Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Sinteză

Prioritățile în materie de supraveghere stabilesc domeniile pe care se va axa procesul de supraveghere în anul 2019. Acestea se bazează pe o evaluare a principalelor dificultăți cu care se confruntă băncile supravegheate în actualul mediu economic, de reglementare și de supraveghere.

Supravegherea bancară a BCE a identificat, în cooperare cu autoritățile naționale competente, surse de risc la nivelul sectorului bancar, bazându-se pe contribuțiile furnizate de echipele comune de supraveghere (ECS), pe analizele macroprudențiale și microprudențiale ale BCE, precum și pe rapoartele unor organisme internaționale. Principalii factori determinanți ai riscurilor identificate în sectorul bancar sunt: incertitudinile geopolitice, stocul de credite neperformante și potențialul unei acumulări de credite neperformante în viitor, criminalitatea cibernetică și perturbările sistemelor informatice, reevaluarea potențială a riscului pe piețele financiare, mediul caracterizat de rate scăzute ale dobânzilor, reacțiile băncilor la reglementările existente și la cele noi, condițiile economice și fiscale din zona euro, cazurile de abatere, evoluțiile pe piețele imobiliare, dificultățile economice structurale, concurența nebancară și riscurile climatice.[1]

Pentru a asigura că băncile contracarează cu eficacitate aceste dificultăți principale, Supravegherea bancară a BCE și-a revizuit prioritățile în materie de supraveghere, simplificându-le. Având în vedere situația riscurilor prezentată mai sus, Mecanismul unic de supraveghere (MUS) a stabilit următoarele domenii de înaltă prioritate pentru anul 2019:

  1. riscul de credit;
  2. gestionarea riscurilor;
  3. activitățile care includ riscuri multidimensionale.

Aceste domenii prioritare sunt, în cea mai mare parte, cele din anul 2018, cu excepția modelelor de afaceri, activitățile principale de supraveghere în acest domeniu fiind, în prezent, finalizate.[2] Domeniul modelelor de afaceri va fi în continuare supravegheat ca parte a activității cotidiene de supraveghere desfășurate de ECS, de exemplu în contextul procesului de supraveghere și evaluare (PSE).

Pentru fiecare dintre domeniile prioritare, vor fi desfășurate o serie de activități de supraveghere, detaliate în continuare. Punerea deplină în aplicare a acestor activități diverse poate dura mai mult de un an.

1 Riscul de credit

Monitorizarea aplicării liniilor directoare privind creditele neperformante

Riscul de credit rămâne o prioritate importantă în materie de supraveghere în anul 2019. În pofida progreselor înregistrate în reducerea stocului de credite neperformante în zona euro, nivelul agregat actual al acestora se menține ridicat, comparativ cu standardele internaționale. Supravegherea bancară a BCE va continua să soluționeze problema stocului de credite neperformante pe baza activității deja întreprinse, colaborând cu instituțiile afectate în vederea definirii, într−un cadru armonizat, a așteptărilor în materie de supraveghere specifice fiecărei bănci. Scopul este acela de a înregistra în continuare progrese în ceea ce privește reducerea riscurilor reziduale, precum și de a asigura o acoperire consecventă a stocului și fluxului de credite neperformante pe termen mediu.

Calitatea criteriilor de subscriere a creditelor și a expunerilor

Supravegherea bancară a BCE va evalua calitatea criteriilor de subscriere aplicate de bănci, cu accent pe împrumuturile noi. Calitatea practicilor de creditare ale băncilor și standardele de creditare vor fi examinate în vederea reducerii riscurilor potențiale. Acest exercițiu poate conduce la măsuri specifice fiecărei bănci. În plus, calitatea expunerilor la anumite categorii de active va fi analizată în cadrul inspecțiilor specializate la fața locului, axate pe domenii precum cel imobiliar comercial, imobiliar rezidențial și finanțarea prin îndatorare.

2 Gestionarea riscurilor

În domeniul gestionării riscurilor, numeroase activități, precum evaluarea procedurilor de guvernanță ale băncilor, vor fi desfășurate ca parte a supravegherii zilnice. Se va acorda o atenție specială inițiativelor prezentate în continuare.

Analiza țintită a modelelor interne

Analiza țintită a modelelor interne (Targeted review of internal models – TRIM) va continua în anul 2019, obiectivul general al acesteia fiind reducerea variabilității nejustificate a activelor ponderate în funcție de risc și confirmarea adecvării modelelor interne din Pilonul I aprobate ale băncilor. În cursul anului 2019, Supravegherea bancară a BCE intenționează să continue investigațiile la fața locului în contextul TRIM, axându-se în principal pe modelele utilizate în vederea evaluării riscului de credit pentru expunerile la societățile și instituțiile mijlocii/mari și finanțări specializate. Supravegherea bancară a BCE va efectua analize orizontale privind investigațiile finalizate și va începe să pregătească un raport final privind proiectul. De asemenea, Supravegherea bancară a BCE plănuiește să actualizeze ghidul existent al BCE privind modelele interne.

ICAAP și ILAAP

Procesele de evaluare a adecvării capitalului intern și lichidității interne (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP și Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP) reprezintă instrumente esențiale de gestionare a riscurilor pentru instituțiile de credit. Supravegherea bancară a BCE analizează calitatea ICAAP și ILAAP ale instituțiilor ca parte fundamentală a PSE. În urma unui dialog intens cu băncile, ghidurile finalizate ale BCE privind ICAAP/ILAAP vor deveni disponibile în vederea utilizării începând cu anul 2019. Vor fi, de asemenea, derulate în continuare activități destinate sporirii transparenței în ceea ce privește structura în funcție de riscuri a cerințelor de capital din Pilonul II.

Riscul IT și riscul cibernetic

Supravegherea bancară a BCE va continua să evalueze riscul IT și riscul cibernetic cu care se confruntă băncile și va lansa o serie de inspecții la fața locului pe teme legate de riscul IT. În plus, instituțiile semnificative vor continua să raporteze BCE orice incidente cibernetice semnificative, ca parte a procesului de raportare a incidentelor cibernetice în cadrul MUS.

Testarea la stres privind lichiditatea

La fel ca în anul 2017, testarea anuală la stres în scopul supravegherii din 2019 va avea un domeniu de aplicare precis. Testarea la stres din 2019 va urmări să evalueze reziliența băncilor la șocurile de lichiditate. Rezultatele testărilor la stres ale băncilor individuale vor sta la baza evaluărilor PSE.

3 Riscurile multidimensionale

Activitățile de supraveghere planificate pentru anul 2019 în vederea contracarării riscurilor multidimensionale includ preparativele în curs pentru Brexit și activitatea legată de riscul de tranzacționare și evaluările activelor.

Preparativele pentru Brexit

În contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, prevăzută pentru luna martie 2019, stadiul de pregătire a băncilor pentru Brexit rămâne o prioritate maximă pentru Supravegherea bancară a BCE. Autoritățile de supraveghere vor monitoriza cu atenție implementarea planurilor referitoare la Brexit ale băncilor pentru a asigura că acestea se conformează așteptărilor în materie de supraveghere. Este probabil ca această activitate să fie afectată de rezultatul negocierilor politice și de decizia privind o eventuală perioadă de tranziție. Date fiind incertitudinile persistente, Supravegherea bancară a BCE a subliniat că băncile ar trebui să fie pregătite pentru toate situațiile neprevăzute posibile și să își finalizeze preparativele. În plus, Supravegherea bancară a BCE își va continua preparativele în vederea preluării supravegherii directe a mai multor instituții identificate recent drept semnificative ca urmare a mutării, generate de Brexit, a activităților din Regatul Unit într-o țară participantă la MUS.

Riscul de tranzacționare și evaluările activelor

Supravegherea bancară a BCE va continua dialogul de supraveghere cu instituțiile semnificative în vederea evaluării stadiului de pregătire a acestora pentru normele preconizate ale revizuirii fundamentale a portofoliului de tranzacționare. Acest dialog va urmări să asigure că băncile își pregătesc în mod adecvat sistemele în vederea conformării la noul cadru privind riscul de piață. Sunt, de asemenea, planificate o serie de misiuni la fața locului, cu un accent sporit pe aspecte legate de riscul de tranzacționare și riscul de piață. În acest context, ECS pot efectua în avans analize foarte aprofundate la bănci selectate în vederea adaptării sferei de aplicare a misiunilor la fața locului la domeniile de risc relevante.

Riscurile și prioritățile în materie de supraveghere menționate mai sus nu ar trebui considerate o listă exhaustivă. Numeroase activități care nu au fost evidențiate în mod explicit în acest document se desfășoară în mod continuu, de exemplu cele legate de implementarea IFRS 9, monitorizarea riscurilor sau evaluarea planurilor de redresare. De asemenea, la nivelul băncilor pot fi necesare activități diferite de supraveghere, adaptate la profilurile de risc specifice ale instituțiilor de credit. Cu toate acestea, prioritățile în materie de supraveghere reprezintă un instrument esențial de coordonare a măsurilor de supraveghere la nivelul băncilor într-un mod suficient de armonizat, proporțional și eficace, contribuind astfel la asigurarea unor condiții echitabile și la exercitarea unui impact mai puternic în materie de supraveghere.

© Banca Centrală Europeană, 2018

Adresa poștală 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0

Website www.bankingsupervision.europa.eu

Toate drepturile rezervate. Reproducerea informațiilor în scopuri educative și necomerciale este permisă numai cu indicarea sursei.

Pentru terminologie specifică, vă rugăm să consultați glosarul MUS.

HTML ISBN 978-92-899-3651-4, ISSN 2599-8633, doi:10.2866/457115, QB-BZ-18-001-RO-Q

  1. A se vedea Supravegherea bancară a BCE: Evaluarea riscurilor pentru anul 2019.
  2. De exemplu, analiza tematică privind modelele de afaceri și factorii determinanți ai profitabilității băncilor a fost finalizată în anul 2018.
Avertizările de integritate