Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Súhrn

Priority dohľadu predstavujú oblasti, na ktoré sa bude bankový dohľad ECB sústrediť v roku 2019. Vychádzajú z hodnotenia hlavných problémov, ktorým čelia dohliadané banky v súčasnom hospodárskom, regulačnom a dohľadovom prostredí.

Bankový dohľad ECB určuje zdroje rizík bankového sektora v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na základe podkladov spoločných dohliadacích tímov, makroprudenciálnych a mikroprudenciálnych analýz ECB a správ medzinárodných orgánov. Za hlavné faktory rizík bankového sektora boli označené geopolitické neistoty, objem problémových úverov a ich potenciálny nárast v budúcnosti, počítačová trestná činnosť a poruchy fungovania informačných technológií, potenciálne preceňovanie na finančných trhoch, prostredie nízkych úrokových mier, reakcia bánk na nové a existujúce predpisy, hospodárska a rozpočtová situácia v eurozóne, prípady porušovania pravidiel, vývoj na trhu nehnuteľností, štrukturálne výzvy v podnikaní, nebanková konkurencia a riziká súvisiace s klimatickým vývojom. [1]

V snahe umožniť bankám účinné riešenie týchto hlavných problémov bankový dohľad ECB svoje priority dohľadu prehodnotil a zjednodušil. Na základe uvedených rizík si jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) na rok 2019 stanovil tieto základné priority:

  1. kreditné riziko,
  2. riadenie rizík,
  3. činnosti zahŕňajúce rozličné rizikové aspekty.

Tieto prioritné oblasti prevažne nadväzujú na rok 2018, s výnimkou obchodných modelov, pri ktorých bola väčšina činností dohľadu medzičasom ukončená.[2] Obchodné modely budú i naďalej predmetom každodenného dohľadu spoločných dohliadacích tímov, napr. v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

V rámci každej prioritnej oblasti bude vykonaný celý rad dohľadových činností; viac podrobností nižšie. Úplná realizácia všetkých súvisiacich činností si môže vyžiadať viac ako rok.

1 Kreditné riziko

Riešenie problémových úverov v nadväznosti na vydanie všeobecných zásad

Kreditné riziko zostáva jednou z dôležitých priorít dohľadu i v roku 2019. Napriek výsledkom dosiahnutým v znižovaní stavu problémových úverov v eurozóne je ich súčasná celková úroveň v porovnaní s medzinárodnými štandardmi naďalej zvýšená. Bankový dohľad ECB bude v riešení otázky problémových úverov pokračovať. Nadviaže pritom na predchádzajúce snahy a za spoluúčasti dotknutých inštitúcií určí očakávania dohľadu pre jednotlivé banky na základe harmonizovaného rámca. Cieľom je zabezpečiť ďalšie znižovanie kumulovaných rizík a dosiahnuť rovnakú mieru krytia existujúcich i nových problémových úverov v strednodobom horizonte.

Podmienky poskytovania úverov a kvalita expozícií

Bankový dohľad ECB bude hodnotiť kvalitu úverových podmienok bánk, s dôrazom na nové úvery. Účelom hodnotenia kvality postupov poskytovania úverov a úverových štandardov bánk je zmierniť potenciálne riziká. Hodnotenie môže vyústiť do špecifických opatrení pre jednotlivé banky. V rámci osobitných kontrol na mieste sa bude posudzovať i kvalita expozícií v konkrétnych triedach aktív v oblasti komerčných a rezidenčných nehnuteľností a financovania z cudzích zdrojov.

2 Riadenie rizík

V oblasti riadenia rizík sa bude v rámci každodenného dohľadu vykonávať celý rad činností, napr. hodnotenie postupov riadenia bánk. Osobitná pozornosť sa bude venovať nasledujúcim iniciatívam.

Cielené hodnotenie interných modelov

Cielené hodnotenie interných modelov (targeted review of internal models – TRIM) bude v roku 2019 pokračovať s hlavným cieľom znížiť neopodstatnenú variabilitu rizikovo vážených aktív a potvrdiť adekvátnosť schválených interných modelov bánk na účely prvého piliera. V priebehu roka 2019 bankový dohľad ECB plánuje pokračovať v hodnoteniach TRIM na mieste, pričom sa bude zameriavať najmä na modely používané na hodnotenie expozícií voči kreditnému riziku vo vzťahu k stredným a veľkým podnikom a inštitúciám a na špecializované úverovanie. Bankový dohľad ECB bude vykonávať horizontálne analýzy ukončených previerok a začne zostavovať záverečnú projektovú správu. Plánuje tiež aktualizovať existujúce všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov.

Interný proces hodnotenia kapitálovej primeranosti a interný proces hodnotenia likviditnej primeranosti

Interné procesy hodnotenia kapitálovej a likviditnej primeranosti (ICAAP a ILAAP) pre úverové inštitúcie predstavujú kľúčový nástroj riadenia rizík. Hodnotenie kvality procesov ICAAP a ILAAP inštitúcií je pre bankový dohľad ECB základnou súčasťou hodnotenia SREP. V nadväznosti na intenzívny dialóg s bankami bude konečné znenie všeobecných zásad ECB týkajúcich sa procesov ICAAP a ILAAP k dispozícii od roka 2019. Pokračovať bude i činnosť v oblasti zvyšovania transparentnosti v súvislosti s rizikovou skladbou kapitálových požiadaviek v rámci druhého piliera.

Riziko súvisiace s informačnými technológiami (IT) a kybernetické riziko

Bankový dohľad ECB bude pokračovať v hodnotení IT rizík a kybernetických rizík bánk a v tejto súvislosti uskutoční sériu kontrol na mieste venovaných otázkam informačných technológií. Významné inštitúcie budú okrem toho Európskej centrálnej banke naďalej oznamovať všetky významné kybernetické incidenty v rámci procesu SSM na oznamovanie kybernetických incidentov.

Likviditný záťažový test

Rovnako ako v roku 2017 prebehne i v roku 2019 ročný dohľadový záťažový test so špecifickým zameraním. V roku 2019 bude test zameraný na hodnotenie odolnosti bánk voči likviditným šokom. Výsledky záťažových testov jednotlivých bánk budú podkladom hodnotení SREP.

3 Rozličné rizikové aspekty

Medzi činnosti dohľadu naplánované na rok 2019, ktoré sa zameriavajú na rozličné rizikové aspekty, patria prebiehajúce prípravy na Brexit a aktivity v oblasti obchodného rizika a oceňovania aktív.

Prípravy na Brexit

Vzhľadom na stanovený termín odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie v marci 2019 zostáva jednou z hlavných priorít bankového dohľadu ECB pripravenosť bánk na Brexit. Pracovníci dohľadu budú pozorne sledovať stav realizácie plánov bánk v súvislosti s Brexitom, aby zabezpečili dodržanie očakávaní dohľadu. Táto činnosť bude zrejme ovplyvnená výsledkom politických rokovaní a rozhodnutím o prípadnom prechodnom období. Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu bankový dohľad ECB zdôrazňuje, že banky by mali byť pripravené na všetky eventuality a svoje prípravy by mali uzavrieť. Bankový dohľad ECB bude tiež pokračovať v prípravách na prevzatie priameho dohľadu nad viacerými inštitúciami zaradenými medzi významné v dôsledku premiestnenia ich činností zo Spojeného kráľovstva do niektorej z krajín SSM v spojitosti s Brexitom.

Obchodné riziko a oceňovanie aktív

Bankový dohľad ECB bude pokračovať v dohľadovom dialógu s významnými inštitúciami v rámci hodnotenia ich pripravenosti na pravidlá pripravovanej zásadnej revízie obchodnej knihy. Cieľom prebiehajúceho dialógu je zabezpečiť, aby banky svoje systémy vhodným spôsobom pripravili na plnenie nového rámca trhového rizika. Plánuje sa tiež séria misií na mieste, ktoré sa budú v zvýšenej miere zaoberať otázkami obchodného a trhového rizika. Spoločné dohliadacie tímy môžu v tejto súvislosti vo vybraných bankách vykonať predbežné hĺbkové analýzy s cieľom prispôsobiť rozsah misií na mieste relevantným rizikovým oblastiam.

Uvedený prehľad rizík a priorít dohľadu sa nemá považovať za ich vyčerpávajúci zoznam. V tomto dokumente nie sú výslovne špecifikované rôzne priebežne vykonávané činnosti, napríklad činnosti týkajúce sa zavádzania štandardu IFRS 9, monitorovania rizík či hodnotenia plánov ozdravenia. Zároveň môže byť potrebné na úrovni jednotlivých bánk vykonať odlišné činnosti dohľadu, prispôsobené konkrétnym rizikovým profilom úverových inštitúcií. Uvedené priority dohľadu sú však dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje koordinovať opatrenia dohľadu v jednotlivých bankách primerane harmonizovaným, úmerným a efektívnym spôsobom, a tým prispieva k zabezpečeniu rovnakých podmienok a zvyšovaniu účinnosti dohľadu.

© Európska centrálna banka 2018

Poštová adresa 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefón +49 69 1344 0

Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.

Vysvetlenie pojmov sa nachádza v glosári SSM.

HTML ISBN 978-92-899-3655-2, ISSN 2599-8595, doi:10.2866/268429, QB-BZ-18-001-SK-Q

  1. Bankový dohľad ECB: Hodnotenie rizík na rok 2019
  2. V roku 2018 bolo dokončené napr. tematické hodnotenie obchodných modelov a faktorov ziskovosti bánk.
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)