Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές τον μήνα για να συζητήσει, να σχεδιάσει και να εκτελέσει τα εποπτικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).


Εποπτικό Συμβούλιο (στις 22 Φεβρουαρίου 2018)

Προτείνει σχέδια αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης.

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Σύνθεση

  • Πρόεδρος (πενταετής θητεία, μη ανανεώσιμη)
  • Αντιπρόεδρος (επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
  • Τέσσερις εκπρόσωποι της ΕΚΤ
  • Εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Εάν η εθνική εποπτική αρχή που έχει οριστεί από κράτος μέλος δεν είναι εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ), ο εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής μπορεί να συνοδεύεται από εκπρόσωπο της αντίστοιχης ΕθνΚΤ. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εκπρόσωποι θα διαθέτουν από κοινού μία ψήφο για τους σκοπούς της ψηφοφορίας.

Μέλη

Danièle Nouy

Danièle Nouy

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα

Ignazio Angeloni

Ignazio Angeloni

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Madis Müller

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ηλίας Πλασκοβίτης

Τράπεζα της Ελλάδος

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Fabio Panetta

Fabio Panetta

Banca d'Italia

Yiangos Demetriou

Γιάγκος Δημητρίου

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Simon

Claude Simon

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Norbert Goffinet

Norbert Goffinet

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galea

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Andreas Ittner

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Mervi Toivanen

Suomen Pankki - Finlands Bank

Διευθύνουσα Επιτροπή

Η Διευθύνουσα Επιτροπή υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του.

Σύνθεση

  • Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Ένας εκπρόσωπος της ΕΚΤ
  • Πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Οι πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο για ένα έτος βάσει ενός συστήματος εκ περιτροπής που διασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση των χωρών.

Μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Danièle Nouy
Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Sabine Lautenschläger
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Pentti Hakkarainen
Γερμανία Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Ιταλία Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Ελλάδα Ηλίας Πλασκοβίτης (Τράπεζα της Ελλάδος)
Ιρλανδία Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Μάλτα Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)