Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejnila konečnú verziu všeobecných zásad pre banky týkajúcich sa riadenia kapitálu a likvidity

9. novembra 2018

  • Všeobecné zásady vo svojej konečnej podobe informujú banky o očakávaniach ECB v súvislosti s interným riadením kapitálu a likvidity.
  • Od 1. januára 2019 bude ECB interné procesy hodnotenia kapitálovej a likviditnej primeranosti (ICAAP a ILAAP) bánk posudzovať na základe týchto všeobecných zásad.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila svoje očakávania týkajúce sa interných procesov inštitúcií na hodnotenie kapitálovej a likviditnej primeranosti (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP, Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP). Všeobecné zásady nie sú právne záväzné. Nahrádzajú očakávania zverejnené v januári 2016 a začnú sa uplatňovať 1. januára 2019. Ich cieľom je pomôcť bankám pri zvyšovaní účinnosti ich procesov ICAAP a ILAAP a podporiť zavádzanie optimálnych postupov.

Adekvátna úroveň kapitálu a likvidity má z hľadiska odolnosti jednotlivých bánk zásadný význam. Od bánk sa očakáva, že budú hodnotiť riziká, ktorým sú vystavené, a že budú výhľadovým spôsobom zabezpečovať priebežnú identifikáciu a účinné riadenie všetkých významných rizík a ich krytie prostredníctvom adekvátnej úrovne kapitálu a likvidity.

Hodnotenie kvality procesov ICAAP a ILAAP inštitúcií je pre bankový dohľad ECB základnou súčasťou procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Procesy ICAAP a ILAAP každoročne posudzujú spoločné dohliadacie tímy, ktorých zistenia sa následne zohľadňujú v rámci hodnotenia jednotlivých prvkov procesu SREP. Cieľom ECB je motivovať banky zvyšovať účinnosť týchto procesov. V tejto súvislosti zintenzívni príslušné dohľadové hodnotenia a zvýši váhu procesov ICAAP a ILAAP v rámci hodnotenia SREP. Proces ICAAP bude napríklad zohrávať dôležitejšiu úlohu pri určovaní požiadaviek na vlastné zdroje druhého piliera vyplývajúcich z jednotlivých rizík, na základe individuálneho hodnotenia jednotlivých bánk.

ECB v roku 2016 zverejnila svoje očakávania v súvislosti s procesmi ICAAP a ILAAP dohliadaných inštitúcií. Po dôkladnom hodnotení zistila výrazné rozdiely v postupoch jednotlivých bánk a potrebu zlepšenia vo všetkých bankách. Začiatkom roka 2017 preto naštartovala viacročný plán zameraný na ICAAP a ILAAP, ktorý navrhuje podrobnejší súbor očakávaní dohľadu s prihliadnutím na reakcie inštitúcií a ďalších predstaviteľov odvetvia v rámci dvoch pripomienkovacích kôl. K všeobecným zásadám ECB bolo spolu vznesených približne 800 pripomienok, ktoré ECB vyhodnotila a na ich základe následne objasnila svoje očakávania v súvislosti s procesmi ICAAP a ILAAP inštitúcií. Súhrn odpovedí na pripomienky prijaté počas konzultácie v roku 2018 bol spolu s konečnou verziou všeobecných zásad a najčastejšími otázkami zverejnený na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

Poznámky

  • Viacročný plán týkajúci sa všeobecných zásad SSM v súvislosti s procesmi ICAAP a ILAAP (len v angličtine)
  • Supervisory expectations on ICAAP and ILAAP and harmonised information collection on ICAAP and ILAAP (len v angličtine)
  • Článok 73 smernice o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Directive – CRD IV) od inštitúcií vyžaduje zavedenie spoľahlivých, účinných a komplexných stratégií a postupov, t. j. procesu ICAAP, na priebežné hodnotenie a udržiavanie výšky, druhov a distribúcie interného kapitálu, ktorý považujú za primeraný na krytie povahy a úrovne rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavené. Zodpovedajúce požiadavky týkajúce sa procesu ILAAP sú stanovené v článku 86 smernice CRD IV.
  • Všeobecné zásady ECB týkajúce sa procesov ICAAP a ILAAP majú podobu zásad, ktoré sa zameriavajú na vybrané aspekty považované za kľúčové z hľadiska dohľadu. Všeobecné zásady z ustanovení CRD IV o ICAAP a ILAAP odvodzujú sedem zásad, ktoré sa majú od roku 2019 okrem iného posudzovať pri hodnotení ICAAP a ILAAP jednotlivých inštitúcií v rámci hodnotenia SREP. Ich účelom nie je poskytnúť vyčerpávajúce pokyny ku všetkým aspektom relevantným z hľadiska spoľahlivých procesov ICAAP a ILAAP.
  • ICAAP a ILAAP sú v prvom rade internými procesmi, ktoré by si každá inštitúcia mala prispôsobiť vlastným potrebám. Implementácia procesov ICAAP a ILAAP, ktoré sú primerané špecifickým okolnostiam inštitúcie, je preto naďalej zodpovednosťou každej inštitúcie. ECB posudzuje procesy ICAAP a ILAAP v každej inštitúcii individuálne.
  • Po ich prijatí tieto všeobecné zásady nenahrádzajú žiadne platné právne predpisy, ktorými sa implementujú články 73 a 86 smernice CRD IV.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)