Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Jakie banki uznaje się za istotne?

Kryteria, według których określa się, czy dany bank jest istotny – a zatem podlega bezpośredniemu nadzorowi EBC – są wskazane w rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego (rozporządzenie SSM) oraz w rozporządzeniu ramowym w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego (rozporządzenie ramowe SSM). Za istotne uznaje się banki musi spełniające przynajmniej jedno z tych kryteriów.

EBC może w dowolnym momencie zmienić status banku na istotny, jeśli będzie to potrzebne do zapewnienia spójnego stosowania wysokich standardów nadzoru.

Kryteria istotności
Wielkość Wartość aktywów ogółem powyżej 30 mld euro
Znaczenie gospodarcze Znaczenie dla gospodarki danego kraju lub całej UE
Działalność transgraniczna Łączna wartość aktywów powyżej 5 mld euro oraz stosunek transgranicznych aktywów lub pasywów w co najmniej dwóch uczestniczących państwach do aktywów lub pasywów ogółem powyżej 20%
Bezpośrednia publiczna pomoc finansowa Wystąpienie w przeszłości o pomoc finansową lub otrzymanie takiej pomocy w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności lub Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej
Bank może także zostać uznany za istotny, jeśli jest jednym z trzech najistotniejszych banków w danym kraju.

Zmiana statusu

EBC regularnie ocenia wszystkie banki, które mają zezwolenie na prowadzenie działalności w uczestniczących krajach. Status banku może się zmienić – albo w ramach normalnej działalności, albo w wyniku jednorazowego zdarzenia, np. fuzji lub przejęcia. W takich wypadkach EBC i odpowiednie organy krajowe koordynują między sobą przekazanie odpowiedzialności za nadzór.

Zmiana statusu nadzorczego może pociągać za sobą zmianę wysokości rocznej opłaty nadzorczej na rzecz EBC.

Status a opłaty nadzorcze

Zmiana statusu z mniej istotnego na istotny

Kiedy bank mniej istotny po raz pierwszy spełni przynajmniej jedno z kryteriów, jego status zostaje zmieniony na istotny. Krajowy organ nadzoru przekazuje wówczas EBC odpowiedzialność za bezpośredni nadzór nad tym bankiem.

Zmiana statusu z istotnego na mniej istotny

Jeśli bank istotny przez trzy lata z rzędu nie będzie spełniać żadnego z kryteriów, jego status może zostać zmieniony na mniej istotny. Wówczas bezpośredni nadzór nad nim powraca do odpowiedniego organu krajowego.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości