Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Насоки за съотношението на ливъридж по Стълб II

Насоките за съотношението на ливъридж по Стълб II представляват специфична за всяка банка препоръка за равнището на капитал, което следва да поддържат банките съгласно очакванията на ЕЦБ в допълнение към задължителните изисквания за съотношението на ливъридж.

Съотношението на ливъридж на дадена банка се изчислява, като се раздели нейният капитал от първи ред на нейната мярка за общата експозиция при изчисляването на това съотношение, която включва нейните активи и задбалансови позиции, независимо от тяхната степен на риск. Изискването за съотношението на ливъридж от 3% стана задължително за всички банки на 28 юни 2021 г.

Насоките за съотношението на ливъридж по Стълб II са установени като част от процеса по надзорен преглед и оценка. За разлика от изискването за съотношението на ливъридж по Стълб II, те не са правно обвързващи.

Как надзорните органи определят насоките за съотношението на ливъридж по Стълб II за отделните банки?

Банковият надзор в ЕЦБ определя насоките за съотношението на ливъридж по Стълб II за отделните банки въз основа на техните резултати в редовните стрес тестове за целия ЕС, като използва двуетапен подход на групиране.

Етап 1

В Етап 1 надзорните органи разпределят банките в четири групи в зависимост от намалението на съотношението им на ливъридж в стрес теста. Всяка група има съответен диапазон на насоките за съотношението на ливъридж по Стълб II.

Етап 2

В Етап 2 надзорните органи определят насоките за съотношението на ливъридж по Стълб II за някои банки, например ако прогнозното им съотношение спадне под общото изискване за него.

Общото изискване за съотношението на ливъридж е сбор от:

  • изискването за съотношение на ливъридж от 3%, приложимо за всички банки;
  • специфичното за всяка банка изискване за съотношението на ливъридж по Стълб II, определено от банковия надзор в ЕЦБ;
  • буфера на съотношението на ливъридж за глобалните системно значими институции (буфер за съотношението на ливъридж за Г-СЗИ), който е 50% от буфера за Г-СЗИ, определен от макропруденциалните органи. Например, ако буферът за Г-СЗИ на банката е 1,5%, то буферът за съотношението на ливъридж за Г-СЗИ е 0,75%.

Насоките за съотношението на ливъридж по Стълб II се определят в диапазона на групата, в която банката е била разпределена или, в изключителни случаи, извън този диапазон, като се вземат предвид индивидуалните обстоятелства на банката, като например рисковият ѝ профил и годината, в която съотношението на ливъридж е достигнало най-ниската си точка в стрес теста.

Диапазон на насоките по Стълб II по групи (2023 г.)

* Няма горна граница на насоките за съотношението на ливъридж по Стълб II.
Забележка: P2G означава насоки по Стълб II.

Източник: Банков надзор в ЕЦБ

Подходът на групиране установява ясна връзка между нивата на насоките за съотношението на ливъридж по Стълб II и резултатите от стрес теста. Както показва графиката обаче, насоките за съотношението на ливъридж по Стълб II не са равни на намалението на съотношението на ливъридж на дадена банка. Например банка, чието съотношение на ливъридж намалява с 1,5 процентни пункта, е разпределена във втората група и поради това е вероятно да има насоки за съотношение на ливъридж по Стълб II между 0,20% и 0,70%. Както бе споменато по-горе, насоки за съотношението на ливъридж по Стълб II се определят за някои банки, ако например прогнозното им съотношение на ливъридж спадне под общото изискване за него в стресови условия.

За банките, които не са част от стрес теста, надзорните органи определят насоки за съотношението на ливъридж по Стълб II въз основа на перспективно ориентирана оценка на потенциалното въздействие на утежнените сценарии върху съотношението на ливъридж.

Подайте сигнал