Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Shrnutí

Priority v oblasti dohledu určují oblasti, na které se bankovní dohled zaměří v roce 2019. Vycházejí z posouzení klíčových výzev, kterým dohlížené banky v současnosti čelí v oblasti hospodářství, regulace a dohledu.

Bankovní dohled ECB určil zdroje rizik pro bankovní sektor ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány na základě vstupních údajů od společných týmů dohledu, mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních analýz vypracovaných ECB a zpráv mezinárodních subjektů. Klíčové faktory zjištěných rizik v bankovním sektoru jsou: geopolitická nejistota, úvěry se selháním (NPL) a potenciál jejich kumulace v budoucnu, kybernetický zločin a narušení informačních technologií, potenciální přecenění rizik na finančních trzích, prostředí nízkých úrokových sazeb, reakce bank na novou a stávající regulaci, hospodářské a fiskální podmínky v eurozóně, správa a řízení, vývoj na trzích nemovitostí, strukturální ekonomické výzvy, konkurence ze strany nebankovních subjektů a rizika související se změnami klimatu. [1]

Aby banky mohly tyto klíčové výzvy účinně řešit, bankovní dohled ECB přehodnotil a zjednodušil své priority dohledu. Ve světle výše popsaného stavu rizik nastavil jednotný mechanismus dohledu (SSM) pro rok 2019 tyto oblasti s vysokou prioritou:

  1. úvěrové riziko,
  2. řízení rizik,
  3. činnosti zahrnující více rizikových faktorů.

Tyto prioritní oblasti z velké míry pokračují z roku 2018 s výjimkou obchodních modelů, neboť hlavní činnosti dohledu v této oblasti byly nyní dokončeny.[2] Obchodní modely budou nadále podléhat dohledu jako součást běžného dohledu společných týmů dohledu – např. v kontextu procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP).

Pro každou z prioritních oblastí bude provedena řada dohledových činností; podrobnější informace o těchto činnostech jsou uvedeny níže. Dokončení těchto různých činností může probíhat více než rok.

1 Úvěrové riziko

Návaznost na pokyny ohledně úvěrů se selháním

V roce 2019 zůstává úvěrové riziko jednou z významných priorit v oblasti dohledu. I přes pokrok dosažený při snižování objemu úvěrů se selháním v eurozóně zůstává v porovnání s mezinárodními standardy jejich celková úroveň zvýšená. Bankovní dohled ECB se bude úvěry se selháním nadále zabývat a bude vycházet z práce již vykonané prostřednictvím interakce s dotčenými institucemi a definovat očekávání dohledu specifická pro jednotlivé banky uvnitř harmonizovaného rámce. Cílem je zajistit další pokrok směrem ke snížení rizik z dřívější doby a dosáhnout ve střednědobém výhledu konzistentního pokrytí objemu a toku úvěrů se selháním.

Kritéria upisování úvěrů a kvalita expozic

Bankovní dohled ECB posoudí kvalitu kritérií bank pro upisování úvěrů se zaměřením na nové úvěry. Dohled prověří kvalitu úvěrových postupů bank a bude analyzovat úvěrové standardy s cílem zmírnit potenciální rizika. Tato činnost může vést k přijetí opatření specifických pro jednotlivé banky. Dále budou pomocí speciálních kontrol na místě prověřeny konkrétní expozice tříd aktiv, které se týkají např. komerčních nemovitostí, rezidenčních nemovitostí a pákového financování.

2 Řízení rizik

V oblasti řízení rizik proběhne v rámci běžného dohledu řada činnosti, jako je hodnocení postupů bank v oblasti správy a řízení. Zvláštní pozornost bude věnována následujícím iniciativám.

Cílený přezkum interních modelů

Cílený přezkum cílených modelů (TRIM) bude pokračovat i roce 2019 se souhrnným cílem snížit nežádoucí variabilitu rizikově vážených aktiv a potvrdit přiměřenost schválených interních modelů bank podle 1. pilíře. Během roku 2019 hodlá bankovní dohled ECB pokračovat v kontrolách na místě v rámci TRIM, se zaměřením především na modely použité k hodnocení úvěrových rizik u expozic vůči středním a velkým podnikům a institucím a u specializovaného úvěrování. Bankovní dohled ECB bude provádět horizontální analýzy dokončených šetření a zahájí přípravu závěrečné zprávy. Dále hodlá aktualizovat stávající Obecné pokyny ECB k interním modelům.

ICAAP a ILAAP

Interní postupy pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a interní postupy pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP) jsou zásadní nástroje úvěrových institucí pro řízení rizik. Bankovní dohled ECB posuzuje kvalitu ICAAP a ILAAP institucí jako jednu z hlavních součástí SREP. V návaznosti na intenzivní dialog s bankami budou od roku 2019 k dispozici dokončené obecné pokyny ECB pro ICAAP/ILAAP. Bude také pokračovat práce na zlepšení transparentnosti, pokud jde o složení požadavků podle Pilíře II na základě jednotlivých rizik.

Rizika v oblasti informačních technologií a kybernetická rizika

Bankovní dohled ECB bude nadále vyhodnocovat rizika v oblasti informačních technologií a kybernetická rizika, kterým banky čelí, a zahájí řadu kontrol na místě, které budou souviset s tématy v oblasti IT. Dále budou významné instituce nadále hlásit ECB veškeré důležité kybernetické události podle postupu SSM pro hlášení kybernetických událostí.

Zátěžový test likvidity

Stejně jako v roce 2017 proběhne v roce 2019 zátěžový test likvidity s cíleným zaměřením. V roce 2019 bude zátěžový test prověřovat odolnost bank vůči likviditním šokům. Výsledky zátěžových testů jednotlivých bank budou použity v hodnocení SREP.

3 Více rizikových faktorů

K dohledové činnosti plánované na rok 2019, která je zaměřená na více rizikových faktorů, patří probíhající přípravy na brexit a činnost související s obchodními riziky a oceněním aktiv.

Přípravy na brexit

S odchodem Spojeného království z Evropské unie naplánovaným na březen 2019 zůstává připravenost bank jednou z hlavních priorit bankovního dohledu ECB. Pracovníci dohledu budou pozorně sledovat provádění plánů bank týkajících se brexitu s cílem zajistit splnění očekávání dohledu. Je pravděpodobné, že na tuto činnost bude mít vliv výsledek politických jednání a rozhodnutí, zda nastane přechodné období. Vzhledem k přetrvávající nejistotě zdůrazňuje bankovní dohled ECB, že by banky měly být připraveny na všechny možné eventuality a své přípravy dokončit. Dále bude bankovní dohled ECB postupovat v přípravách na převzetí přímého dohledu nad řadou institucí, které byly nově určeny jako významné v důsledku brexitem vyvolaného přemístění činností ze Spojeného království do některé ze zemí spadajících pod SSM.

Obchodní riziko a ocenění aktiv

Bankovní dohled ECB bude pokračovat v dohledovém dialogu s významnými institucemi, aby posoudil jejich připravenost na očekávaná pravidla základního přezkumu obchodního portfolia. Cílem tohoto dialogu je zajistit, aby banky odpovídajícím způsobem připravily své systémy s cílem splnit nový rámec tržního rizika. Rovněž se počítá s řadou přezkumů na místě s výrazným zaměřením na aspekty tržního rizika. V této souvislosti mohou společné týmy dohledu provádět přímé hloubkové kontroly ve vybraných bankách s cílem upravit rozsah přezkumů na místě podle příslušných rizikových oblastí.

Výše uvedený přehled rizik a priorit v oblasti dohledu nelze chápat jako taxativní. Průběžné je vykonávána řada činností, které nejsou v tomto dokumentu výslovně uvedeny, např. činnosti související s prováděním IFRS 9, sledováním rizik nebo s hodnocením ozdravných plánů. Dále mohou být nutné další činnosti dohledu na úrovní bank upravené podle konkrétních rizikových profilů úvěrových institucí. Priority dohledu jsou nicméně nezbytným nástrojem pro vhodně harmonizovanou, přiměřenou a účinnou koordinaci opatření dohledu ve všech bankách, a přispívají tak k rovnému zacházení a většímu dopadu dohledu.

© Evropská centrální banka, 2018

Poštovní adresa 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0

Internetové stránky www.bankingsupervision.europa.eu

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce pro vzdělávací a nekomerční účely je povolena za předpokladu, že je uveden zdroj.

Specifická terminologie viz glosář SSM.

HTML ISBN 978-92-899-3652-1, ISSN 2599-8536, doi:10.2866/161520, QB-BZ-18-001-CS-Q

  1. Viz Bankovní dohled ECB: hodnocení rizik na rok 2019
  2. V roce 2018 byl dokončen např. tematický přezkum obchodních modelů bank a faktorů ziskovosti.
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)