Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co činí banku významnou?

Kritéria určující, zda jsou banky považovány za významné – a tudíž spadají pod přímý dohled ECB –, jsou stanovena v nařízení o SSM a v nařízení o rámci SSM. Za systémově významné mohou být banky označeny, pokud splňují alespoň jedno z těchto kritérií.

ECB může kdykoli rozhodnout o označení banky za významnou s cílem zajistit konzistentní uplatňování vysokých standardů dohledu.

Kritéria významu
Velikost celková hodnota jejích aktiv přesahuje 30 miliard EUR
Hospodářský význam pro danou zemi nebo ekonomiku EU jako celek
Přeshraniční činnost celková hodnota jejích aktiv přesahuje 5 miliard EUR a poměr jejích přeshraničních aktiv/pasiv ve více než jednom jiném zúčastněném státu k jejím celkovým aktivům/pasivům je vyšší než 20 %
Přímá finanční pomoc z veřejných prostředků vyžádala si nebo obdržela financování z Evropského mechanismu stability nebo Evropského nástroje finanční stability
Dohlíženou banku lze také považovat za významnou, je-li jednou ze tří nejvýznamnějších bank usazených v konkrétní zemi.

Změna statusu významnosti

ECB provádí pravidelně přezkum všech bank, které mají v zúčastněných zemích povolení k činnosti. Status bank se může změnit: buď v důsledku běžné obchodní činnosti, nebo následkem jednorázových událostí, např. fúze či akvizice. V takových případech koordinují ECB a dotyčné vnitrostátní orgány dohledu převod pravomocí v oblasti dohledu.

Změna statusu dohledu může znamenat změnu výše ročních poplatků za dohled, které se hradí Evropské centrální bance.

Status dohledu a poplatky

Změna z méně významného statusu na významný

Pokud méně významná banka splní tato kritéria poprvé, je překlasifikována na významnou. Vnitrostátní orgán dohledu poté pravomoc přímého dohledu předá ECB.

Změna z významného statusu na méně významný

Pokud významná banka neplní kritéria během tří po sobě jdoucích let, lze ji překlasifikovat na méně významnou. Pravomoc přímého dohledu nad touto bankou se poté vrátí příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)