Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är "högprioriterade mindre betydande institut"?

24 mars 2016 (uppdaterad den 12 december 2018)

I ramförordningen om SSM fastslås att "ECB ska fastställa allmänna kriterier, med särskilt beaktande av risksituationen för den mindre betydande enhet som står under tillsyn samt den eventuella inverkan detta kan få på det inhemska finansiella systemet, för att avgöra vilken information som ska meddelas samt till vilka mindre betydande enheter som står under tillsyn". Följaktligen fastställdes behovet av en lista över högprioriteringar redan när SSM inleddes i november 2014.

Ett mindre betydande institut (LSI) kan bedömas vara "högprioriterat" av flera skäl. Mindre betydande institut som är nära att klassificeras som betydande på grund av storleken betraktas som "högprioriterade". Det ska också finnas minst tre högprioriterade mindre betydande institut per land. De inneboende riskerna och effekten på den nationella ekonomin tas också i beaktande vid fastställandet av de högprioriterade instituten. När det gäller de inneboende riskerna utför de nationella behöriga myndigheterna en riskbedömning av de mindre betydande instituten inom ramen för den kontinuerliga tillsynsverksamheten och i enlighet med de allmänna SSM-metoderna. Vid bedömningen beaktas flera aspekter, exempelvis institutets affärsmodell, dess interna styrning och riskhantering, dess kapitalrisker och dess likviditets- och finansieringsrisker. Syftet med konsekvensbedömningen av ett mindre betydande institut är att bedöma dess inverkan på det inhemska finansiella systemet och på SSM. För det syftet beaktas inte bara institutets storlek (totala tillgångar) utan även dess sammanlänkning med resten av det finansiella systemet.

Whistleblowing