Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Резюме

Надзорните приоритети определят областите, върху които ще бъде съсредоточен надзорът през 2019 г. Те се опират на оценка на основните предизвикателства пред поднадзорните банки в настоящата икономическа, регулаторна и надзорна среда.

Банковият надзор в ЕЦБ определя източниците на риск в банковия сектор в сътрудничество с националните компетентни органи въз основа на информация от съвместните надзорни екипи (СНЕ), микропруденциални и макропруденциални анализи на ЕЦБ и доклади на международни органи. Идентифицирани са следните основни двигатели на риск в банковия сектор: геополитическата несигурност, обемът на необслужваните кредити (НОК) и потенциалът за натрупване на бъдещи НОК, киберпрестъпността и пробивите в ИТ системите, възможното преразглеждане на цената на риска на финансовите пазари, средата на ниски лихвени проценти, реакциите на банките на нови и действащи нормативни актове, икономическите и фискалните условия в еврозоната, случаите на неправомерно поведение, динамиката на пазарите на недвижими имоти, предизвикателствата от структурен характер за дейността, конкуренцията от страна на небанкови институции и рисковете, свързани с климата.[1]

За да осигури ефикасното справяне на банките с тези основни проблеми, банковият надзор в ЕЦБ преразгледа и оптимизира надзорните си приоритети. Предвид описаната по-горе ситуация с рисковете единният надзорен механизъм (ЕНМ) определя следните области с висока степен на приоритет за 2019 г.:

  1. кредитен риск;
  2. управление на риска;
  3. дейности, обхващащи многобройни аспекти на риска.

Тези приоритетни области са като цяло продължение на приоритетите от 2018 г. с изключение на бизнес моделите, тъй като най-важните надзорни дейности в тази област вече са приключени.[2] Бизнес моделите ще останат под надзора на СНЕ като част от текущите им надзорни дейности, например в контекста на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО).

Във всяка от приоритетните области ще бъдат извършени редица надзорни дейности. По-долу е предоставена по-подробна информация за тях. Пълното осъществяване на тези дейности може да отнеме повече от година.

1 Кредитен риск

Последващи действия по практическите указания за НОК

Кредитният риск остава важен надзорен приоритет през 2019 г. Въпреки постигнатия напредък в намаляването на обема на необслужваните кредити в еврозоната настоящото агрегирано равнище на НОК остава високо в сравнение с международните стандарти. Банковият надзор в ЕЦБ ще продължи да работи за преодоляване на натрупаните необслужвани кредити, надграждайки извършеното до момента, като съвместно със засегнатите институции определя надзорни очаквания според особеностите на отделните банки в хармонизирана рамка. Целта е да се гарантира непрекъснат напредък в ограничаването на наследените рискове и да се постигне последователно обхващане на наличностите и потоците на НОК в средносрочен план.

Критерии за сключване на договори за кредит и качество на експозициите

Банковият надзор в ЕЦБ ще оценява качеството на критериите на банките за сключване на договори за кредит с акцент върху новите кредити. Ще се провеждат анализи на качеството на практиките на банките за кредитиране и проверки на стандартите за кредитиране, като целта е да се ограничат потенциалните рискове. Това може да доведе до специфични за отделните банки действия. Освен това ще се изследва качеството на експозициите към определени класове активи чрез нарочни проверки на място, свързани с области като търговски имоти, жилищни имоти и финансиране с ливъридж.

2 Управление на риска

В областта на управлението на риска като част от текущия надзор ще бъдат извършени редица дейности, като например оценка на управленските процедури на банките. Ще се обърне особено внимание на следните инициативи:

Целеви преглед на вътрешните модели

Целевият преглед на вътрешните модели (ЦПВМ) ще продължи и през 2019 г., като цялостната цел е да се намалят необоснованите отклонения в рисковопретеглените активи и да се потвърди адекватността на одобрените вътрешни модели на банките по Стълб І. Банковият надзор в ЕЦБ възнамерява да продължи да извършва проверки на място в рамките на ЦПВМ през цялата 2019 г., като насочи усилията си най-вече към моделите, използвани за оценка на кредитния риск при експозиции към средно големи/големи предприятия и институции и специализираното кредитиране. Банковият надзор в ЕЦБ ще проведе хоризонтални анализи на завършените проверки и ще започне да изготвя окончателен доклад за проекта. Планира се също актуализация на настоящото Ръководство на ЕЦБ за вътрешните модели.

Вътрешен анализ на адекватността на капитала и вътрешен анализ на адекватността на ликвидността

Вътрешните анализи на адекватността на капитала и на ликвидността (ВААК и ВААЛ) са основни инструменти за управление на риска за кредитните институции. Банковият надзор в ЕЦБ извършва преглед на качеството на ВААК и ВААЛ на институциите като основна част от ПНПО. След интензивен диалог с банките окончателните практически указания на ЕЦБ за ВААК и ВААЛ ще бъдат предоставени за ползване от 2019 г. насетне. Освен това ще продължи работата по подобряване на прозрачността във връзка със състава на капиталовите изисквания по Стълб II за всеки отделен риск.

ИТ риск и киберриск

Банковият надзор в ЕЦБ ще продължи да оценява ИТ рисковете и киберрисковете, пред които са изправени банките, и ще започне поредица от проверки на място по теми, свързани с този вид риск. В допълнение към това значимите институции ще продължат да съобщават на ЕЦБ за всички големи киберинциденти в рамките на процедурата на докладване на киберинциденти в ЕНМ.

Стрес тест на ликвидността

Както и през 2017 г., годишният надзорен стрес тест за 2019 г. ще се проведе с фокусиран обхват. Стрес тестът за 2019 г. ще има за цел да оцени устойчивостта на банките срещу ликвидни сътресения. Резултатите на отделните банки от стрес теста ще бъдат взети предвид в оценките по ПНПО.

3 Многобройни аспекти на риска

Планираните за 2019 г. надзорни дейности, обхващащи многобройни аспекти на риска, включват продължаващата подготовка за Брекзит и работа по оценките на активи и риска, свързан с търговията.

Подготовка за Брекзит

Тъй като се планира Обединеното кралство да напусне Европейския съюз през март 2019 г., подготвеността на банките за Брекзит остава важен приоритет за банковия надзор в ЕЦБ. Надзорните органи ще следят отблизо прилагането на плановете на банките за Брекзит, за да осигурят спазването на надзорните очаквания. Тази дейност вероятно ще бъде повлияна от изхода от политическите преговори и решението дали да има преходен период. Предвид продължаващата несигурност банковият надзор в ЕЦБ подчертава, че банките трябва да имат готовност за всички възможни варианти и следва да завършат подготвителните си дейности. В допълнение към това банковият надзор в ЕЦБ ще се подготви и да поеме прекия надзор над редица институции, определени наскоро като значими поради преместване на дейността им от Обединеното кралство в държава, участваща в ЕНМ, вследствие на Брекзит.

Риск, свързан с търговията, и оценки на активи

Банковият надзор в ЕЦБ ще продължи надзорния диалог със значимите институции, за да придобие представа за подготвеността им за очакваните правила на основния преглед на търговския портфейл. Целта на този диалог е да осигури необходимата подготовка на системите на банките за постигане на съответствие с новата рамка за пазарен риск. Планирани са и редица мисии на място с подчертан акцент върху аспектите на пазарния риск и риска, свързан с търговията. В този контекст е възможно СНЕ да извършат предварителни задълбочени проучвания в избрани банки, за да съобразят обсега на мисиите на място със съответните области на риск.

Описаните по-горе рискове и надзорните приоритети не бива да се разглеждат като изчерпателен списък. Текущо се извършват редица дейности, които не са откроени в този документ, например във връзка с въвеждането на МСФО 9, наблюдението на риска и оценката на плановете за възстановяване. Освен това на равнище отделна банка може да бъдат необходими различни надзорни дейности, съобразени със специфичния рисков профил на кредитната институция. Въпреки това надзорните приоритети са важен инструмент за координиране на надзорните действия за всички банки по подходящо хармонизиран, пропорционален и ефикасен начин, допринасящ за създаването на условия за равнопоставеност и за по-силен надзорен ефект.

© Европейска централна банка, 2018 г.

Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон +49 69 1344 0

Уебсайт www.bankingsupervision.europa.eu

Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на източника.

За специфичната терминология можете да използвате речника на ЕНМ.

HTML ISBN 978-92-899-3659-0, ISSN 2599-8625, doi:10.2866/340214, QB-BZ-18-001-BG-Q

  1. Вж. Банковият надзор в ЕЦБ: Оценка на рисковете за 2019 г.
  2. Например тематичният преглед на бизнес моделите и двигателите на доходността на банките беше завършен през 2018 г.
Подайте сигнал