά τα κριτήρια.

Η ΕΚΤ μπορεί ανά πάσα στιγμή να ταξινομήσει μια τράπεζα ως σημαντική προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή υψηλών εποπτικών προτύπων.

Κριτήρια προσδιορισμού της σημασίας
Μέγεθος η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού υπερβαίνει τα 30 δισεκ. ευρώ
Οικονομική σημασία για την οικονομία της συγκεκριμένης χώρας ή της ΕΕ στο σύνολό της
Διασυνοριακές δραστηριότητες η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού υπερβαίνει τα 5 δισεκ. ευρώ και το ποσοστό των διασυνοριακών στοιχείων ενεργητικού/παθητικού σε περισσότερα από ένα άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη προς το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού/παθητικού του ιδρύματος είναι υψηλότερο του 20%
Άμεση δημόσια χρηματοπιστωτική συνδρομή έχει αιτηθεί ή λάβει χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Μια εποπτευόμενη τράπεζα μπορεί επίσης να θεωρηθεί σημαντική αν είναι μια εκ των τριών πιο σημαντικών τραπεζών που είναι εγκατεστημένες σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Μεταβολή της σημασίας

Η ΕΚΤ διενεργεί τακτικές επανεξετάσεις σε όλες τις τράπεζες που διαθέτουν άδεια εντός των συμμετεχουσών χωρών. Η σημασία μιας τράπεζας μπορεί να αλλάξει είτε μέσω της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε λόγω μεμονωμένων γεγονότων όπως συγχωνεύσεις ή εξαγορές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ΕΚΤ και οι αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές συντονίζουν τη μεταβίβαση των εποπτικών αρμοδιοτήτων.

Η μεταβολή του εποπτικού χαρακτηρισμού μιας οντότητας μπορεί να επιφέρει μεταβολή του ύψους του ετήσιου εποπτικού τέλους που πρέπει να καταβληθεί στην ΕΚΤ.

Χαρακτηρισμός εποπτευόμενων οντοτήτων και εποπτικά τέλη

Μεταβολή από λιγότερο σημαντική σε σημαντική

Αν μια λιγότερο σημαντική τράπεζα πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια για πρώτη φόρα, αναταξινομείται ως σημαντική. Η εθνική εποπτική αρχή τότε μεταβιβάζει την ευθύνη της άμεσης εποπτείας στην ΕΚΤ.

Μεταβολή από σημαντική σε λιγότερο σημαντική

Αν μια σημαντική τράπεζα δεν πληροί τα κριτήρια επί τρία διαδοχικά έτη, μπορεί να αναταξινομηθεί ως λιγότερο σημαντική. Η εθνική εποπτική αρχή τότε ανακτά την ευθύνη της άμεσης εποπτείας.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων