Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Sommarju

Il-prijoritajiet superviżorji jistabbilixxu l-oqsma għall-attenzjoni superviżorja fl-2019. Huma jibnu fuq valutazzjoni tal-isfidi ewlenin li jiffaċċjaw il-banek taħt superviżjoni fl-ambjent ekonomiku, regolatorju u superviżorju attwali.

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE identifikat sorsi ta’ riskju għas-settur bankarju bil-kooperazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, li jserrħu fuq tagħrif mit-Timijiet Superviżorji Konġunti (JST), l-analiżijiet makroprudenzjali u mikroprudenzjali tal-BĊE kif ukoll ir-rapporti ta’ korpi internazzjonali. Il-muturi ewlenin tar-riskji tas-settur bankarju identifikati huma: l-inċertezzi ġeopolitiċi, l-istokk ta' self inadempjenti (NPLs) u potenzjal għal akkumulazzjoni ta' NPLs futuri, il-kriminalità ċibernetika u t-tfixkil tal-IT, ir-riklassifikazzjoni potenzjali tal-prezzijiet fis-swieq finanzjarji, ambjent ta' rati baxxi tal-imgħax, ir-reazzjoni tal-banek għal regolamenti ġodda u eżistenti, kundizzjonijiet ekonomiċi u fiskali taż-żona tal-euro, każijiet ta' kondotta ħażina, żviluppi fi swieq immobiljari, sfidi kummerċjali strutturali, kompetizzjoni mhux bankarja u riskji relatati mal-klima. [1]

Biex jiġi żgurat li l-banek jindirizzaw dawn l-isfidi ewlenin b'mod effettiv, is-superviżjoni bankarja tal-BĊE rrevediet u għamlet iktar effiċjenti l-prijoritajiet superviżorji tagħha. Fid-dawl tas-sitwazzjoni ta' riskju deskritta hawn fuq, il-Mekkaniżmu ta' Sorveljanza Uniku (MSU) stabbilixxa dawn l-oqsma prijoritarji ta' livell għoli għall-2019:

  1. Ir-riskju tal-kreditu;
  2. il-ġestjoni tar-riskju;
  3. l-attivitajiet li jinvolvu dimensjonijiet multipli ta' riskju.

Dawn l-oqsma ta' prijorità fil-biċċa l-kbira tagħhom għadhom għaddejjin mill-2018, bl-eċċezzjoni tal-mudelli tan-negozju minħabba li l-attivitajiet superviżorji ewlenin f'dan il-qasam issa ġew iffinalizzati.[2] Mudelli tan-negozju se jkomplu jiġu sorveljati bħala parti mis-superviżjoni ta' kuljum tal-JSTs, pereżempju fil-kuntest tal-Proċess ta' Analiżi u Evalwazzjoni Superviżorja (SREP).

Għal kull waħda mill-oqsma ta' prijorità, se jitwettqu għadd ta' attivitajiet superviżorji; aktar dettall fuq dawn l-attivitajiet huwa pprovdut hawn taħt. L-implimentazzjoni sħiħa ta' dawn id-diversi attivitajiet tista' ddum għal iktar minn sena.

1 Riskju tal-kreditu

Aġġornament għall-gwida NPL

Ir-riskju tal-kreditu jibqa’ prijorità superviżorja importanti fl-2019. Minkejja l-progress li sar fit-tnaqqis tal-istokk tal-NPLs fiż-żona tal-euro, il-livell aggregat attwali tal-NPLs jibqa' għoli meta mqabbel mal-istandards internazzjonali. Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tkompli tindirizza l-istokk tal-NPLs u se tibni fuq il-ħidma li diġà saret billi impenjat ruħha ma' istituzzjonijiet affettwati biex tiddefinixxi l-aspettattivi superviżorji speċifiċi għall-banek f'qafas armonizzat. L-għan huwa li jiġi żgurat progress kontinwu biex jitnaqqsu r-riskji eżistenti u tinkiseb kopertura konsistenti tal-istokk u l-fluss ta' NPLs fuq żmien medju.

Kriterji ta' sottoskrizzjoni ta' kreditu u kwalità ta' espożizzjoni

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tevalwa l-kwalità tal-kriterji ta' sottoskrizzjoni tal-banek b'enfasi fuq self ġdid. Ser tiġi eżaminata l-kwalità tal-prattiki ta' self tal-banek u l-istandards ta' self ser jiġu skrutinizzati bil-għan li jittaffew ir-riskji potenzjali. Dan ix-xogħol jista' jirriżulta f'azzjonijiet speċifiċi għall-banek. Barra minn hekk, il-kwalità ta' skoperturi speċifiċi tal-klassi tal-assi se tiġi eżaminata permezz ta' spezzjonijiet dedikati fuq il-post relatati ma' oqsma bħal proprjetà immobbli kummerċjali, proprjetà immobbli residenzjali u finanzjament ta' leverage.

2 Ġestjoni tar-riskju

Fil-qasam tal-ġestjoni tar-riskju, se jitwettqu bosta attivitajiet, bħall-evalwazzjoni tal-proċeduri ta' governanza tal-banek bħala parti mis-superviżjoni ta' kuljum. Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-inizjattivi li ġejjin.

Analiżi speċifika ta' mudelli interni

L-analiżi speċifika tal-mudelli interni (TRIM) se tkompli fl-2019 bl-għan ġenerali li titnaqqas il-varjabilità mhux ġustifikata ta' assi ppeżati skont ir-riskju u tikkonferma l-adegwatezza tal-mudelli interni tal-Pilastru I approvati mill-banek. Matul l-2019, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE bi ħsiebha tkompli l-investigazzjonijiet tagħha fuq il-post TRIM u tiffoka prinċipalment fuq il-mudelli użati biex jiġi evalwat ir-riskju tal-kreditu għal skoperturi għal korporazzjonijiet u istituzzjonijiet ta' daqs medju/kbar u self speċjalizzat. Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se twettaq analiżijiet orizzontali dwar l-investigazzjonijiet finalizzati u tibda tipprepara rapport ta' proġett finali. Għandha ppjanat ukoll li taġġorna l-gwida BĊE eżistenti għall-mudelli interni.

ICAAP u ILAAP

Il-proċessi interni ta' valutazzjoni tal-kapital u l-adegwatezza tal-likwidità (ICAAPs u ILAAPs) huma strumenti ewlenin ta' ġestjoni tar-riskju għall-istituzzjonijiet ta' kreditu. Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tirrevedi l-kwalità tal-ICAAPs u l-ILAAPs tal-istituzzjonijiet bħala parti fundamentali tas-SREP. Wara djalogu intensiv mal-banek, il-gwidi tal-BĊE finalizzati fuq l-ICAAP/ILAAP se jkunu disponibbli għall-użu mill-2019 'il quddiem. Se jitkompla wkoll ix-xogħol fuq it-titjib tat-trasparenza tal-kompożizzjoni ta’ kull riskju b'riskju tar-rekwiżiti kapitali tal-Pilastru II.

IT u riskju ċibernetiku

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tkompli tevalwa r-riskji tal-IT u r-riskji ċibernetiċi li jiffaċċjaw il-banek u se tniedi għadd ta' spezzjonijiet fuq il-post dwar suġġetti relatati mar-riskji tal-IT. Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet sinifikanti se jkomplu jirrappurtaw kwalunkwe inċident ċibernetiku sinifikanti lill-BĊE taħt il-proċess ta' rappurtar ta' inċidenti ċibernetiċi MSU.

Test tal-istress tal-likwidità

Bħal fl-2017, fl-2019 it-test superviżorju annwali tal-istress se jitmexxa b'ambitu ffukat. It-test tal-istress tal-2019 se jfittex li jevalwa r-reżistenza tal-banek għall-iskossi tal-likwidità. Ir-riżultati tat-test tal-istress tal-banek individwali għandhom jinfurmaw l-evalwazzjonijiet tas-SREP.

3 Dimensjonijiet multipli tar-riskju

L-attivitajiet ta' superviżjoni ppjanati għall-2019 biex jindirizzaw dimensjonijiet multipli tar-riskju jinkludu t-tħejjijiet li għaddejjin għal Brexit u x-xogħol relatat mar-riskju tal-kummerċ u l-valutazzjonijiet tal-assi.

Tħejjijiet għall-Brexit

Bit-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea skedat għal Marzu 2019, il-preparazzjoni tal-banek għal Brexit tibqa' prijorità għolja għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE. Is-superviżuri se jissorveljaw mill-qrib l-implimentazzjoni tal-pjani tal-banek għall-Brexit biex jiżguraw li jikkonformaw mal-aspettattivi superviżorji. Dan ix-xogħol x'aktarx ikun affettwat mir-riżultat tan-negozjati politiċi u d-deċiżjoni dwar jekk ikunx hemm perijodu ta' tranżizzjoni. Minħabba l-inċertezzi persistenti, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE enfasizzat li l-banek għandhom ikunu lesti għall-kontinġenzi kollha u għandhom jiffinalizzaw it-tħejjijiet tagħhom. Barra minn hekk, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tkompli tipprepara biex tieħu f'idejha s-superviżjoni diretta ta' għadd ta' istituzzjonijiet li għadhom kif ġew identifikati bħala sinifikanti minħabba r-rilokazzjoni tal-attivitajiet mir-Renju Unit lejn pajjiż MSU minħabba l-Brexit,.

Riskji kummerċjali u valutazzjonijiet tal-assi

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tkompli d-djalogu superviżorju tagħha ma' istituzzjonijiet sinifikanti biex tkejjel l-istat ta' tħejjija tagħhom għall-Analiżi Fundamentali prevista tar-regoli tal-Ktieb tal-Kummerċ. Dan id-djalogu għandu jfittex li jiżgura li l-banek jippreparaw is-sistemi tagħhom b'mod xieraq biex jikkonformaw mal-qafas tar-riskju tas-suq il-ġdid. Huma ppjanati wkoll għadd ta’ missjonijiet fuq il-post b'enfasi msaħħa fuq il-kummerċ u l-aspetti tar-riskju tas-suq. F'dan il-kuntest, il-JSTs jistgħu bil-quddiem imexxu akkwiżizzjonijiet profondi f'banek magħżula biex jitfassal l-ambitu tal-missjonijiet fuq il-post għal żoni ta' riskju rilevanti.

Id-deskrizzjoni fil-qosor ta' hawn fuq dwar ir-riskji, kif ukoll il-prijoritajiet superviżorji, m'għandhomx jitqiesu bħala lista eżawrjenti. Diversi attivitajiet mhux espliċitament enfasizzati f'dan id-dokument qed jitwettqu fuq bażi kontinwa, bħalma huma dawk relatati mal-implimentazzjoni tal-IFRS 9, il-monitoraġġ tar-riskju jew il-valutazzjonijiet tal-pjani ta' rkupru. Barra minn hekk, attivitajiet ta' sorveljanza differenti, imfassla għal profili tar-riskju speċifiċi tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, jistgħu jkunu meħtieġa fil-livell bankarju. Minkejja dan, il-prijoritajiet superviżorji huma għodda essenzjali għall-koordinazzjoni ta' azzjonijiet superviżorji fi ħdan il-banek b'mod xieraq armonizzat, proporzjonat u effettiv, biex b'hekk ikun hemm kundizzjonijiet ekwi u impatt superviżorju iktar qawwi.

© Bank Ċentrali Ewropew, 2018

Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefon +49 69 1344 0

Sit elettroniku www.bankingsupervision.europa.eu

Id-drittijiet kollha miżmumin. Ir-riproduzzjoni għal għanijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Għat-terminoloġija speċifka, jekk jogħġbok irriferi għall-glossarju -MSU.

HTML ISBN 978-92-899-3670-5, ISSN 2599-8617, doi:10.2866/86830, QB-BZ-18-001-MT-Q

  1. Ara Superviżjoni Bankarja tal-BĊE: Valutazzjoni tar-Riskji 2019.
  2. Eż. ir-reviżjoni tematika dwar il-mudelli tan-negozju tal-banek u l-muturi tal-profittabilità ġiet iffinalizzata fl-2018.
Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)