Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво определя значимостта на дадена банка?

Критериите, според които се определя дали банките се считат за значими и съответно попадат под прекия надзор на ЕЦБ, са описани в Регламента за ЕНМ и Рамковия регламент за ЕНМ. За да бъдат класифицирани като значими, банките трябва да изпълняват поне един от тези критерии.

ЕЦБ може по всяко време да реши да класифицира дадена банка като значима, за да осигури последователното прилагане на високи надзорни стандарти.

Критерии за значимост
Размер общата стойност на активите на институцията надвишава 30 млрд. евро
Икономическо значение за конкретната държава или за икономиката на ЕС като цяло
Трансгранична дейност общата стойност на активите ѝ надвишава 5 млрд. евро и съотношението на трансграничните ѝ активи/пасиви в повече от една друга участваща държава към общите ѝ активи/пасиви е над 20%
Пряка публична финансова помощ институцията е искала или получавала финансиране от Европейския механизъм за стабилност или от Европейския инструмент за финансова стабилност
Поднадзорна банка може да бъде счетена за значима също и ако е една от трите най-значими банки, установени в съответната държава.

Промяна на статута

ЕЦБ провежда редовни прегледи на всички лицензирани банки в участващите държави. Статутът на банките може да се променя – било в резултат от нормалната им дейност или поради еднократни събития като сливания или придобивания. В подобни случаи ЕЦБ и компетентните национални надзорни органи координират прехвърлянето на надзорната отговорност.

Промяна в надзорния статут може да означава промяна в размера на годишната надзорна такса, дължима на ЕЦБ.

Надзорен статут и такси

Промяна от по-малко значима към значима институция

Ако по-малко значима банка изпълни някой от критериите за значимост, тя бива прекласифицирана като значима. Тогава националният надзорен орган прехвърля към ЕЦБ отговорността за прекия надзор.

Промяна от значима към по-малко значима

Ако в три последователни години значима банка не отговаря на критериите за значимост, тя бива прекласифицирана като по-малко значима. Тогава пряката надзорна отговорност за нея се връща към компетентния национален орган.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал