Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP julkaisee pankkien ja fintech-luottolaitosten toimilupahakemusten arviointioppaat

23.3.2018
  • Oppaista toisessa kuvataan pankkitoimilupien hakuprosessia ja myöntämisedellytyksiä yleisesti ja toisessa erityisesti finanssiteknologiaa hyödyntävien ns. fintech-luottolaitosten kannalta.
  • Oppaiden tarkoituksena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä ja lisätä avoimuutta.
  • Ennen oppaiden julkaisemista niistä järjestettiin julkinen kuuleminen.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut pankkien toimilupahakemusten arviointioppaan ja fintech-luottolaitosten toimilupahakemusten arviointioppaan. Julkaistuissa oppaissa on otettu huomioon opasluonnoksista järjestetyn julkisen kuulemisen tulokset.

Toimilupahakemusten arviointioppaassa kerrotaan yleisestä toimilupamenettelystä sekä arviointikriteereistä, jotka koskevat muun muassa hallintoa ja valvontaa, riskienhallintaa ja pääomaa. Yleistä opasta täydentää fintech-luottolaitosten toimilupahakemusten arviointiopas, joka on suunnattu finanssiteknologiaa hyödyntäville yhteisöille. Fintech-oppaassa käydään läpi toimilupahakemuksen arviointiin liittyviä keskeisiä näkökohtia nimenomaan finanssiteknologiaa liiketoimintamallissaan hyödyntävien luottolaitosten kannalta. Fintech-opasta tulisi lukea rinnan toimilupahakemusten yleisen arviointioppaan sekä sopivuuden ja luotettavuuden arviointioppaan kanssa.

Oppailla EKP pyrkii yhtenäistämään toimilupien myöntämiskriteerien tulkintaa euroalueella ja varmistaman siten, että valvontakäytännöt ovat yhtenäisiä. Oppaat toimivat käytännön apuvälineenä: niiden avulla toimiluvan hakijat saavat selkeän kuvan myöntämiskriteereistä, jolloin myös toimilupamenettely on tehokas ja sujuva. Oppaiden julkaisemisen myötä EKP tuo pankkivalvonnan odotukset esiin aiempaa avoimemmin ja selkeämmin.

EKP:n tehtävänä on varmistaa, että pankit täyttävät toimiluvan edellytykset ja että niillä on käytössä riskienhallintajärjestelmät, joilla niiden liiketoiminnalle tyypillisiä riskejä voidaan ennakoida, tunnistaa ja hallita. Pankkitoiminnan luvanvaraisuudella varmistetaan, että ainoastaan vakaat toimijat pääsevät markkinoille harjoittamaan pankkitoimintaa sen eri muodoissa. Tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi fintech-pankkeihin on sovellettava samoja vaatimuksia kuin muihinkin pankkeihin.

Toimilupahakemus toimitetaan aina ensin toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka arvioi hakemukset yhdessä EKP:n kanssa. Lopullisen päätöksen euroalueen pankkien toimilupien myöntämisestä, laajentamisesta tai peruuttamisesta tekee EKP.

Arviointimenettelyssä valvojat arvioivat, täyttääkö hakijayhteisö EU:n lainsäädännössä ja kansallisessa lainsäädännössä asetetut toimilupaedellytykset. Toimiluvan edellytyksenä on muun muassa, että luvanhakijalla on riittävästi pääomaa sekä asianmukaiset hallinto- ja riskienhallintajärjestelyt ja että sen ylimmän hallintoelimen jäsenet läpäisevät sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin.

Oppaat ovat saatavilla EKP:n pankkivalvontasivuilla. Sivuilla on myös palauteyhteenveto, joka sisältää julkisen kuulemisen aikana saadut kommentit ja tietoa siitä, miten ne on otettu huomioon. Toimilupahakemusten arviointioppaaseen laadittavasta täydennysosasta järjestetään myöhemmin erillinen kuuleminen.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Lena-Sophie Demuth puhelinnumerossa +49 69 1344 5423.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä