Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab juhendid pankade ja fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamise kohta

23. märts 2018
  • Kahes uues juhendis selgitab EKP tegevusloataotluste esitamise korda ning tegevusloa saamise nõudeid nii tavapankade kui ka fintech-mudelit kasutavate krediidiasutuste puhul.
  • Juhendite eesmärk on toetada ühtseid järelevalvetavasid ja suurendada läbipaistvust.
  • Juhendite kohta viidi läbi avalik konsultatsioon.

EKP avaldas täna juhendi tegevusloataotluste hindamise kohta ja juhendi fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamise kohta. Juhendite kohta viidi läbi avalik konsultatsioon.

Esimeses juhendis, mis käsitleb pankade tegevusloataotluste hindamist, selgitatakse taotluste hindamise üldist korda ning nõudeid seoses juhtimise, riskihalduse, kapitali jmt hindamisega. Teine juhend, mis täiendab esimest juhendit, käsitleb fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamist ja on suunatud fintech-ärimudeliga üksustele. Fintech-krediidiasutustele mõeldud juhendis selgitatakse tegevusloataotluste järelevalvealase hindamise aspekte, mis puudutavad eelkõige fintech-ärimudeliga panku. Seda tuleks tõlgendada koos EKP üldiste juhenditega, mis käsitlevad tegevusloataotluste hindamist ning sobivuse ja nõuetekohasuse hindamist.

Asjaomased juhendid kajastavad EKP kohustust tagada kogu euroalal püsivad järelevalvetavad, edendades tegevuslubade väljastamise kriteeriumide ühtset tõlgendamist. Juhendid on mõeldud praktilise abivahendina tegevusloa taotlejatele, et muuta hindamise kriteeriumid mõistetavamaks ning tagada tegevusloa andmise sujuv ja tõhus menetlus. Juhendite avaldamisega suurendab EKP järelevalveootuste läbipaistvust pangandussektori jaoks.

EKP ülesanne on tagada, et tegevuslubade andmine pankadele toimub nõuetekohasel viisil, samuti peab ta kontrollima, et pankadel on olemas riskijuhtimisraamistikud, mis võimaldavad prognoosida, mõista ja ohjata nende tegevusvaldkonnas tekkivaid riske. Tegevuslubade andmisega tagatakse, et turule sisenevad vaid elujõulised pangad, kes suudavad tegutseda mitmesugustes valdkondades. Ühtlasi peavad fintech-pankadele kehtima samad nõuded nagu teiste pankade puhul, et tagada kõigile võrdsed võimalused.

Pangad peavad esitama oma tegevusloataotlused kõigepealt riiklikele pädevatele asutustele, kes hindavad taotlusi koostöös EKPga. Lõpliku otsuse tegevuslubade väljastamise, laiendamise või tühistamise kohta euroala riikides teeb EKP.

Hindamise käigus analüüsivad järelevalveasutused, kas taotluse esitanud üksus vastab ELi ja riikide õigusaktides sätestatud tegevusloanõuetele. Üksus peab muu hulgas täitma järelevalvealaseid kapitalinõudeid, tal peab olema asjakohane juhtimis- ja riskihaldusraamistik ning tema juhtorgani liikmed peavad läbima sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise.

Juhendid koos tagasiside aruandega, milles käsitletakse avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkusi ja selgitatakse, kuidas neid on arvesse võetud, on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Teine konsultatsioon, mis käsitleb tegevusloataotluste hindamise juhendi lisa, korraldatakse edaspidi.

Meediakanalite küsimustele vastab Lena-Sophie Demuth (tel +49 69 1344 5423).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine