Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Sammanfattning

I tillsynsprioriteringarna fastslås fokusområden för tillsynen under 2019. De bygger på en bedömning av de viktigaste utmaningarna som banker under tillsyn i nuläget ställs inför inom ekonomi, lagstiftning och tillsyn.

ECB:s banktillsyn har, tillsammans med de nationella behöriga myndigheterna, identifierat orsaker till risker för banksektorn. Arbetet har baserats på information från de gemensamma tillsynsgrupperna, ECB:s makro- och mikrotillsynsanalyser samt rapporter från internationella organ. De viktigaste riskfaktorer som fastställts för banksektorn är: geopolitiska osäkerheter, höga nivåer av befintliga nödlidande lån (NPL) och möjligheten att nya sådana lån byggs upp, cyberkriminalitet och IT-störningar, eventuell priskorrigering på finansmarknaderna, de låga räntenivåerna, bankernas reaktion på nya och befintliga föreskrifter, ekonomiska och finanspolitiska villkor i euroområdet, brott mot uppföranderegler, utveckling på fastighetsmarknaderna, strukturella utmaningar mot verksamheten, konkurrens från andra institut än banker samt klimatrelaterade risker. [1]

För att säkerställa att banker effektivt ska kunna ta itu med dessa viktiga utmaningar har ECB:s banktillsyn reviderat och rationaliserat sina tillsynsprioriteringar. I ljuset av den ovan beskrivna risksituationen har den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) fastställt följande prioriterade områden för 2019:

  1. kreditrisk
  2. riskhantering
  3. aktiviteter med flerdimensionella risker

Dessa prioriterade områden är i stort en fortsättning från 2018, med undantag för affärsmodeller då omfattande tillsynsaktiviteter inom detta område nu har slutförts.[2] Affärsmodeller kommer fortsatt att stå under tillsyn som del av de gemensamma tillsynsgruppernas dagliga tillsyn, t.ex. inom ramen för den gemensamma översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

För varje prioriterat område kommer ett antal tillsynsaktiviteter att genomföras. Mer information ges nedan. Det fullständiga genomförandet av dessa olika aktiviteter kan löpa över mer än ett år.

1 Kreditrisk

Uppföljning av vägledningen om nödlidande lån (NPL)

Kreditrisk förblir en viktig tillsynsprioritet under 2019. Trots de framsteg som har gjorts med att minska stocken av NPL i euroområdet är nivåerna på nödlidande lån fortfarande alldeles för höga jämfört med internationella standarder. ECB:s banktillsyn kommer att fortsätta att bearbeta stocken av NPL utifrån det arbete som redan har gjorts och i samband med detta aktivt samarbeta med de drabbade bankerna i syfte att definiera bankspecifika tillsynsförväntningar inom ett harmoniserat ramverk. Målet är att säkerställa fortsatta framsteg i minskningen av ackumulerade risker och att uppnå konsistent täckning för NPL-stock och NPL-flöde på medellång sikt.

Kriterier för emissionsgarantier och exponeringarnas kvalitet

ECB:s banktillsyn kommer att bedöma kvaliteten på bankers kriterier för emissionsgarantier med fokus på ny utlåning. Kvaliteten på bankers kreditgivning kommer att granskas och standarder för utlåning kommer att undersökas i syfte att mildra potentiella risker. Detta arbete kan resultera i bankspecifika åtgärder. Vidare kommer kvaliteten på exponeringar i specifika tillgångsklasser att undersökas genom särskilda inspektioner på plats avseende områden som kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter och lånefinansiering.

2 Riskhantering

När det gäller riskhantering kommer många olika aktiviteter, inbegripet bedömning av bankers styrelseformer, att utföras som del av den dagliga tillsynen. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas följande initiativ:

Riktad granskning av interna modeller (TRIM)

TRIM-projektet kommer att fortsätta under 2019 med det övergripande målet att minska oönskade variationer i bedömningen av riskvägda tillgångar och bekräfta lämpligheten av bankers antagna interna modeller för pelare 1. Under 2019 ämnar ECB:s banktillsyn fortsätta sina TRIM-inspektioner på plats. Fokus kommer främst att läggas på de modeller som används för att bedöma kreditrisken för exponeringar mot medelstora eller stora företag och institut samt specialutlåning. ECB:s banktillsyn kommer att genomföra horisontella analyser av slutförda inspektioner och börja förbereda en slutlig projektrapport. Planer finns också på att uppdatera ECB:s vägledning för interna modeller.

IKU och ILU

Den interna kapitalutvärderingen (IKU) och den interna likviditetsutvärderingen (ILU) är de viktigaste instrumenten som kreditinstituten använder för att hantera risker. ECB:s banktillsyn granskar institutens IKU och ILU som en väsentlig del av ÖUP. Efter en intensiv dialog med bankerna kommer ECB:s slutgiltiga IKU- och ILU-vägledningar att finnas tillgängliga för användning fr.o.m. 2019. Arbete kommer också att fortsätta för att förbättra transparensen kring risk för risk-sammansättningen i pelare 2-kapitalkrav.

IT- och cyberrisk

ECB:s banktillsyn kommer att fortsätta att bedöma vilka IT- och cyberrisker som bankerna står inför och lansera inspektioner på plats för att titta på IT-relaterade frågor. Därutöver kommer betydande institut att fortsätta att rapportera betydande cyberincidenter till ECB inom ramen för SSM-rapportering av cyberincidenter.

Likviditetsstresstest

Precis som 2017 kommer de årliga stresstesten 2019 att fokusera på ett område. År 2019 bedöms bankernas motståndskraft mot likviditetschocker. Resultaten av individuella bankers stresstest kommer att utgöra underlag för ÖUP-bedömningar.

3 Flerdimensionella risker

Tillsynsaktiviteter som planeras för 2019 för att behandla flerdimensionella risker inbegriper de pågående förberedelserna inför Brexit och arbete avseende handelsrisk och värdering av tillgångar.

Förberedelser inför Brexit

Med Storbritanniens planerade EU-utträde i mars 2019 är bankernas beredskap inför Brexit en fråga av hög prioritet för ECB:s banktillsyn. Tillsynsmyndigheter kommer noga att följa upp hur bankerna genomför sina Brexitplaner för att säkerställa att tillsynsförväntningarna uppfylls. Detta arbete torde påverkas av utfallet av de politiska förhandlingarna och beslutet om övergångsperiod i förekommande fall. Mot bakgrund av den osäkerhet som fortfarande råder har ECB:s banktillsyn betonat att bankerna bör vara redo för alla eventualiteter och slutföra sina förberedelser. Därutöver kommer ECB:s banktillsyn att göra ytterligare förberedelser för att ta över den direkta tillsynen av ett antal institut som identifierats som nya betydande institut beroende på omlokalisering av aktivitet från Storbritannien till ett SSM-land p.g.a. Brexit.

Handelsrisk och värdering av tillgångar

ECB:s banktillsyn kommer att fortsätta sin tillsynsdialog med betydande institut för att fastställa hur långt deras förberedelsearbete har framskridit inför den planerade grundliga genomgången av handelslagret (FRTB – Fundamental Review of the Trading Book). Denna dialog syftar till att säkerställa att bankerna förbereder sina system på lämpligt sätt för att uppfylla det nya ramverket för marknadsrisk. Man planerar även uppdrag på plats med förstärkt fokus på aspekter av handels- och marknadsrisk. På det här området kan de gemensamma tillsynsgrupperna göra djupdykningar i de utvalda bankerna för att skräddarsy omfattningen av uppdrag på plats och inrikta sig på relevanta riskområden.

Den ovan beskrivna översikten över risker och tillsynsprioriteringar ska inte ses som en uttömmande lista. Andra aktiviteter som inte explicit beskrivs i detta dokument genomförs löpande, till exempel implementering av IFRS 9, riskövervakning eller bedömning av återhämtningsplaner. Andra tillsynsaktiviteter kan också komma att krävas på enskild banknivå, speciellt anpassade till kreditinstitutens specifika riskprofiler. Tillsynsprioriteringarna är dock ett viktigt verktyg för att samordna tillsynen över olika banker och se till att den är harmoniserad, proportionerlig och effektiv. På så vis skapas lika spelregler och tillsynen blir mer verkningsfull.

© Europeiska centralbanken, 2018

Postadress 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0

Webbplats www.bankingsupervision.europa.eu

Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.

För specifik terminologi hänvisas till SSM glossary.

HTML ISBN 978-92-899-3658-3, ISSN 2599-8528, doi: 10.2866/029626, QB-BZ-18-001-SV-Q

  1. Se ECB:s banktillsyn: Riskbedömning för 2019.
  2. Som exempel kan nämnas att den tematiska granskningen av bankers affärsmodeller och lönsamhetsfaktorer avslutades 2018.
Visselblåsning