SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Sammendrag

Tilsynsprioriteterne fastsætter fokusområder for tilsynet i 2019. De tager udgangspunkt i en vurdering af de største udfordringer, som bankerne under tilsyn er konfronteret med under de nuværende økonomiske, lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige forhold.

ECB Banktilsyn har i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder identificeret kilder til risici i banksektoren og i denne sammenhæng taget højde for bidrag fra de fælles tilsynsteam, ECB's mikro- og makroprudentielle analyser samt rapporter fra internationale organer. De væsentligste risikofaktorer, som er identificeret i banksektoren, er geopolitisk usikkerhed, beholdningerne af misligholdte lån (non-performing loans, NPL) og en mulig opbygning af nye NPL, cyberkriminalitet og IT-forstyrrelser, en potentiel revurdering af risiko på de finansielle markeder, lavrentemiljøet, bankernes reaktion på nye og eksisterende forskrifter, de økonomiske og finanspolitiske forhold i euroområdet, tilfælde af forseelser, udviklingen på ejendomsmarkederne, strukturelle udfordringer af virksomheden, konkurrence fra ikke-banker og klimarelaterede risici.[1]

For at sikre, at bankerne effektivt kan imødegå disse vigtigste udfordringer, har ECB Banktilsyn gennemgået og optimeret sine tilsynsmæssige prioriteter. I lyset af den ovenfor beskrevne risikosituation har Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) opstillet følgende højt prioriterede områder for 2019:

  1. kreditrisiko
  2. risikostyring
  3. aktiviteter med flerdimensionale risici.

Disse prioritetsområder er stort set en fortsættelse af prioriteterne i 2018, dog med undtagelse af området "forretningsmodeller", hvor vigtige tilsynsaktiviteter nu er afsluttet.[2] De fælles tilsynsteam vil fortsat overvåge forretningsmodellerne som led i det daglige tilsyn, fx i forbindelse med tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP).

For hvert af de prioriterede områder vil der blive gennemført en række tilsynsaktiviteter. Disse er nærmere beskrevet nedenfor. Den fuldstændige gennemførelse af de forskellige aktiviteter kan strække sig over mere end et år.

1 Kreditrisiko

Opfølgning på NPL-vejledningen

Kreditrisikoen er fortsat en vigtig tilsynsprioritet i 2019. Selvom der er gjort fremskridt med hensyn til at nedbringe NPL-beholdningen i euroområdet, er det nuværende samlede NPL-niveau stadig højt i forhold til internationale standarder. ECB Banktilsyn vil også fremover beskæftige sig med dette område og i den forbindelse bygge videre på det arbejde, der allerede er gjort, og samarbejde med berørte institutter om at definere bankspecifikke tilsynsforventninger inden for harmoniserede rammer. Målet er at sikre, at der sker løbende fremskridt i håndteringen af "gamle" risici, og opnå en konsistent dækning af NPL-beholdningen og NPL-strømmen på mellemlangt sigt.

Kvaliteten af kreditbevillingskriterier og eksponeringer

ECB Banktilsyn vil vurdere kvaliteten af bankernes kriterier for kreditbevilling med fokus på nye udlån. Kvaliteten af bankernes udlånspraksis vil blive undersøgt, og kreditstandarderne vil blive gransket med henblik på at reducere potentielle risici. Dette arbejde kan munde ud i bankspecifikke tiltag. Desuden vil kvaliteten af eksponeringer i specifikke aktivklasser blive undersøgt i målrettede inspektioner på stedet i relation til områder som fx erhvervsejendomme, boligejendomme og gearet finansiering.

2 Risikostyring

På risikostyringsområdet vil der som led i det daglige tilsyn blive gennemført talrige aktiviteter, fx en vurdering af bankernes ledelsesprocedurer. Der vil være særlig opmærksomhed på følgende initiativer:

Målrettet gennemgang af interne modeller

Den målrettede gennemgang af interne modeller, TRIM, fortsætter i 2019 med det overordnede mål at reducere ubegrundede variationer i vurderingen af risikovægtede aktiver og bekræfte, at bankernes godkendte søjle 1-interne modeller er tilstrækkelige. I løbet af 2019 har ECB Banktilsyn til hensigt at fortsætte sine TRIM-relaterede undersøgelser på stedet, hvor det primære fokus er på de modeller, der anvendes til at vurdere kreditrisikoen for eksponeringer mod mellemstore/store erhvervsvirksomheder og institutter samt specialiseret långivning. ECB Banktilsyn vil udføre horisontale analyser af de færdige undersøgelser og indlede udarbejdelsen af en endelig projektrapport. Desuden er det planen at opdatere den nuværende "ECB guide to internal models".

ICAAP og ILAAP

Den interne kapitalvurdering (ICAAP) og den interne likviditetsvurdering (ILAAP) er de vigtigste instrumenter i kreditinstitutternes risikostyring. ECB Banktilsyn gennemgår kvaliteten af institutternes ICAAP og ILAAP som en grundlæggende del af SREP. Efter en intensiv dialog med bankerne vil ECB's færdige vejledninger om ICAAP/ILAAP kunne tages i brug fra 2019. Arbejdet med at øge gennemsigtigheden af risiko-for-risiko-sammensætningen af søjle 2-kapitalkravene vil også fortsætte.

IT- og cyberrisiko

ECB Banktilsyn vil fortsat vurdere de IT- og cyberrisici, som bankerne er konfronteret med, og iværksætte en række inspektioner på stedet med fokus på IT-relaterede spørgsmål. Desuden vil signifikante institutter fortsat rapportere alle alvorlige cyberhændelser til ECB inden for SSM's procedure for rapportering af cyberhændelser.

Likviditetsstresstest

Ligesom i 2017 vil den årlige tilsynsmæssige stresstest i 2019 sætte fokus på et særligt område. Den vil denne gang forsøge at vurdere bankernes modstandskraft over for likviditetsstød. De enkelte bankers stresstestresultater vil danne grundlag for SREP-vurderingerne.

3 Flerdimensionale risici

De planlagte tilsynsaktiviteter i 2019, som tager fat på flerdimensionale risici, omfatter de igangværende forberedelser til brexit og arbejdet i forbindelse med handelsrisiko og værdiansættelser af aktiver.

Forberedelser til brexit

Efter planen udtræder Storbritannien af EU i marts 2019, og bankernes parathed til brexit er derfor fortsat et område, der prioriteres højt af ECB Banktilsyn. Tilsynsmyndighederne vil nøje overvåge gennemførelsen af bankernes brexitplaner for at sikre, at de opfylder tilsynsforventningerne. Dette arbejde vil sandsynligvis blive påvirket af resultatet af de politiske forhandlinger og afgørelsen om en eventuel overgangsperiode. På baggrund af de fortsatte usikkerhedsfaktorer har ECB Banktilsyn understreget, at bankerne bør være forberedt på alle scenarier og bør færdiggøre deres forberedelser. Desuden vil ECB Banktilsyn gøre yderligere forberedelser til at overtage det direkte tilsyn med en række institutter, der for nylig er identificeret som signifikante som følge af en flytning af aktiviteter fra Storbritannien til et SSM-land på grund af brexit.

Handelsrisiko og værdiansættelse af aktiver

ECB Banktilsyn vil fortsætte tilsynsdialogen med de signifikante institutter med henblik på at vurdere, hvor godt de er forberedt til reglerne for den planlagte gennemgående undersøgelse af handelsbogen (FRTB). Formålet med denne dialog er at sikre, at bankerne træffer passende foranstaltninger til at forberede deres systemer, så de overholder den nye ramme for markedsrisiko. Der er også planlagt en række tilsyn på stedet med øget fokus på handels- og markedsrisikoaspekter. I denne forbindelse kan de fælles tilsynsteam eventuelt på forhånd foretage dybdegående undersøgelser i udvalgte banker for at tilpasse omfanget af tilsynene på stedet til relevante risikoområder.

De ovenfor nævnte risici, samt tilsynsprioriteterne, bør ikke opfattes som en udtømmende liste. Der er løbende diverse aktiviteter i gang, som ikke er udtrykkeligt beskrevet i dette dokument, fx i relation til gennemførelsen af IFRS 9, risikoovervågning eller vurderingen af genopretningsplaner. Endvidere kan det være nødvendigt at gennemføre forskellige tilsynsaktiviteter på bankniveau, som er tilpasset kreditinstitutternes specifikke risikoprofiler. Ikke desto mindre er tilsynsprioriteterne et vigtigt redskab til at koordinere tilsynsforanstaltninger på tværs af banker på en tilstrækkelig harmoniseret, forholdsmæssig og effektiv måde for herved at bidrage til lige vilkår og en større effekt af tilsynet.

© Den Europæiske Centralbank, 2018

Postadresse 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0

Websted www.bankingsupervision.europa.eu

Alle rettigheder forbeholdt. Kopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives.

For så vidt angår terminologi og forkortelser henvises til SSM Glossary.

HTML ISBN 978-92-899-3660-6, ISSN 2599-8447, DOI: 10.2866/87396, QB-BZ-18-001-DA-Q

  1. Se ECB Banktilsyn: Risikovurdering for 2019.
  2. Eksempelvis blev den tematiske gennemgang af bankernes forretningsmodeller og rentabilitetsfremmende faktorer færdiggjort i 2018.
Whistleblowing