Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB začenja izvajati celovito oceno pred prevzemom vloge nadzornika

23. oktober 2013

EMBARGO

Prepoved objave do 9.00 po srednjeevropskem času v sredo, 23. oktobra 2013
  • Velike banke bodo morale prestati oceno tveganj, pregled kakovosti sredstev in obremenitveni test

  • Postopki se začnejo novembra in bodo trajali 12 mesecev

  • Cilj je spodbuditi preglednost, popraviti pomanjkljivosti in graditi zaupanje

ECB danes objavlja podrobnosti o celoviti oceni, ki bo izvedena kot del priprav na prevzem polnih nadzornih pristojnosti v okviru enotnega mehanizma nadzora. Objavljen je tudi seznam bank, ki bodo ocenjene. Ocena je pomemben korak v pripravah na enotni mehanizem nadzora ter širše v smeri večje preglednosti bančnih bilanc stanja in konsistentnosti nadzornih praks v Evropi.

Ocena se bo začela izvajati novembra 2013 in bo zaključena v 12 mesecih. Opravljena bo v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi držav članic, ki so udeležene v enotnem mehanizmu nadzora, ter ob podpori neodvisnih tretjih oseb na vseh ravneh znotraj ECB in pristojnih nacionalnih organov.

Ti postopki imajo tri glavne cilje: preglednost – izboljšati kakovost informacij o stanju bank; popravilo – opredeliti in izvesti potrebne korektivne ukrepe, če oziroma kjer bo to potrebno; graditev zaupanja – vsem deležnikom zagotoviti, da so banke v temelju zdrave in zaupanja vredne.

V oceni so zajeti trije glavni elementi: (i) nadzorna ocena tveganj, da bi se kvantitativno in kvalitativno analizirala ključna tveganja, vključno z likvidnostjo, stopnjo zadolženosti in financiranjem; (ii) pregled kakovosti sredstev, da bi s presojo kakovosti bančnih sredstev postala izpostavljenost banke preglednejša, vključno z ustreznim vrednotenjem sredstev in zavarovanja ter z zadostnimi rezervacijami; (iii) obremenitveni test, da bi se ugotovila odpornost bilance stanja banke v obremenitvenih scenarijih. Ti trije elementi so med seboj tesno povezani. Ocena bo temeljila na kapitalski referenčni vrednosti v višini 8% navadnega lastniškega kapitala 1. reda, kot izhaja iz opredelitve v direktivi o kapitalskih zahtevah IV oziroma uredbi o kapitalskih zahtevah, vključno s prehodno ureditvijo, in sicer pri pregledu kakovosti sredstev ter pri osnovnem obremenitvenem scenariju. Podrobnosti o obremenitvenem testu bodo objavljene v kasnejši fazi v sodelovanju z Evropskim bančnim organom.

Celovita ocena se bo zaključila z agregatnim razkritjem rezultatov na ravni držav in bank, skupaj s priporočili o nadzornih ukrepih. Celoviti rezultati bodo objavljeni, preden bo ECB novembra 2014 prevzela vlogo nadzornika, in bodo vključevali ugotovitve iz vseh treh stebrov celovite ocene.

Predsednik ECB Mario Draghi je dejal: »Enotna celovita ocena, ki se bo uniformno uporabljala v vseh pomembnih bankah, ki predstavljajo približno 85% bančnega sistema v euroobmočju, je pomemben korak naprej za Evropo in za prihodnost gospodarstva euroobmočja. Glavni cilj ocene bo preglednost. Pričakujemo, da bo celovita ocena okrepila zaupanje zasebnega sektorja v zdravje bank euroobmočja ter v kakovost njihovih bilanc stanja.«

Nadaljnje podrobnosti o teh postopkih so v priloženem splošnem pregledu ključnih značilnosti celovite ocene.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Jill Forde ali Uto Harnischfeger, tel. +49 69 1344 7455.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo