Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab lõplikud juhendid pankadele kapitali- ja likviidsusjuhtimise kohta

9. november 2018

  • Lõplikes juhendites selgitatakse EKP ootusi seoses pankade sisemise kapitali ja sisemise likviidsuse juhtimisega.
  • Alates 1. jaanuarist 2019 hakkab EKP uute juhendite alusel hindama pankade sisemise kapitali ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsesse (ICAAP ja ILAAP).

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna oma ootused seoses krediidiasutuste sisemise kapitali ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessidega (ICAAP ja ILAAP). Juhendeid, mis ei ole õiguslikult siduvad, hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2019 ning need hakkavad asendama 2016. aasta jaanuaris avaldatud dokumenti ICAAPi ja ILAAPiga seotud ootuste kohta. Juhendite eesmärk on aidata pankadel tõhustada oma ICAAPi ja ILAAPi ning soodustada parimate tavade kehtestamist.

Küllaldane kapitali- ja likviidsustase on pankade vastupanuvõime seisukohalt otsustava tähtsusega. Pangad peavad hindama oma riske, tuvastama ettevaataval viisil kõik olulised riskid ning tagama igal ajal nende tõhusa juhtimise ja kaetuse piisava hulga kapitali ja likviidsusega.

EKP pangandusjärelevalve vaatab krediidiasutuste ICAAPi ja ILAAPi kvaliteedi läbi järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames. Ühised järelevalverühmad hindavad pankade ICAAPi ja ILAAPi igal aastal ning neid võetakse arvesse SREPi kõigi elementide hindamisel. EKP soovib innustada panku ICAAPi ja ILAAPi tõhustama. Sellega seoses intensiivistab EKP oma järelevalvealaseid hindamisi ning suurendab veelgi ICAAPi ja ILAAPi rolli SREPis. Näiteks on ICAAPil edaspidi veelgi olulisem tähtsus 2. samba omavahendite nõuete riskipõhisel kindlaksmääramisel pärast konkreetse panga individuaalset hindamist.

2016. aastal avaldas EKP oma ootused järelevalve alla kuuluvate pankade ICAAPi ja ILAAPi suhtes. Hoolika analüüsi järel tuvastas EKP, et pankade lähenemisviisides esineb märkimisväärseid erinevusi ja kõigis pankades tuleb teha veel jõupingutusi. Seepärast avaldas ta 2017. aasta alguses ICAAPi ja ILAAPi käsitleva mitmeaastase tegevuskava, milles nähakse ette üksikasjalikumad järelevalveootused, võttes arvesse krediidiasutustelt ja teistelt sektori esindajatelt kahe tagasisidevooru käigus saadud märkusi. Kokku laekus EKP-le juhendite kohta ligikaudu 800 märkust ja ettepanekut, mida hinnati ja kasutati hiljem selleks, et selgitada EKP ootusi krediidiasutuste ICAAPi ja ILAAPi suhtes. EKP pangandusjärelevalve veebilehel on avaldatud tagasiside aruanne 2018. aastal toimunud konsultatsiooni käigus esitatud märkuste kohta, juhendite lõplikud versioonid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele.

Meediakanalite küsimustele vastab Esther Tejedor (tel: +49 69 1344 95596).

Märkused

  • Mitmeaastane tegevuskava, mis käsitleb SSMi juhendeid ICAAPi ja ILAAPi kohta
  • ICAAPi ja ILAAPiga seotud järelevalveootused ning ühtlustatud andmekogumine (ingl)
  • Kapitalinõuete direktiivi artiklis 73 nähakse ette, et krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad kehtestama põhjalikud, tõhusad ja kõikehõlmavad strateegiad ja protsessid (st ICAAPi), et hinnata ja säilitada pidevalt sisemise kapitali kogusumma, liigid ja koosseis komponentide lõikes, mida nad peavad piisavaks, et katta neile avanevate või avaneda võivate riskide laadi ja taset. Vastavad nõuded ILAAPi kohta on sätestatud kapitalinõuete direktiivi artiklis 86.
  • ICAAPi ja ILAAPi käsitlevates EKP juhendites järgitakse printsiibipõhist lähenemisviisi ning keskendutakse mõnedele järelevalve seisukohast olulistele põhiaspektidele. Juhendid sisaldavad seitset põhimõtet, mis on välja töötatud kapitalinõuete direktiivi ICAAPi ja ILAAPi käsitlevate sätete alusel ning mida võetakse muu hulgas arvesse iga krediidiasutuse ICAAPi ja ILAAPi hindamisel SREPi raames alates 2019. aastast. Seega ei anta neis terviklikke suuniseid kõigi usaldusväärse ILAAPi ja ICAAPi jaoks vajalike aspektide kohta.
  • ICAAPi ja ILAAPi näol on tegu eeskätt asutusesiseste protsessidega ning igal krediidiasutusel tuleb neid asjakohasel viisil kohandada. Iga krediidiasutus ise vastutab selle eest, et viidaks läbi tema asjaolude seisukohalt adekvaatsed ICAAP ja ILAAP. EKP hindab individuaalselt iga krediidiasutuse ICAAPi ja ILAAPi.
  • Pärast heakskiitmist ei hakka juhendid asendama kapitalinõuete direktiivi artikleid 73 ja 86 rakendavaid kehtivaid õigusnorme.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine