Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Odporúčania druhého piliera týkajúce sa ukazovateľa finančnej páky

Odporúčania druhého piliera (Pillar 2 guidance – P2G) týkajúce sa ukazovateľa finančnej páky sú konkrétne odporúčania adresované jednotlivým bankám, ktoré indikujú hladinu kapitálu, ktorú podľa ECB majú udržiavať nad rámec záväzných požiadaviek týkajúcich sa ukazovateľa finančnej páky.

Ukazovateľ finančnej páky banky sa počíta ako pomer jej kapitálu Tier 1 k jej celkovej expozícii ukazovateľa finančnej páky, so zahrnutím jej aktív a podsúvahových položiek bez ohľadu na ich rizikovosť. Požiadavky na ukazovateľ finančnej páky sa stali pre všetky banky záväznými 28. júna 2021.

Odporúčania P2G ukazovateľa finančnej páky sa určujú v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Na rozdiel od požiadaviek druhého piliera na ukazovateľ finančnej páky nie sú právne záväzné.

Ako orgány dohľadu stanovujú odporúčania P2G ukazovateľa finančnej páky jednotlivým bankám?

Bankový dohľad ECB odporúčania P2G ukazovateľa finančnej páky jednotlivým bankám stanovuje na základe ich výsledkov v rámci pravidelných celoúnijných záťažových testov, pričom uplatňuje dvojfázový postup na základe skupín.

Fáza 1

V prvej fáze orgány dohľadu banky roztriedia do štyroch skupín podľa miery poklesu ich ukazovateľa finančnej páky v záťažovom teste. Každej skupine zodpovedá príslušný interval odporúčaní P2G ukazovateľa finančnej páky.

Fáza 2

V druhej fáze orgány dohľadu niektorým bankám stanovia odporúčania P2G ukazovateľa finančnej páky – napríklad ak je ich projektovaný ukazovateľ finančnej páky nižší ako celková požiadavka na ukazovateľ finančnej páky.

Celková požiadavka na ukazovateľ finančnej páky je súčtom nasledujúcich položiek:

  • požiadavky na ukazovateľ finančnej páky vo výške 3 %, ktorá sa vzťahuje na všetky banky,
  • špecifickej požiadavky druhého piliera na ukazovateľ finančnej páky pre konkrétnu banku stanovenú bankovým dohľadom ECB,
  • vankúša ukazovateľa finančnej páky pre globálne systémovo významné inštitúcie (global systemically important institutions – G-SII), ktorý predstavuje 50 % vankúša pre G-SII stanoveného makroprudenciálnymi orgánmi. Ak napríklad vankúš banky G-SII predstavuje 1,5 %, jej vankúš ukazovateľa finančnej páky je 0,75 %.

Odporúčania P2G ukazovateľa finančnej páky sa stanovujú v rámci intervalu príslušnej skupiny, do ktorej bola banka zaradená, alebo vo výnimočných prípadoch mimo tohto intervalu, so zreteľom na konkrétne okolnosti danej banky, napríklad jej rizikový profil a rok, v ktorom jej ukazovateľ finančnej páky v záťažovom teste dosiahol najnižšiu úroveň.

Intervaly P2G v rámci jednotlivých skupín (2023)

* Maximálna výška odporúčaní P2G ukazovateľa finančnej páky nie je obmedzená.
Poznámka: P2G = Pillar 2 guidance (odporúčania druhého piliera).

Zdroj: Bankový dohľad ECB.

Rozdelenie do skupín vytvára jasnú spojitosť medzi hladinami P2G ukazovateľa finančnej páky a výsledkami záťažových testov. Ako však vyplýva z grafu, odporúčania P2G ukazovateľa finančnej páky sa nerovnajú poklesu ukazovateľa finančnej páky banky. Napríklad banka, ktorej ukazovateľ finančnej páky klesne o 1,5 percentuálneho bodu, je zaradená do druhej skupiny, preto jej odporúčania P2G ukazovateľa finančnej páky budú pravdepodobne v rozsahu od 0,20 % do 0,70 %. Ako bolo uvedené vyššie, P2G ukazovateľa finančnej páky sa stanovuje len niektorým bankám, napríklad keď je ich projektovaný ukazovateľ finančnej páky v sťažených podmienkach nižší ako celková požiadavka na ukazovateľ finančnej páky.

V prípade bánk, ktoré nie sú zapojené do záťažového testu, orgány dohľadu odporúčania P2G ukazovateľa finančnej páky stanovujú na základe výhľadového posúdenia potenciálneho vplyvu nepriaznivých scenárov na ukazovateľ finančnej páky.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)