Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB skelbia galutines bankams skirtų kapitalo ir likvidumo valdymo vadovų versijas

2018 m. lapkričio 9 d.

  • Vadovuose bankams pateikiama informacija apie ECB lūkesčius dėl jų vidaus kapitalo ir likvidumo valdymo.
  • Šiais vadovais ECB pradės vadovautis nuo 2019 m. sausio 1 d., vertindamas bankų vidaus kapitalo ir likvidumo pakankamumo vertinimo procesus (ICAAP ir ILAAP).

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė savo lūkesčių dėl kredito įstaigų vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (angl. Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso (angl. Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP) aprašus. ICAAP ir ILAAP vadovai įsigalios 2019 m. sausio 1 d. ir pakeis 2016 m. sausio mėn. paskelbtus lūkesčius. Vadovai nėra teisiškai privalomi dokumentai. Jų paskirtis – padėti bankams stiprinti savo ICAAP ir ILAAP ir paskatinti juos perimti geriausią praktiką.

Pakankamas kapitalo ir likvidumo lygis yra labai svarbus bankų atsparumo veiksnys. Bankai turėtų įvertinti įvairias rizikas, su kuriomis jie susiduria, ir galvodami apie ateitį užtikrinti, kad visa reikšminga rizika būtų nustatyta, veiksmingai valdoma ir nuolat padengta pakankamu kapitalo ir likvidumo kiekiu.

ECB Bankų priežiūra peržiūri įstaigų ICAAP ir ILAAP kokybę. Tokios peržiūros yra viena iš svarbiausių priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) dalių. Jungtinės priežiūros grupės ICAAP ir ILAAP vertina kasmet. Į juos atsižvelgiama atliekant visų kitų SREP elementų vertinimus. ECB nori paskatinti bankus tobulinti savo ICAAP ir ILAAP. Todėl jis intensyvins priežiūrinius vertinimus ir toliau didins ICAAP ir ILAAP vaidmenį priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese. Pavyzdžiui, ICAAP teks didesnis vaidmuo nustatant 2 ramsčio nuosavų lėšų reikalavimus, kurie nustatomi atsižvelgiant į konkrečias rizikas ir atlikus kiekvieno banko individualų vertinimą.

2016 m. ECB paskelbė savo lūkesčius dėl prižiūrimų įstaigų ICAAP ir ILAAP. Atlikęs nuodugnų įvertinimą ECB nustatė, kad įvairių bankų taikomi metodai labai skiriasi ir kad visuose bankuose reikalingi tam tikri patobulinimai. Todėl 2017 m. pradžioje jis paskelbė daugiametį ICAAP ir ILAAP planą. Plane numatyta išsamiau išdėstyti priežiūrinius lūkesčius atsižvelgiant į per du etapus surinktas įstaigų ir kitų sektoriaus atstovų pastabas. Iš viso ECB gavo apie 800 pastabų dėl ICAAP ir ILAAP vadovų. Jas įvertinus buvo patikslintos kai kurios ECB lūkesčių dėl įstaigų ICAAP ir ILAAP formuluotės. 2018 m. surengtų konsultacijų rezultatus apibendrinantis pareiškimas kartu su galutinėmis vadovų versijomis ir dažniausiai užduodamų klausimų sąrašu paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedor telefonu +49 69 1344 95596.

Pastabos

  • Daugiametis planas dėl BPM ICAAP ir ILAAP vadovų
  • Priežiūriniai lūkesčiai dėl ICAAP ir ILAAP ir suderintas informacijos apie ICAAP ir ILAAP rinkimas
  • Kapitalo reikalavimų direktyvos (KRD IV) 73 straipsnyje nustatyta, kad įstaigos turi taikyti patikimas, veiksmingas ir išsamias strategijas ir procesus, t. y. ICAAP, siekdamos nuolat vertinti ir turėti vidaus kapitalo, kurį jos laiko pakankamu atitinkamo pobūdžio ir lygio rizikai, kuri joms kyla arba gali kilti, padengti, sumas, rūšis ir paskirstymą. Atitinkami reikalavimai dėl ILAAP išdėstyti KRD IV 86 straipsnyje.
  • ECB vadovuose dėl ICAAP ir ILAAP laikomasi principinio požiūrio, t. y. aptariami tik priežiūros požiūriu svarbiausi aspektai. Vadovuose aprašyti pagal KRD IV nuostatas dėl ICAAP ir ILAAP suformuluoti septyni principai, kurie bus vertinami, inter alia, nuo 2019 m. atliekant įstaigų ICAAP / ILAAP vertinimą SREP metu. Juose nesiekiama pateikti išsamių rekomendacijų dėl visų tinkamiems ICAAP ir ILAAP aktualių aspektų.
  • ICAAP ir ILAAP pirmiausia yra vidaus procesai, kuriuos kiekviena įstaiga turėtų taikyti pagal individualius poreikius. Todėl įdiegti ir vykdyti tinkamus įstaigos specifiką atitinkančius ICAAP ir ILAAP yra pačios įstaigos pareiga. ECB kiekvienos įstaigos ICAAP ir ILAAP vertina individualiai.
  • Kai bus patvirtinti, šie vadovai nepakeis jokių taikytinų teisės aktų, kuriais įgyvendinami KRD IV 73 ir 86 straipsniai, ir nebus už juos viršesni.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus