Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε τρεις εβδομάδες για να συζητήσει, να σχεδιάσει και να εκτελέσει τα εποπτικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).


Εποπτικό Συμβούλιο (στις 21 Φεβρουαρίου 2019)

Προτείνει σχέδια αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης.

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Σύνθεση

  • Πρόεδρος (πενταετής θητεία, μη ανανεώσιμη)
  • Αντιπρόεδρος (επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
  • Τέσσερις εκπρόσωποι της ΕΚΤ
  • Εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Εάν η εθνική εποπτική αρχή που έχει οριστεί από κράτος μέλος δεν είναι εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ), ο εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής μπορεί να συνοδεύεται από εκπρόσωπο της αντίστοιχης ΕθνΚΤ. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εκπρόσωποι θα διαθέτουν από κοινού μία ψήφο για τους σκοπούς της ψηφοφορίας.

Μέλη

Andrea Enria

Andrea Enria

Πρόεδρος

Βιογραφικό σημείωμα
 

 

Αντιπρόεδρος

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

Νέος εκπρόσωπος της ΕΚΤ

Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

Νέος εκπρόσωπος της ΕΚΤ

Elizabeth McCaul

Elizabeth McCaul

Νέος εκπρόσωπος της ΕΚΤ

Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

 

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ηλίας Πλασκοβίτης

Ηλίας Πλασκοβίτης

Τράπεζα της Ελλάδος

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Alessandra Perrazzelli

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galea

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Päivi Tissari

Suomen Pankki - Finlands Bank

Διευθύνουσα Επιτροπή

Η Διευθύνουσα Επιτροπή υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του.

Σύνθεση

  • Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Ένας εκπρόσωπος της ΕΚΤ
  • Πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Οι πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο για ένα έτος βάσει ενός συστήματος εκ περιτροπής που διασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση των χωρών.

Μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Andrea Enria
Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Χηρεύουσα θέση
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Pentti Hakkarainen
Γαλλία Denis Beau (Autorité de contrôle prudential et de résolution)
Κάτω Χώρες Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Λουξεμβούργο Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Αυστρία Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Σλοβενία Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)