Menu

Trhová kontaktná skupina bankového dohľadu

Trhová kontaktná skupina bankového dohľadu (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) je fórum na výmenu informácií medzi bankovým dohľadom ECB a trhovými expertmi z odvetvia, ktorí sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s bankovým sektorom eurozóny. V rámci skupiny BSMCG prebiehajú diskusie o vývoji v bankovom sektore, o štrukturálnych a regulačných trendoch a o dosahu činností bankového dohľadu ECB.

Podmienky

Členovia a zloženie

Skupinu BSMCG vedie predseda Rady pre dohľad ECB.

Na jej schôdzach sa môžu zúčastňovať aj iní zástupcovia ECB z Rady pre dohľad a zamestnanci bankového dohľadu ECB.

V nadväznosti na oznámenie predsedu BSMCG v júli 2021 (zhrnutie prvej schôdze BSMCG) bankový dohľad ECB opätovne vydal výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom obsadiť zostávajúce voľné miesta v skupine a zvýšiť jej rozmanitosť. Zástupcovia súkromného sektora môžu o účasť v skupine BSMCG požiadať podaním formulára s vyjadrením záujmu a príslušnej dokumentácie sekretariátu BSMCB do 12. novembra 2021. V záujme zvyšovania rozmanitosti našej kontaktnej skupiny uvítame najmä záujem zo strany žien.

Formulár na vyjadrenie záujmu

Pozorovatelia

Zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu v riadiacom výbore Rady pre dohľad ECB sa môžu na schôdzach zúčastňovať ako pozorovatelia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa BSMCG sa obráťte na sekretariát BSMCG.

Dokumentácia k schôdzam