Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει τους τελικούς οδηγούς για τις τράπεζες σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου και ρευστότητας

9 Νοεμβρίου 2018

  • Οι τελικοί οδηγοί ενημερώνουν τις τράπεζες για τις προσδοκίες της ΕΚΤ όσον αφορά την εσωτερική διαχείριση του κεφαλαίου και της ρευστότητάς τους.
  • Η ΕΚΤ θα χρησιμοποιεί τους τελικούς οδηγούς από την 1η Ιανουαρίου 2019 για την εξέταση των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου και ρευστότητας (ICAAP και ILAAP) των τραπεζών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τις προσδοκίες της σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (internal capital adequacy assessment process – ICAAP) και τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (internal liquidity adequacy assessment process – ILAAP) των ιδρυμάτων. Οι οδηγοί, οι οποίοι δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 και θα αντικαταστήσουν τις προσδοκίες που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2016. Οι οδηγοί αποβλέπουν να συνδράμουν τις τράπεζες στην ενίσχυση των οικείων ICAAP και ILAAP και να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας είναι ουσιώδη για την ανθεκτικότητα μεμονωμένων τραπεζών. Οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν και, με έναν τρόπο προσανατολισμένο προς το μέλλον, να διασφαλίζουν ότι όλοι οι ουσιώδεις κίνδυνοι εντοπίζονται, αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης και καλύπτονται διαρκώς από επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας.

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ εξετάζει την ποιότητα των ICAAP και των ILAAP των ιδρυμάτων ως θεμελιώδες μέρος της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Οι ICAAP και οι ILAAP αξιολογούνται ετησίως από τις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες και ενσωματώνονται στις αξιολογήσεις όλων των στοιχείων της SREP. Στόχος της ΕΚΤ είναι να παρέχει κίνητρα στις τράπεζες προκειμένου να βελτιώσουν τις οικείες ICAAP και ILAAP. Εν προκειμένω, η ΕΚΤ θα εντατικοποιήσει τις εποπτικές αξιολογήσεις της και θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο των ICAAP και των ILAAP στη SREP. Για παράδειγμα, η ICAAP θα διαδραματίζει ενισχυμένο ρόλο στον προσδιορισμό των απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια του Πυλώνα 2 ανά κίνδυνο, έπειτα από επιμέρους αξιολόγηση της κάθε τράπεζας.

Το 2016 η ΕΚΤ δημοσίευσε τις προσδοκίες της σχετικά με τις ICAAP και τις ILAAP των εποπτευόμενων ιδρυμάτων. Έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση, η ΕΚΤ εντόπισε σημαντικές διαφορές στις προσεγγίσεις των επιμέρους τραπεζών, καθώς και την ανάγκη για βελτιώσεις σε όλες τις τράπεζες. Έτσι, ξεκίνησε ένα πολυετές πρόγραμμα για τις ICAAP και ILAAP στις αρχές του 2017. Το πρόγραμμα καθορίζει μια αναλυτικότερη δέσμη εποπτικών προσδοκιών, λαμβάνοντας υπόψη σχόλια που υποβλήθηκαν σε δύο γύρους από ιδρύματα και άλλους συμμετέχοντες του κλάδου. Συνολικά, η ΕΚΤ έλαβε περίπου 800 σχόλια για τους οδηγούς, τα οποία εξετάστηκαν και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για να διευκρινιστούν οι προσδοκίες της ΕΚΤ σχετικά με τις ICAAP και τις ILAAP των ιδρυμάτων. Έγγραφο παρατηρήσεων με τα σχόλια που λήφθηκαν στη διάρκεια της διαβούλευσης του 2018 δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία, μαζί με τους τελικούς οδηγούς και έγγραφο που περιέχει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Esther Tejedor, τηλ.: +49 69 1344 95596.

Σημειώσεις

  • Πολυετές πρόγραμμα για τους οδηγούς του ΕΕΜ σχετικά με την ICAAP και την ILAAP
  • Εποπτικές προσδοκίες για τις διαδικασίες ICAAP και ILAAP και εναρμονισμένη συλλογή των σχετικών πληροφοριών
  • Το άρθρο 73 της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Directive IV - CRD IV) απαιτεί από τα ιδρύματα να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες, δηλ. μια ICAAP, για την εκτίμηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν. Οι αντίστοιχες απαιτήσεις για την ILAAP ορίζονται στο άρθρο 86 της CRD IV.
  • Οι οδηγοί της ΕΚΤ σχετικά με την ICAAP και την ILAAP ακολουθούν μια προσέγγιση βασιζόμενη σε αρχές με επίκεντρο βασικές πτυχές που έχουν επιλεγεί από την σκοπιά της εποπτείας. Οι οδηγοί συνάγουν από τις διατάξεις της CRD IV για την ICAAP και την ILAAP επτά αρχές που θα λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση των ICAAP/ILAAP των ιδρυμάτων ως μέρος της SREP από το 2019. Δεν επιδιώκουν να παράσχουν πλήρεις κατευθύνσεις για όλες τις πτυχές που έχουν σημασία για τη διενέργεια αξιόπιστων ICAAP και ILAAP.
  • Η ICAAP και η ILAAP είναι, κατ’ αρχήν, εσωτερικές διαδικασίες που θα πρέπει να προσαρμόζονται αναλόγως από το κάθε ίδρυμα. Εξακολουθεί επομένως να αποτελεί αρμοδιότητα του κάθε ιδρύματος η εφαρμογή διαδικασιών ICAAP και ILAAP που χαρακτηρίζονται κατάλληλες για τις ιδιαίτερες συνθήκες του ιδρύματος. Η ΕΚΤ αξιολογεί τις ICAAP και τις ILAAP των ιδρυμάτων κατά περίπτωση.
  • Μόλις εκδοθούν, οι οδηγοί δεν θα υποκαταστήσουν τυχόν ισχύουσα νομοθεσία που εφαρμόζει τα άρθρα 73 και 86 της CRD IV ούτε θα υπερισχύσουν αυτής.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων