Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar slutgiltiga vägledningar för banker om deras kapital och likviditetshantering

9 november 2018

  • Dessa slutgiltiga vägledningar informerar banker om ECB:s förväntningar på deras interna kapital- och likviditetshantering
  • ECB kommer att använda vägledningarna fr.o.m. den 1 januari 2019 vid bedömning av bankers interna kapitalutvärderings- (IKU) och interna likviditetsutvärderingsprocesser (ILU)

ECB publicerade idag sina förväntningar på instituts IKU:er och ILU:er. Vägledningarna är inte lagligt bindande, och de kommer att ersätta de förväntningar som publicerades i januari 2016. Syftet med vägeldningarna är att hjälpa banker att stärka sina IKU:er och ILU:er och att uppmuntra till användning av bästa praxis.

Adekvata nivåer av kapital och likviditet är avgörande för enskilda bankers motståndskraft. Banker förväntas bedöma riskerna de löper och, ur ett framåtblickande perspektiv, säkerställa att väsentliga risker identifieras, hanteras effektivt och alltid täcks av adekvata kapital- och likviditetsnivåer.

ECB:s banktillsyn granskar institutens IKU och ILU som en väsentlig del av den gemensamma översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). IKU och ILU bedöms årligen av de gemensamma tillsynsgrupperna och matas in i bedömningarna av samtliga ÖUP-element. ECB:s syfte är att uppmuntra banker att förbättra sina IKU:er och ILU:er och ECB kommer i detta sammanhang att intensifiera tillsynsbedömningarna och ytterligare öka den roll som IKU och ILU spelar i ÖUP. Så kommer t.ex. IKU:n att få en förstärkt roll i fastställandet av kapitalbaskrav inom pelare 2 för varje enskild risk utifrån en individuell bedömning för varje bank.

ECB publicerade 2016 sina förväntningar på IKU:er och ILU:er för institut som står under tillsyn och efter en noggrann bedömning har väsentliga skillnader identifierats i de tillvägagångssätt som individuella banker tillämpar. Vidare har ett behov av förbättringar för samtliga banker konstaterats. Följaktligen lanserade ECB en flerårsplan för IKU:er och ILU:er i början av 2017. Planen innehåller en mer detaljerad uppsättning tillsynsförväntningar med beaktande av två omgångar med kommentarer från institut och andra branschdeltagare. Allt som allt har runt 800 kommentarer om vägledningarna inkommit till ECB. Dessa har utvärderats och därefter använts för att klargöra ECB:s förväntningar avseende institutens IKU:er och ILU:er. Ett feedbackdokument om de kommentarer som inkommit under det offentliga samrådet 2018 har publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn tillsammans med de slutgiltiga vägledningarna och vanliga frågor.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn. +49 69 1344 95596.

Anmärkningar

  • Flerårsplan för SSM:s vägledningar om IKU och ILU
  • Brev om ”Supervisory expectations on ICAAP and ILAAP and harmonised information collection on ICAAP and ILAAP”.
  • I artikel 73 i kapitalkravsdirektivet (CRD IV) föreskrivs att instituten ska ha infört sunda, effektiva och heltäckande strategier och processer, dvs. en IKU, för att fortlöpande värdera och upprätthålla internt kapital som till belopp, slag och fördelning enligt deras uppfattning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som de är eller kan bli exponerade för. Motsvarande krav för ILU fastställs i artikel 86 i CRD IV.
  • ECB:s vägledningar om IKU och ILU använder en principbaserad metod med fokus på utvalda viktiga aspekter ur ett tillsynsperspektiv. Vägledningarna bygger på de sju principer i CRD IV om IKU och ILU som ska beaktas fr.o.m.2019, bl.a. i bedömningarna av varje instituts IKU och ILU som en del av ÖUP:n. Avsikten är inte att de ska ge en heltäckande vägledning om alla aspekter som är relevanta för en sund IKU och ILU.
  • IKU och ILU är i första hand interna processer som ska skräddarsys av varje institut. Implementering av en IKU och en ILU som är anpassad för ett instituts individuella situation är alltjämt institutets ansvar. ECB bedömer institutens IKU:er och ILU:er från fall till fall.
  • När de väl har antagits kommer vägledningarna varken att ersätta eller överträda gällande lagstiftning som införlivar artikel 73 och 86 i CRD IV.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning