Rada pre dohľad

Rada pre dohľad zasadá každé tri týždne. Predmetom zasadaní je diskusia, plánovanie a plnenie úloh ECB v oblasti dohľadu.


Rada pre dohľad (k 21. februáru 2019)

Svoje návrhy rozhodnutí predkladá Rade guvernérov v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Rada guvernérov ECB

Zloženie

  • predseda (vymenovaný na obdobie piatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia)
  • podpredseda (vybratý spomedzi členov Výkonnej rady ECB)
  • štyria zástupcovia ECB
  • zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Ak vnútroštátny orgán dohľadu určený členským štátom nie je národnou centrálnou bankou, zástupcu príslušného orgánu môže sprevádzať zástupca národnej centrálnej banky danej krajiny. V takých prípadoch sa zástupcovia na účely hlasovania spolu považujú za jedného člena.

Členovia

Andrea Enria

Andrea Enria

predseda

životopis
 

podpredseda

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

zástupca ECB

životopis
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

nový zástupca ECB

Kerstin af Jochnicková

Kerstin af Jochnicková

nová zástupkyňa ECB

Elizabeth McCaulová

Elizabeth McCaulová

nová zástupkyňa ECB

Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

 

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgadová

Margarita Delgadová

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Alessandra Perrazzelliová

Alessandra Perrazzelliová

Banca d'Italia

 

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Kristīne Černajová-Mežmaleová

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusová

Zoja Razmusová

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galeová

Catherine Galeová

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta/Malta Financial Services Authority (MFSA)

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreirová

Elisa Ferreirová

Banco de Portugal

Irena Vodopivecová Jeanová

Irena Vodopivecová Jeanová

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominenová

Anneli Tuominenová

Finanssivalvonta

Mervi Toivanenová

Päivi Tissariová

Suomen Pankki – Finlands Bank

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor podporuje Radu pre dohľad v jej činnosti a pripravuje jej zasadania.

Zloženie

  • predseda Rady pre dohľad
  • podpredseda Rady pre dohľad
  • jeden zástupca ECB
  • piati zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Piatich zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu vymenúva Rada pre dohľad na obdobie jedného roka na základe rotačného systému, ktorý zaručuje spravodlivé zastúpenie krajín.

Členovia Riadiaceho výboru
predseda Rady pre dohľad Andrea Enria
podpredseda Rady pre dohľad neobsadená pozícia
zástupca ECB Pentti Hakkarainen
Francúzsko Denis Beau (Autorité de contrôle prudential et de résolution)
Holandsko Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Luxembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Rakúsko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovinsko Irena Vodopivecová Jeanová (Banka Slovenije)