SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Vejledning om søjle 2-krav til gearingsgrad

Vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad er en bankspecifik anbefaling, som viser det kapitalniveau, som ECB forventer, at bankerne fastholder ud over det bindende krav til gearingsgrad.

En banks gearingsgrad beregnes ved at dividere dens kernekapital med dens samlede eksponeringsmål for gearingsgrad. Dette mål omfatter aktiver og ikke-balanceførte poster, uanset hvor risikofyldte de er. Gearingskravet på 3 pct. blev bindende for alle banker 28. juni 2021.

Vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad bestemmes som led i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen. I modsætning til søjle 2-kravet til gearingsgrad er den ikke juridisk bindende.

Hvordan fastsætter tilsynsmyndighederne vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad for de enkelte banker?

ECB Banktilsyn fastsætter vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad for de enkelte banker baseret på deres resultater i de regelmæssige EU-stresstest ved hjælp af en undergruppeinddeling i to trin.

Trin 1

På trin 1 placerer tilsynsmyndighederne bankerne i én af fire undergrupper baseret på reduktionen af deres gearingsgrad i stresstesten. Hver undergruppe har et tilsvarende interval for vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad.

Trin 2

På trin 2 fastsætter tilsynsmyndighederne vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad for nogle banker, fx hvis deres forventede gearingsgrad er lavere end det samlede gearingskrav.

Det samlede gearingskrav er summen af følgende:

  • gearingskravet på 3 pct., som gælder for alle banker
  • det bankspecifikke søjle 2-krav til gearingsgrad, som ECB Banktilsyn har fastsat
  • gearingsgradbufferen for globale systemisk vigtige institutter (G-SII-gearingsgradbuffer), som er 50 pct. af den G-SII-buffer, der er fastsat af makroprudentielle myndigheder. Hvis en banks G-SII-buffer fx er 1,5 pct., er dens G-SII-gearingsgradbuffer 0,75 pct.

Vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad fastsættes inden for intervallet i den undergruppe, som banken er blevet placeret i, eller i særlige tilfælde uden for den, idet der tages hensyn til bankens individuelle omstændigheder, fx dens risikoprofil og det år, hvor dens gearingsgrad nåede sit laveste punkt i stresstesten.

Interval for søjle 2-vejledning inden for hver undergruppe (2023)

* Der er intet loft over vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad.
Bemærk: P2G står for søjle 2-vejledning.

Kilde: ECB Banktilsyn

Modellen med en undergruppeinddeling skaber en klar forbindelse mellem vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad og stresstestresultater. Som det fremgår af figuren, er vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad dog ikke lig med reduktionen af en banks gearingsgrad. En bank, hvis gearingsgrad falder med 1,5 procentpoint, er fx placeret i den anden undergruppe og vil derfor sandsynligvis have en vejledning om søjle 2-krav til gearingsgrad på mellem 0,20 pct. og 0,70 pct. Som tidligere nævnt fastsættes en vejledning om søjle 2-krav til gearingsgrad for nogle banker, fx hvis deres forventede gearingsgrad ligger under det samlede gearingskrav i stresssituationer.

For banker, der ikke er omfattet af stresstesten, fastsætter tilsynsmyndighederne vejledningen om søjle 2-krav til gearingsgrad på grundlag af en fremadrettet vurdering af negative scenariers potentielle effekt på gearingsgraden.

Whistleblowing