Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

De ECB publiceert de definitieve gidsen voor banken inzake hun kapitaal- en liquiditeitsbeheer

9 november 2018

  • De definitieve gidsen informeren banken over de verwachtingen van de ECB omtrent hun interne kapitaal- en liquiditeitsbeheer
  • De ECB zal deze gidsen vanaf 1 januari 2019 gebruiken bij het evalueren van de interne processen bij banken ter beoordeling van de kapitaal- en liquiditeitstoereikendheid (de zogeheten ICAAP’s en ILAAP’s)

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag haar verwachtingen ten aanzien van de processen bij instellingen ter beoordeling van de kapitaal- en liquiditeitstoereikendheid (ICAAP’s en ILAAP’s) gepubliceerd. De gidsen, die niet juridisch bindend zijn, worden vanaf 1 januari 2019 toegepast en komen in de plaats van de in januari 2016 gepubliceerde verwachtingen. De gidsen zijn bedoeld om banken te ondersteunen bij de versterking van hun ICAAP en ILAAP en om het gebruik van best practices te bevorderen.

Met het oog op de schokbestendigheid van individuele banken is het van cruciaal belang dat zij over voldoende kapitaal en liquiditeit beschikken. Van banken wordt verwacht dat zij op toekomstgerichte wijze hun risico's beoordelen en dat zij ervoor zorgen dat alle materiële risico's worden geïdentificeerd, effectief worden beheerd en te allen tijde door voldoende kapitaal en liquiditeit worden gedekt.

Het is een kernelement van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) dat ECB-Bankentoezicht de kwaliteit van de ICAAP's en ILAAP's van instellingen toetst. De ICAAP's en ILAAP's worden jaarlijks geëvalueerd door de gezamenlijke toezichthoudende teams en worden gebruikt als input bij de beoordeling van alle SREP-elementen. De ECB streeft ernaar de banken ertoe te brengen hun ICAAP en ILAAP te verbeteren. In dit kader zal de ECB haar toezicht intensiveren en de rol van het ICAAP en het ILAAP in de SREP vergroten. Zo zal het ICAAP een grotere rol spelen bij het per afzonderlijk risico bepalen van de eigenvermogensvereisten op grond van Pijler 2, na een individuele beoordeling van elke bank.

In 2016 heeft de ECB haar verwachtingen gepubliceerd ten aanzien van de ICAAP's en ILAAP's van onder toezicht staande instellingen. Na een zorgvuldige beoordeling identificeerde de ECB belangrijke verschillen in benadering tussen individuele banken en onderkende zij de noodzaak tot verbetering bij alle banken. De ECB lanceerde daarom begin 2017 een meerjarenplan voor ICAAP's en ILAAP's. In het plan is gedetailleerder vastgelegd wat de verwachtingen van de ECB als toezichthouder zijn, waarbij rekening is gehouden met twee ronden feedback van instellingen en andere partijen uit de sector. In totaal heeft de ECB rond 800 commentaren op de gidsen ontvangen, die na beoordeling door de ECB gebruikt zijn om de verwachtingen van de ECB ten aanzien van de ICAAP's en ILAAP's van instellingen te verduidelijken. Een feedbackdocument over de tijdens de raadpleging van 2018 ontvangen commentaren is gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB, samen met de definitieve gidsen en een document dat een aantal veelgestelde vragen bevat.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

Toelichting:

  • Multi-year plan on SSM Guides on ICAAP and ILAAP [Meerjarenplan met betrekking tot SSM-gidsen inzake ICAAP en ILAAP]
  • Supervisory expectations on ICAAP and ILAAP and harmonised information collection on ICAAP and ILAAP [Toezichtsverwachtingen ten aanzien van ICAAP en ILAAP en geharmoniseerde verzameling van gegevens betreffende ICAAP en ILAAP]
  • Artikel 73 van de Richtlijn kapitaalvereisten IV (Capital Requirements Directive IV – CRD IV) vereist dat instellingen beschikken over solide, doeltreffende en alomvattende strategieën en processen (d.w.z. een ICAAP) aan de hand waarvan zij doorlopend kunnen nagaan of, en ervoor kunnen zorgen dat, de hoogte, samenstelling en verdeling van het interne kapitaal nog aansluiten op de aard en omvang van hun huidige en mogelijke toekomstige risico's. De overeenkomstige vereisten voor het ILAAP zijn opgenomen in artikel 86 van de CRD IV.
  • In de ECB-gidsen inzake het ICAAP en het ILAAP wordt een op principes gebaseerde benadering gevolgd, waarbij de nadruk ligt op bepaalde aspecten die vanuit het perspectief van de toezichthouder belangrijk zijn. De gidsen bevatten zeven principes die zijn afgeleid van de CRD IV-bepalingen omtrent het ICAAP en het ILAAP. In het kader van de SREP zullen deze principes vanaf 2019 worden betrokken in de beoordeling van het ICAAP en het ILAAP van elke instelling. De gidsen zijn niet bedoeld als een complete leidraad betreffende alle aspecten die voor gedegen ICAAP's en ILAAP's relevant zijn.
  • Het ICAAP en het ILAAP zijn in de eerste plaats interne processen die elke instelling op de eigen situatie dient toe te snijden. De instelling blijft derhalve zelf verantwoordelijk voor de implementatie van een ICAAP en ILAAP die toereikend zijn in het licht van de omstandigheden waarin de individuele instelling verkeert. De ECB beoordeelt de ICAAP's en ILAAP's van instellingen op individuele basis.
  • Na vaststelling zijn de gidsen niet bedoeld om enig toepasselijk recht tot uitvoering van de artikelen 73 en 86 van de CRD IV te vervangen of teniet te doen.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders