Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pilarin 2 pääomaohjeistus ylivelkaantumisriskin varalta

Jotta pankkien toiminta olisi vakaalla pohjalla, niillä on oltava riittävästi omia varoja. EKP voi antaa pankeille lisäohjeistusta, jos niiden omavaraisuusaste vaikuttaa heikkenevän stressitestissä.

Omavaraisuusastetta laskettaessa otetaan huomioon myös kirjanpidon ulkopuolelle jäävä liiketoiminta, ja toisin kuin pääomavaatimusten kohdalla, laskennassa ei käytetä riskipainotusta vaan tavoitteena on yleisesti ottaen estää pankkeja velkaantumasta liikaa. Vähimmäisomavaraisuusaste on 3 %. Vaatimus on koskenut kaikkia pankkeja 28.6.2021 alkaen.

Pilarin 2 pääomaohjeistus on pankkikohtainen suositus, joka määritetään osana valvojan arviointiprosessia. Ohjeistuksesta käy ilmi, miten paljon pääomaa EKP odottaa pankeilla olevan ylivelkaantumisriskin varalta vastaavan pilarin 2 pääomavaatimuksen lisäksi.

Pääomaohjeistuksen määrittäminen

Ohjeistusta annetaan sen mukaan, miten pankit selviytyvät stressitesteissä eli miten esimerkiksi talouskehityksen heikkeneminen vaikuttaisi niiden omavaraisuusasteeseen.

1.

Pankit jaetaan riskiryhmiin sillä perusteella, miten paljon niiden omavaraisuusaste heikkenee stressitestissä. Kuhunkin ryhmään kuuluvien pankkien ohjeistuksen on tarkoitus asettua tietylle vaihteluvälille.

2.

Pääomaohjeistusta ylivelkaantumisen vähentämiseksi voidaan antaa monella eri perusteella.

Yleensä ohjeistusta annetaan lähinnä pankeille, joiden omavaraisuusaste vaikuttaa heikkenevän testeissä liiaksi.

  • Vähimmäisomavaraisuusaste (3 %) ei kaikissa tapauksissa riitä.
  • EKP:n pankkivalvonta määrittää silloin lisäksi pilarin 2 pääomavaatimuksen ylivelkaantumisriskin varalta.
  • Jos pankki on luokiteltu kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäväksi, sillä pitää olla riittävän omavaraisuuden varmistamiseksi ns. puskuri (käytännössä puolet vastaavasta pääomapuskurivaatimuksesta).

Ohjeistusta voidaan hienosäätää esimerkiksi sen mukaan, millaisia riskejä kullakin pankilla on ja miten omavaraisuusaste kehittyisi stressitestin eri vuosina.

Riskiryhmät ja ohjeelliset vaihteluvälit vuonna 2023


Lähde: EKP:n pankkivalvonta.

Riskiryhmäjako helpottaa stressitestin ja pääomaohjeistuksen välisen yhteyden hahmottamista. Ohjeistuksen ei olisi mielekästä vastata numeerisesti itse omavaraisuusasteen heikkenemistä, vaan vaihteluvälit on suunniteltu niin, että lisäpääoman avulla omavaraisuus paranee riittävästi. Kaaviosta näkyy, että jos omavaraisuusaste heikkenisi testissä 1,5 prosenttiyksikköä, pankki kuuluisi toiseen riskiryhmään eli mahdollinen pääomaohjeistus olisi todennäköisesti välillä 0,2–0,7 %. Kaikille pankeille ei kuitenkaan tarvitse antaa lisäohjeistusta ylivelkaantumisriskin varalta, vaan esimerkiksi stressitestin tulokset otetaan huomioon.

Jos jokin pankki ei ole mukana stressitesteissä, pankkivalvojat arvioivat muutoin, miten se olisi todennäköisesti selviytynyt testin skenaarioissa.

Ilmoita väärinkäytöksestä