Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Santrauka

Šiame priežiūros prioritetų apraše išdėstyta, kokiose srityse priežiūra bus sutelkta 2019 m. Prioritetai nustatyti įvertinus pagrindinius uždavinius, kuriuos prižiūrimiems bankams tenka spręsti dabartinėje ekonominėje, reguliavimo ir priežiūros aplinkoje.

Remdamasi jungtinių priežiūros grupių (JPG) suteikta informacija, ECB mikroprudencinėmis ir makroprudencinėmis analizėmis, taip pat tarptautinių subjektų ataskaitomis ir bendradarbiaudama su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, ECB Bankų priežiūra nustatė šiuos bankų sektoriuje kylančios rizikos veiksnius: geopolitinį neapibrėžtumą, neveiksnių paskolų (NP) portfelius ir tai, kad ateityje gali atsirasti naujų NP, kibernetinius nusikaltimus ir IT triktis, galimą rizikos perkainojimą finansų rinkose, mažas palūkanų normas, bankų reakciją į naujus ir esamus teisės aktų reikalavimus, euro zonos ekonomines ir fiskalines sąlygas, nusižengimus, pokyčius nekilnojamojo turto rinkose, verslo sektoriaus patiriamus struktūrinius sunkumus, ne bankų konkurenciją ir su klimato kaita susijusią riziką[1].

Siekdama užtikrinti, kad bankai veiksmingai spręstų šiuos pagrindinius uždavinius, ECB Bankų priežiūra peržiūrėjo ir pakoregavo priežiūros prioritetus. Atsižvelgiant į pirmiau paminėtus rizikos veiksnius, Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) 2019 m. daugiausia dėmesio bus skiriama šioms prioritetinėms sritims:

  1. kredito rizikai,
  2. rizikos valdymui,
  3. su įvairiais rizikos aspektais susijusiai veiklai.

Prioritetinės sritys iš esmės yra tos pačios kaip 2018 m., išskyrus verslo modelių sritį, nes pagrindinė priežiūros veikla šioje srityje jau baigta[2]. Verslo modeliai ir toliau bus prižiūrimi – juos prižiūrės JPG, vykdydamos kasdienę priežiūrą, pavyzdžiui, per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

Kiekvienoje prioritetinėje srityje bus vykdoma įvairi priežiūros veikla. Kiekviena veikla išsamiau aprašyta toliau. Visai šiai veiklai užbaigti gali prireikti daugiau negu vienų metų.

1 Kredito rizika

Tolesni veiksmai paskelbus rekomendacinį dokumentą apie neveiksnias paskolas

Kredito rizika bus svarbus priežiūros prioritetas ir 2019 m. Nepaisant euro zonoje padarytos pažangos mažinant neveiksnių paskolų (NP) portfelius, dabartinis bendras NP lygis, palyginti su tarptautiniais standartais, tebėra padidėjęs. ECB Bankų priežiūra ir toliau spręs NP portfelių klausimą ir, remdamasi jau atliktu darbu, dirbs su didelius NP portfelius turinčiomis įstaigomis, kad priežiūriniai lūkesčiai būtų apibrėžti kiekvienam bankui atskirai pagal suderintą sistemą. Taip siekiama užtikrinti, kad su seniau sukauptomis NP susijusi rizika būtų nuosekliai mažinama, ir vidutinės trukmės laikotarpiu pasiekti, kad ir senos, ir naujos NP būtų dengiamos vienodai.

Paskolų išdavimo kriterijų ir pozicijų kokybė

ECB Bankų priežiūra įvertins bankų taikomų paskolų išdavimo kriterijų kokybę, daugiausia dėmesio skirdama naujoms paskoloms. Siekiant sumažinti galimą riziką bus analizuojama bankų skolinimo praktika ir nagrinėjami skolinimo standartai. Atlikus šį darbą, gali būti imtasi konkretiems bankams skirtų veiksmų. Bus atliekami ir specialūs patikrinimai vietoje (pavyzdžiui, komercinės paskirties nekilnojamojo turto, gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto ir finansavimo skolintomis lėšomis srityse), per kuriuos bus nagrinėjama konkrečių turto klasių pozicijų kokybė.

2 Rizikos valdymas

Rizikos valdymo srityje bus vykdoma įvairi kasdienės priežiūros veikla, pavyzdžiui, bus vertinamos bankų vidaus valdymo procedūros. Ypatingas dėmesys bus skiriamas toliau aptartoms iniciatyvoms.

Tikslinė vidaus modelių peržiūra

2019 m. bus toliau vykdoma tikslinė vidaus modelių peržiūra. Pagrindinis jos tikslas – sumažinti nepagrįstus pagal riziką įvertinto turto apskaičiavimo skirtumus ir patvirtinti bankų pasirinktų I ramsčio vidaus modelių tinkamumą. 2019 m. ECB Bankų priežiūra ketina tęsti su tiksline vidaus modelių peržiūra susijusius patikrinimus vietoje, o daugiausia dėmesio numato skirti modeliams, naudojamiems su vidutinio dydžio ir (arba) didelėmis įmonėmis ir įstaigomis susijusių pozicijų kredito rizikai vertinti. ECB Bankų priežiūra atliks horizontaliąją užbaigtų patikrinimų analizę ir pradės rengti galutinę projekto ataskaitą. ECB Bankų priežiūra taip pat ketina atnaujinti dabartinį ECB vadovą dėl vidaus modelių.

Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesas

Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas (angl. Internal capital adequacy assessment process, ICAAP) ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesas (angl. Internal liquidity adequacy assessment process, ILAAP) yra kredito įstaigų pagrindinės rizikos valdymo priemonės. ECB Bankų priežiūra peržiūri įstaigų ICAAP ir ILAAP kokybę. Tokios peržiūros yra viena iš svarbiausių SREP dalių. ECB parengtais ICAAP ir ILAAP vadovais bus galima naudotis nuo 2019 m., pasibaigus intensyviam dialogui su bankais. Taip pat bus siekiama didinti aiškumą, kaip II ramsčio kapitalo reikalavimai priklauso nuo rizikos rūšies.

IT ir kibernetinė rizika

ECB Bankų priežiūra toliau vertins bankų patiriamą IT ir kibernetinę riziką ir vykdys įvairių su IT rizika susijusių sričių patikrinimus vietoje. Svarbios įstaigos, laikydamosi BPM taikomos informavimo apie kibernetinius incidentus tvarkos, ir toliau informuos ECB apie reikšmingus kibernetinius incidentus.

Likvidumo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Kaip ir 2017 m., 2019 m. metinis priežiūrinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis bus vykdomas konkrečioje srityje. 2019 m. vykdant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis bus siekiama įvertinti bankų atsparumą likvidumo krizėms. Atskirų bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais bus remiamasi atliekant SREP vertinimus.

3 Įvairūs rizikos aspektai

2019 m. planuojama įvairių rizikos aspektų priežiūros veikla apima tolesnį pasirengimą „Brexit’ui“ ir darbą, susijusį su prekybos rizikos ir turto vertinimais.

Pasirengimas „Brexit’ui“

Kadangi pagal planą Jungtinė Karalystė turėtų pasitraukti iš Europos Sąjungos 2019 m. kovo mėn., bankų pasirengimas „Brexit’ui“ tebėra svarbus ECB Bankų priežiūros prioritetas. Siekdami užtikrinti, kad bankai atitiktų priežiūrinius lūkesčius, priežiūros ekspertai atidžiai stebės, kaip bankai įgyvendina pasirengimo „Brexit’ui“ planus. Tam įtakos greičiausiai turės politinių derybų rezultatai ir sprendimas dėl to, ar bus nustatytas pereinamasis laikotarpis. Atsižvelgdama į tebesitęsiantį neapibrėžtumą, ECB Bankų priežiūra pabrėžė, kad bankai turėtų būti pasirengę visiems nenumatytiems atvejams ir užbaigti savo pasirengimo darbus. Be to, ECB Bankų priežiūra toliau ruošis perimti naujai svarbiomis pripažintų įstaigų (dėl „Brexit’o“ jų veiklą perkėlus iš Jungtinės Karalystės į kurią nors BPM dalyvaujančią šalį) tiesioginę priežiūrą.

Prekybos rizikos ir turto vertinimai

ECB Bankų priežiūra tęs savo priežiūrinį dialogą su svarbiomis įstaigomis, kad galėtų įvertinti, kaip jos yra pasirengusios numatytai esminei prekybos knygų peržiūrai (EPKP). Per šį dialogą bus siekiama užtikrinti, kad bankai tinkamai paruoštų savo sistemas ir jos būtų suderintos su naująja rinkos rizikos sistema. Taip pat planuojama atlikti keletą patikrinimų vietoje, per kuriuos dėmesys bus sutelktas į prekybos ir rinkos rizikos aspektus. Todėl tam, kad galėtų apibrėžti atitinkamų rizikos sričių patikrinimų vietoje mastą, JPG gali iš anksto atlikti nuodugnią pasirinktų bankų peržiūrą.

Pirmiau išvardytų rizikų ir priežiūros prioritetų nereikėtų laikyti baigtiniais. Nuolat vykdoma ir kita įvairi, šiame dokumente tiesiogiai nepaminėta veikla, pavyzdžiui, veikla, susijusi su 9-ojo TFAS įgyvendinimu, rizikos stebėsena arba gaivinimo planų vertinimu. Be to, konkretaus banko atveju, priklausomai nuo jo rizikos profilio specifikos, gali reikėti ir kitokių priežiūros veiksmų. Vis dėlto priežiūros prioritetai yra labai svarbi priemonė siekiant, kad visų bankų priežiūra būtų vienoda, proporcinga ir veiksminga, – tai padeda sudaryti visiems vienodas sąlygas ir užtikrinti didesnį priežiūros poveikį.

© Europos Centrinis Bankas, 2018 m.

Pašto adresas 60640 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
Telefonas +49 69 1344 0

Svetainė www.bankingsupervision.europa.eu

Visos teisės saugomos. Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.

Terminai ir santrumpų paaiškinimai pateikiami BPM glosarijuje.

HTML ISBN 978-92-899-3664-4, ISSN 2599-8560, DOI 10.2866/7, QB-BZ-18-001-LT-Q

  1. Žr. dokumentą ECB Bankų priežiūra: 2019 m. rizikos vertinimas.
  2. Pavyzdžiui, 2018 m. užbaigta bankų verslo modelių ir pelningumą lemiančių veiksnių teminė peržiūra.
Informavimas apie pažeidimus