Menu

Trhová kontaktná skupina bankového dohľadu

Trhová kontaktná skupina bankového dohľadu (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) je fórum na výmenu informácií medzi bankovým dohľadom ECB a trhovými expertmi z odvetvia, ktorí sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s bankovým sektorom eurozóny. V rámci skupiny BSMCG prebiehajú diskusie o vývoji v bankovom sektore, o štrukturálnych a regulačných trendoch a o dosahu činností bankového dohľadu ECB.

Podmienky

Členovia a zloženie

Skupinu BSMCG vedie predseda Rady pre dohľad ECB.

Na rokovaniach skupiny sa zúčastňujú aj ďalší zástupcovia bankového dohľadu ECB.

Zástupcovia súkromného sektora sa môžu do skupiny BSMCG zapojiť predložením formulára s vyjadrením záujmu a príslušnej dokumentácie sekretariátu BSMCB do 4. júna 2021.

Formulár s vyjadrením záujmu