Menu

Rada pre dohľad

Rada pre dohľad zasadá každé tri týždne. Predmetom zasadaní je diskusia, plánovanie a plnenie úloh ECB v oblasti dohľadu.


Rada pre dohľad (k 3. februáru 2020)

Svoje návrhy rozhodnutí predkladá Rade guvernérov v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Rada guvernérov ECB

Zloženie

  • predseda (vymenovaný na obdobie piatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia)
  • podpredseda (vybratý spomedzi členov Výkonnej rady ECB)
  • štyria zástupcovia ECB
  • zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Ak vnútroštátny orgán dohľadu určený členským štátom nie je národnou centrálnou bankou, zástupcu príslušného orgánu môže sprevádzať zástupca národnej centrálnej banky danej krajiny. V takých prípadoch sa zástupcovia na účely hlasovania spolu považujú za jedného člena.

Členovia

Andrea Enria

Andrea Enria

predseda

životopis
Frank Elderson

Frank Elderson

podpredseda

životopis
Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

zástupca ECB

životopis
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

zástupca ECB

životopis
Kerstin af Jochnicková

Kerstin af Jochnicková

zástupkyňa ECB

životopis
Elizabeth McCaulová

Elizabeth McCaulová

zástupkyňa ECB

životopis
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Radoslav Milenkov

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

Mark Branson

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Veiko Tali

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgadová

Margarita Delgadová

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Martina Drvar

Martina Drvarová

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelliová

Alessandra Perrazzelliová

Banca d'Italia

George Ioannou

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Jekaterina Govinová

Jekaterina Govinová

Lietuvos bankas

Kristīne Černajová-Mežmaleová

Kristīne Černajová-Mežmaleová

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Joseph Gavin

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta/Malta Financial Services Authority (MFSA)

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Steven Maijoor

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serrová

Ana Paula Serrová

Banco de Portugal

Irena Vodopivecová Jeanová

Irena Vodopivecová Jeanová

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominenová

Anneli Tuominenová

Finanssivalvonta

Mervi Toivanenová

Päivi Tissariová

Suomen Pankki – Finlands Bank

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor podporuje Radu pre dohľad v jej činnosti a pripravuje jej zasadania.

Zloženie

  • predseda Rady pre dohľad
  • podpredseda Rady pre dohľad
  • jeden zástupca ECB
  • piati zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Piatich zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu vymenúva Rada pre dohľad na obdobie jedného roka na základe rotačného systému, ktorý zaručuje spravodlivé zastúpenie krajín.

Členovia Riadiaceho výboru
predseda Rady pre dohľad Andrea Enria
podpredseda Rady pre dohľad Frank Elderson
zástupca ECB Kerstin af Jochnick
Belgicko Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulharsko Radoslav Milenkov (Българска народна банка (Bulharská národná banka))
Írsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Francúzsko Denis Beau (Banque de France)
Taliansko Alessandra Perrazzelliová (Banca d'Italia)