Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP julkaisee lopulliset ohjeet pankkien pääoman- ja likviditeetinhallinnasta

9.11.2018

  • Ohjeissa esitetään pankkien pääoman- ja likviditeetinhallintaa koskevat EKP:n odotukset.
  • EKP nojautuu ohjeisiin 1.1.2019 alkaen arvioidessaan pankkien sisäisen pääoman ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyjä.

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi tänään ohjeensa valvottavien laitosten sisäisen pääoman riittävyyden (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden (ILAAP) arviointimenettelyistä. Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2019, ja ne korvaavat tammikuussa 2016 julkaistut ICAAP- ja ILAAP-odotukset. Ohjeet eivät ole oikeudellisesti velvoittavat, vaan niiden tarkoituksena on auttaa pankkeja tehostamaan ICAAP- ja ILAAP-menettelyjään ja kannustaa niitä omaksumaan parhaat käytännöt.

Pankeilla on oltava riittävästi pääomaa ja likviditeettiä voidakseen varautua häiriötilanteisiin ja selviytyä niistä. Pankkien tulisikin arvioida riskinsä ja varmistaa jo ennalta, että kaikki olennaiset riskit tunnistetaan ja pidetään tehokkaasti hallinnassa ja että niiden kattamiseksi on aina riittävästi pääomaa ja likviditeettiä.

ICAAP- ja ILAAP-menettelyjen laadun arviointi on yhteisessä pankkivalvonnassa olennainen osa valvojan arviointiprosessia: yhteiset valvontaryhmät arvioivat menettelyjen laadun vuosittain ja ottavat arviointitulokset huomioon kaikilla valvojan arviointiprosessin osa-alueilla. Kannustaakseen pankkeja parantamaan ICAAP- ja ILAAP-menettelyjään EKP tehostaa arviointityötään ja vahvistaa entisestään ICAAP- ja ILAAP-menettelyjen asemaa valvojan arviointiprosessissa. Esimerkiksi ICAAP-menettelyn merkitys kasvaa jatkossa määritettäessä pankkikohtaisen arvion pohjalta pilarin 2 mukaisia omien varojen vaatimuksia riskikohtaisesti.

EKP julkisti valvottavien laitosten ICAAP- ja ILAAP-menettelyjä koskevat odotuksensa vuonna 2016. Arvioituaan pankkien menettelyt huolellisesti se totesi, että niissä oli huomattavia eroja ja että kaikkien pankkien menettelyjä oli tarpeen parantaa. Siksi se käynnisti vuoden 2017 alussa monivuotisen ICAAP- ja ILAAP-menettelyohjeiden laadintahankkeen, jonka tavoitteena oli täsmentää valvojien odotuksia. Menettelyohjeiden laadinnassa otettiin huomioon myös kommentit, joita valvottavilta laitoksilta ja pankkialan muilta toimijoilta saatiin kahden kuulemismenettelyn yhteydessä kaikkiaan noin 800. Kun kommentit oli arvioitu, ICAAP- ja ILAAP-odotuksia täsmennettiin niiden pohjalta. Vuoden 2018 kuulemismenettelyssä saaduista kommenteista koottiin myös palauteyhteenveto, joka on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla yhdessä lopullisten ICAAP- ja ILAAP-menettelyohjeiden sekä Vastauksia kysymyksiin ‑asiakirjan kanssa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Esther Tejedor puhelinnumerossa +49 69 1344 95596.

Lisätietoa

  • ICAAP- ja ILAAP-menettelyohjeiden laadintahanke
  • ICAAP ja ILAAP: valvojien odotukset ja yhdenmukaistettu tiedonkeruu
  • ICAAP-menettelyä koskevat vaatimukset asetetaan vakavaraisuusdirektiivin artiklassa 73. Sen mukaan laitoksilla on oltava hyvin perustellut, tehokkaat ja kattavat strategiat ja menettelyt, joiden avulla ne arvioivat ja jatkuvasti ylläpitävät tarvittavan sisäisen pääoman määrää, laatua ja jakautumista tasolla, joka riittää kattamaan sen luonteiset ja tasoiset riskit, joita laitoksiin kohdistuu tai saattaa kohdistua. ILAAP-menettelyä koskevat vaatimukset asetetaan vastaavasti vakavaraisuusdirektiivin artiklassa 86.
  • EKP:n ICAAP- ja ILAAP-ohjeissa käydään läpi menettelyjen keskeisiä periaatteita ja keskitytään valvonnan kannalta olennaisiin seikkoihin. Ohjeisiin on koottu vakavaraisuusdirektiivin vaatimusten pohjalta seitsemän periaatetta, joita vasten laitosten ICAAP- ja ILAAP-menettelyjä arvioidaan osana valvojan arviointiprosessia vuodesta 2019 alkaen. Asiakirjoissa ei siis anneta kaikenkattavaa ohjeistusta luotettavista ICAAP- ja ILAAP-menettelyistä.
  • ICAAP ja ILAAP ovat ennen kaikkea sisäisiä prosesseja, jotka on mitoitettava kunkin laitoksen erityispiirteiden mukaan. Laitos on siis itse vastuussa siitä, että se toteuttaa ICAAP- ja ILAAP-menettelyt omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla. EKP arvioi kunkin laitoksen ICAAP- ja ILAAP-menettelyt erikseen.
  • Lopulliset ohjeet eivät korvaa tai ohita vakavaraisuusdirektiivin artiklojen 73 ja 86 täytäntöönpanosäädöksiä.
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä