Menu

Kontaktna skupina za tržišta na području nadzora banaka

Kontaktna skupina za tržišta na području nadzora banaka (engl. Banking Supervision Market Contact Group, BSMCG) forum je za razmjenu informacija između nadzora banaka ESB‑a i profesionalaca na bankarskom tržištu uključenih u poslove povezane s bankarskim sektorom europodručja. BSMCG raspravlja o kretanjima u bankarskom sektoru, strukturnim i regulatornim trendovima te o učinku aktivnosti nadzora banaka ESB‑a.

Struktura i zadaće

Članovi i sastav

Na čelu BSMCG‑a predsjednik je Nadzornog odbora ESB‑a.

U sastancima sudjeluju i ostali predstavnici nadzora banaka ESB‑a.

Imate li pitanja povezana s BSMCG-om, obratite se tajništvu BSMCG‑a.

Dokumenti sa sastanaka