Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kuidas määratakse kindlaks olulised pangad?

Kriteeriumid, mille järgi määratakse kindlaks, kas pangad on olulised – ja kuuluvad seega EKP otsese järelevalve alla –, on sätestatud ühtse järelevalvemehhanismi määruses ja ühtse järelevalvemehhanismi raammääruses. Olulisena kvalifitseerumiseks peavad pangad vastama vähemalt ühele neist kriteeriumitest.

EKP võib igal ajal otsustada liigitada pank oluliseks, et tagada rangete järelevalvestandardite järjepidev kohaldamine.

Olulisuse kriteeriumid
Suurus panga varade koguväärtus ületab 30 miljardit eurot
Majanduslik tähtsus konkreetse riigi või kogu ELi majanduse seisukohalt
Piiriülene tegevus panga varade koguväärtus ületab 5 miljardit eurot ning enam kui ühes osalevas riigis asuvate piiriüleste varade/kohustuste ja koguvarade/-kohustuste suhtarv ületab 20%
Otsene avaliku sektori finantsabi pank on taotlenud või saanud finantsabi Euroopa stabiilsusmehhanismilt (ESM) või Euroopa Finantsstabiilsuse Fondist (EFSF)
Järelevalve alla kuuluvat panka võidakse pidada oluliseks ka juhul, kui ta kuulub riigi kolme olulisema panga hulka.

Olulisuse staatuse muutmine

EKP kontrollib korrapäraselt kõigi osalevates riikides tegevusluba omavate pankade staatust. Panga staatus võib muutuda tulenevalt tavapärasest äritegevusest või ühekordsete sündmuste, näiteks ühinemiste või omandamiste tulemusel. Sel juhul kooskõlastavad EKP ja asjaomased riiklikud järelevalveasutused järelevalvekohustuste üleandmise.

Kui panga järelevalvestaatus muutub, võib muutuda ka iga-aastase järelevalvetasu suurus.

Järelevalvestaatus ja -tasu

Staatuse muutumine vähem olulisest oluliseks

Kui vähem oluline krediidiasutus täidab vähemalt ühte olulisuse kriteeriumit, liigitatakse ta ümber oluliseks krediidiasutuseks. Sel juhul annab riiklik järelevalveasutus vastutuse otsese järelevalve eest üle EKP-le.

Staatuse muutumine olulisest vähem oluliseks

Kui oluline krediidiasutus ei täida olulisuse kriteeriumeid kolme järjestikuse aasta jooksul, võidakse ta ümber liigitada vähem oluliseks krediidiasutuseks. Sel juhul läheb vastutus tema otsese järelevalve eest taas üle asjaomasele riiklikule järelevalveasutusele.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine