Rada pre dohľad

Rada pre dohľad zasadá dvakrát mesačne. Predmetom zasadaní je diskusia, plánovanie a výkon úloh ECB v oblasti dohľadu.


Rada pre dohľad (22. februára 2018)

Svoje návrhy rozhodnutí predkladá Rade guvernérov v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Rada guvernérov ECB

Zloženie

  • predseda (vymenovaný na obdobie piatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia)
  • podpredseda (vybratý spomedzi členov Výkonnej rady ECB)
  • štyria zástupcovia ECB
  • zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Ak vnútroštátny orgán dohľadu určený členským štátom nie je národnou centrálnou bankou, zástupcu príslušného orgánu môže sprevádzať zástupca národnej centrálnej banky danej krajiny. V takých prípadoch sa budú všetci títo zástupcovia na účely hlasovania považovať za jedného člena.

Členovia

Danièle Nouy

Danièle Nouyová

predsedníčka Rady pre dohľad ECB

životopis
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschlägerová

členka Výkonnej rady ECB a podpredsedníčka Rady pre dohľad ECB

životopis

Ignazio Angeloni

Ignazio Angeloni

člen Rady pre dohľad ECB

životopis

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

člen Rady pre dohľad ECB

životopis
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Madis Müller

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgadová

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Fabio Panetta

Fabio Panetta

Banca d'Italia

Yiangos Demetriou

Yiangos Demetriou

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusová

Latvijas Banka

Claude Simon

Claude Simon

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Norbert Goffinet

Norbert Goffinet

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galeaová

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Andreas Ittner

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreirová

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominenová

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Mervi Toivanenová

Suomen Pankki - Finlands Bank

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor podporuje Radu pre dohľad v jej činnosti a pripravuje jej zasadania.

Zloženie

  • predseda Rady pre dohľad
  • podpredseda Rady pre dohľad
  • jeden zástupca ECB
  • piati zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Piatich zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu vymenúva Rada pre dohľad na obdobie jedného roka na základe rotačného systému, ktorý zaručuje spravodlivé zastúpenie krajín.

Členovia riadiaceho výboru
predsedníčka Rady pre dohľad Danièle Nouyová
podpredsedníčka Rady pre dohľad Sabine Lautenschlägerová
zástupca ECB Pentti Hakkarainen
Nemecko Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Taliansko Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Grécko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Írsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galeaová (Malta Financial Services Authority)