Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře

Očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře je doporučení týkající se jednotlivých bank, které označuje úroveň kapitálu, jejíž udržování ECB očekává od bank nad rámec závazných požadavků na pákový poměr.

Pákový poměr banky se vypočte tak, že se její kapitál Tier 1 vydělí celkovou mírou její expozice pákového poměru, což zahrnuje její aktiva a podrozvahové položky, a to bez ohledu na jejich rizikovost. Požadavek na 3% pákový poměr se stal závazným pro všechny banky 28. června 2021.

Očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře jsou stanovována v rámci procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu. Na rozdíl od požadavku na pákový poměr v rámci 2. pilíře není právně závazný.

Jak orgány dohledu stanovují očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře pro jednotlivé banky?

Bankovní dohled ECB stanovuje očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře pro jednotlivé banky na základě jejich výsledků v pravidelných celoevropských zátěžových testech za použití dvoustupňového přístupu s rozdělením do skupin.

Krok 1

Nejprve pracovníci dohledu zařadí banky do jedné ze čtyř skupin podle vyčerpání jejich pákového poměru v zátěžovém testu. Každá skupina má odpovídající rozmezí očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře.

Krok 2

Ve druhém kroku stanoví pracovníci dohledu některým bankám očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře, například pokud jejich předpokládaný pákový poměr klesne pod celkový požadavek na pákový poměr.

Celkový požadavek na pákový poměr je součtem položek uvedených níže:

  • Požadavek na 3% pákový poměr vztahující se na všechny banky.
  • Požadavek na pákový poměr specifický pro jednotlivé banky v rámci 2. pilíře stanovený bankovním dohledem ECB.
  • Kapitálová rezerva k pákovému poměru pro globální systémově významné instituce (rezerva pro pákový poměr G-SVI), která činí 50 % kapitálové rezervy pro G-SVI určené makroobezřetnostními orgány. Například pokud kapitálová rezerva banky pro G-SVI činí 1,5 %, rezerva pro pákový poměr G-SVI činí 0,75 %.

Očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře se stanoví v rámci rozmezí skupiny, do které je banka zařazena, nebo ve výjimečných případech mimo něj, po zohlednění okolností dané banky, jako je rizikový profil a rok, ve kterém pákový poměr dosáhl v zátěžovém testu svého nejnižšího bodu.

Rozpětí očekávání v rámci 2. pilíře v každé skupině (2023)

* Maximální hodnota očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře není stanovena.
Pozn.: P2G znamená očekávání v rámci 2. pilíře.

Zdroj: Bankovní dohled ECB

Přístup s rozdělením do skupin stanoví jasnou vazbu mezi úrovní očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře a výsledky zátěžového testu. Jak ukazuje graf, očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře však nejsou totožná s vyčerpáním pákového poměru banky. Například banka, jejíž pákový poměr klesne o 1,5 procentního bodu, je zařazena do druhé skupiny, a proto pravděpodobně bude mít očekávání pákovému poměru v rámci 2. pilíře mezi 0,20 % a 0,70 %. Jak již bylo uvedeno, některým bankám se stanoví očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře, například pokud jejich předpokládaný pákový poměr klesne pod celkový požadavek na pákový poměr za zátěžových podmínek.

U bank, které nejsou součástí zátěžového testu, pracovníci dohledu stanovili očekávání pákového poměru v rámci 2. pilíře na základě výhledového posouzení potenciálního dopadu nepříznivých scénářů na pákový poměr.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)