Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad avgör om en bank är betydande?

Kriterierna för att fastställa huruvida banker betraktas som betydande – och därmed omfattas av ECB:s direkta tillsyn – anges i SSM-förordningen och ramförordningen för SSM. För att klassificeras som betydande måste banker uppfylla minst ett av dessa kriterier.

ECB kan när som helst besluta att klassificera en bank som betydande för att säkerställa att höga tillsynsstandarder tillämpas konsekvent.

Kriterier för instituts betydelse
Storlek det sammanlagda värdet av dess tillgångar överstiger 30 miljarder euro
Ekonomisk betydelse för det specifika landet eller EU:s ekonomi som helhet
Gränsöverskridande verksamhet det sammanlagda värdet av dess tillgångar överstiger 5 miljarder euro och kvoten mellan dess gränsöverskridande tillgångar/skulder i mer än en annan deltagande medlemsstat och dess totala gränsöverskridande tillgångar/skulder överstiger 20 procent
Direkt offentligt finansiellt stöd det har begärt eller fått finansiellt stöd från Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) eller Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF)
En bank som står under tillsyn kan även betraktas som betydande om den är en av de tre mest betydande bankerna i ett visst land.

Förändring av betydandestatus

ECB genomför regelbundna granskningar av alla banker som har tillstånd i de deltagande länderna. Bankernas status kan ändras: antingen till följd av normal affärsverksamhet eller också på grund av särskilda händelser som sammanslagningar eller förvärv. I sådana fall samordnar ECB och de berörda nationella tillsynsmyndigheterna överföringen av tillsynsansvaret.

En ändrad tillsynsstatus kan innebära att den årliga tillsynsavgiften till ECB ändras.

Tillsynsstatus och avgifter

Förändring från mindre betydande till betydande

Om en mindre betydande bank uppfyller något av kriterierna för första gången, omklassificeras den till betydande bank. Den nationella tillsynsmyndigheten överlämnar då det direkta tillsynsansvaret till ECB.

Förändring från betydande till mindre betydande

Om en betydande bank inte uppfyller kriterierna under tre år i följd, kan den omklassificeras till mindre betydande bank. Det direkta tillsynsansvaret återgår då till den berörda nationella myndigheten.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning