Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB galīgajā versijā publicē norādījumus bankām par kapitāla un likviditātes pārvaldību

2018. gada 9. novembrī

  • Norādījumu galīgajā versijā izklāstīts, ko ECB sagaida no bankām saistībā ar to iekšējā kapitāla un iekšējās likviditātes pārvaldību.
  • ECB, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, izmantos norādījumus, vērtējot banku iekšējā kapitāla un iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (ICAAP un ILAAP).

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja gaidas attiecībā uz iestāžu iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (internal capital adequacy assessment process; ICAAP) un iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (internal liquidity adequacy assessment process; ILAAP). Norādījumi, kuri nav juridiski saistoši, tiks izmantoti, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, un aizstās 2016. gada janvārī publicētās gaidas. To mērķis ir palīdzēt bankām nostiprināt savu ICAAP un ILAAP un veicināt labākās prakses pārņemšanu.

Pienācīgs kapitāla un likviditātes līmenis ir vitāli svarīgs ikvienas bankas noturībai. No bankām tiek sagaidīts, lai tās novērtētu savus riskus uz nākotni vērstā perspektīvā un nodrošinātu, ka visi būtiskie riski ir identificēti, efektīvi pārvaldīti un vienmēr segti ar pietiekamu kapitāla un likviditātes līmeni.

ECB banku uzraudzības jomā veic iestāžu ICAAP un ILAAP kvalitātes pārbaudi, kas ir būtiska uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) daļa. Kopējās uzraudzības komandas katru gadu novērtē ICAAP un ILAAP un šis vērtējums tiek izmantots visu SREP elementu novērtējumā. ECB mērķis ir mudināt bankas uzlabot ICAAP un ILAAP. Šajā kontekstā tā pastiprinās savu uzraudzības novērtējumu un turpmāk palielinās ICAAP un ILAAP lomu SREP. Piemēram, ICAAP tiks lielākā mērā ņemts vērā, pēc katras atsevišķas bankas novērtējuma atbilstoši katram konkrētajam riskam nosakot 2. pīlāra pašu kapitāla prasības.

2016. gadā ECB publicēja savas gaidas attiecībā uz uzraudzīto iestāžu ICAAP un ILAAP. Pēc rūpīga novērtējuma ECB konstatēja, ka atsevišķu banku pieejā vērojamas būtiskas atšķirības un visās bankās nepieciešami uzlabojumi. Tāpēc 2017. gada sākumā tā uzsāka daudzgadu plāna īstenošanu ICAAP un ILAAP jomā. Plāna ietvaros detalizētāk izklāstīts uzraudzības gaidu kopums, ņemot vērā komentārus, kurus divās kārtās iesniedza iestādes un citi nozares pārstāvji. ECB kopumā saņēma aptuveni 800 komentāru par norādījumiem, kuri tika izskatīti un pēc tam izmantoti, lai precizētu ECB gaidas attiecībā uz iestāžu ICAAP un ILAAP. Pārskats par atbildēm uz 2018. gada sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē kopā ar norādījumu galīgajām versijām un dokumentu, kurā sniegtas atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

Piezīmes.

  • VUM norādījumu par ICAAP un ILAAP izstrādes daudzgadu plāns
  • Uzraudzības gaidas attiecībā uz ICAAP un ILAAP un saskaņotu informācijas vākšanu par ICAAP un ILAAP
  • Kapitāla prasību direktīvas (CRD IV) 73. pantā noteikts, ka iestādēm jāizveido pamatotas, efektīvas un vispusīgas stratēģijas un procesi, t.i., ICAAP, lai pastāvīgi novērtētu un uzturētu iekšējā kapitāla summas, veidus un sadali, ko tās uzskata par atbilstošām pašreizējai un plānotajai darbībai piemītošo vai varbūtējo risku būtībai un līmenim. Attiecīgie noteikumi par ILAAP izklāstīti CRD IV 86. pantā.
  • ECB norādījumos par ICAAP un ILAAP izmantota uz principiem balstīta pieeja, liekot uzsvaru uz atsevišķiem svarīgākajiem aspektiem no uzraudzības perspektīvas. Tajos, pamatojoties uz CRD IV ietvertajām ICAAP un ILAAP prasībām, izdalīti septiņi principi, kuri cita starpā tiks ņemti vērā 2019. gadā, SREP kontekstā novērtējot iestāžu ICAAP un ILAAP. Nav paredzēts, ka tiem būtu jāsniedz visaptverošas norādes par visiem aspektiem, kas svarīgi pamatotam ICAAP un ILAAP.
  • ICAAP un ILAAP pirmkārt ir iekšēji procesi, kas pielāgojami katrai konkrētajai iestādei. Tāpēc katras iestādes konkrētajiem apstākļiem atbilstoša ICAAP un ILAAP ieviešana joprojām ir attiecīgās iestādes atbildība. ECB novērtē iestādes ICAAP un ILAAP, atsevišķi izskatot katru konkrēto gadījumu.
  • Pēc norādījumu apstiprināšanas tie neaizstās un nemainīs nevienu piemērojamo tiesību aktu, ar kuru tiek īstenots CRD IV 73. un 86. pants.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana